Pla Estratègic
2018 - 2030

Comunitat, pertinença i compromís

Canvis pel nou escenari

La Universitat Autònoma de Barcelona s’enfronta a canvis demogràfics i socials que comportaran un nou perfil d’estudiants: seran persones nadiues digitals, acostumades a accedir a una gran quantitat d’informació i a establir relacions nombroses i fortes a través de la xarxa. Tindran un gran interès a augmentar el coneixement en molts àmbits, però amb nivells de profunditat menors, i seran persones immerses en un món basat en el desenvolupament d’activitats a distància, la immediatesa d’accés i la connexió permanent. El futur alumnat serà global, provinent de tots els continents i de totes les edats —tant de grau com de màster i de doctorat—, per la qual cosa hem d’evolucionar com ho farà la nostra comunitat.
 
El concepte de comunitat evoluciona, com ho fa el caràcter de pertinença a la institució i el compromís que s’hi adquireix.
 
Com a punt de partida, els objectius que la Universitat Autònoma de Barcelona es planteja com a reptes de comunitat, pertinença i compromís per al 2030 són:

1. Accentuar el sentiment de pertinença i comunitat associat als valors institucionals.
Dins d’aquest objectiu es proposen les accions següents:

 1. Promoure una comunitat de la UAB (alumnat, PDI, PAS i alumni) amb un alt grau de fidelització envers la institució, implicada en la presa de decisions i en la promoció del prestigi de la universitat.
 2. Esdevenir una universitat més justa i igualitària, caracteritzada per l’esperit crític i innovador.
 3. Construir una identitat corporativa de tots els estaments, creant una marca pròpia d’universitat i arriscant en atributs diferenciadors.
 4. Ajudar que la vida de l’alumnat en el seu pas per la universitat sigui transformadora en termes de creixement personal i professional i d’implicació en accions comunitàries o culturals.
 5. Ampliar el ventall de formes de participació de la comunitat universitària i cocreació, amb transparència en la presa de decisions i adaptant-se a la diversitat de la comunitat.
 6. Millorar la comunicació interna amb els diferents membres que configuren la comunitat de la UAB.
 7. Augmentar el sentiment de pertinença i compromís del PDI en relació amb la institució, per tal de minimitzar actituds individualistes.

 
2. Impulsar la projecció externa de la Universitat a tots els nivells.
Dins d’aquest objectiu es proposen les accions següents:

 1. Potenciar la comunicació dels valors de la UAB i dels seus atributs diferencials.
 2. Elaborar el mapa d’àrees de coneixement de la UAB i difondre’l a escala global.
 3. Potenciar la comunicació, interna i externa, de l’impacte de la transferència duta a terme a la UAB, amb l’objectiu d’estimular-la i incrementar-ne la visualització, fent especial èmfasi en l’impacte social.
 4. Reforçar el lideratge institucional dins del sistema universitari català, esdevenint un interlocutor clau amb el Govern de la Generalitat en matèria de política universitària.
 5. Incrementar l’impacte comunicatiu a la societat, destacant aquells aspectes en els quals la UAB és un referent en l’àmbit nacional o internacional.
 6. Esdevenir un referent en responsabilitat social universitària i augmentar la visibilitat del balanç social de la UAB.