Pla Estratègic
2018 - 2030

Accessibilitat i sostenibilitat

La Universitat Autònoma de Barcelona davant l’augment de les demandes per part d’una societat cada cop més exigent en termes de resposta a la crisi de sostenibilitat, transparència, ocupabilitat i eficiència, es planteja aconseguir fer un ús més eficient dels recursos públics i de la rendició de comptes. La UAB és conscient que s’ha de donar resposta a la crisi de sostenibilitat de la societat actual, per l’important desequilibri entre el progrés tècnic assolit i el coneixement sobre la millor manera de gestionar-lo, que requereix noves idees i posa en relleu la importància d’aspectes filosòfics i ètics.
 
Hi ha la necessitat de què de la universitat sigui no només un laboratori d’idees, sinó també una institució de referència en el foment del pensament crític i en l’avantguarda de la justícia social. A més, en el context actual, l’alumnat es mou i pren decisions guiat per valors d’impacte a la societat, sostenibilitat mediambiental i igualtat de gènere.
 
Per tot això, com a punt de partida, els objectius que la Universitat Autònoma de Barcelona es planteja com a reptes d’accessibilitat i sostenibilitat per al 2030 són:
 
1. Reforçar el model de governança mitjançant l’increment de l’autonomia, associada a una rendició de comptes, per guanyar capacitat de resposta i d’incidència en l’entorn.
Dintre d’aquest objectiu es proposen les següents accions:

 1. Redefinir les estructures de governança per tal d’avançar cap a un sistema que, mantenint l’esperit democràtic, reforci la capacitat directiva del Consell de Govern, simplificant els processos de presa de decisions.
 2. Aconseguir més professionalització dels càrrecs directius acadèmics, per avançar cap a una gestió més eficient i professionalitzada, basada en la direcció per objectius i la previsió de necessitats, amb assumpció de responsabilitats individuals.
 3. Repensar el funcionament i la manera de treballar del Claustre, per tal d’aprofitar millor el potencial de reunir els claustrals.
 4. Avançar cap a més efectivitat i capacitat resolutiva en els processos de decisió, sempre amb transparència i rendició de comptes.
 5. Guanyar autonomia universitària en temes de contractació, gestió de personal i selecció d’estudiants, a partir de l’establiment d’uns acords per objectius amb l’Administració.
 6. Incrementar la participació de persones externes en la governança de la Universitat.
 
2. Evolucionar cap a una nova estructura organitzativa més simple i descentralitzada, basada en un increment de l’autonomia de les diferents unitats i una bona rendició de comptes.
Dintre d’aquest objectiu es proposen les següents accions:
 1. Redefinir l’organització interna, el funcionament i el rol de centres, departaments i altres estructures, considerant la possibilitat de crear estructures intermèdies.
 2. Incrementar el rol dels centres en la programació acadèmica i el seguiment i l’avaluació de la docència, i ampliar-ne les funcions en matèria de gestió del professorat.
 3. Dotar els centres dels recursos necessaris per tal que puguin actuar amb més autonomia de gestió, amb rendició de comptes.
 4. Avançar per aconseguir més interdisciplinarietat dels departaments.
 5. Establir un sistema de contractes programa amb els diferents centres i serveis, que afavoreixi la descentralització de la Universitat i l’autonomia en la gestió.
 
3. Implantar un model urbanístic adequat, en un marc de desenvolupament sostenible dels espais públics, els serveis, la gestió energètica i la mobilitat dels campus.
Dintre d’aquest objectiu es proposa la següent acció:
 1. Dissenyar espais per fomentar el treball en xarxa i una comunicació bidireccional entre la Universitat i els agents i col·lectius socials, gràcies, entre d’altres, al rol del Consell Social.
 
4. Implantar estratègies de captació de recursos diversificats, lligades a mecanismes de rendició de comptes i contractes programa.
Dintre d’aquest objectiu es proposen les següents accions:
 1. Assegurar l’estabilitat pressupostària, amb una bona rendició de comptes i a partir del reforçament d’acords per objectius amb finançadors públics.
 2. Diversificar les fonts de finançament, augmentant la captació de recursos privats, amb ètica i traçabilitat.