Pla Estratègic
2018 - 2030

Docència

La UAB de l’any 2030 serà una universitat reconeguda per la vocació de servei públic, l’alt compromís amb l’entorn territorial i social, l’elevat grau d’autonomia, flexibilitat, dinamisme i eficàcia de totes les seves activitats i el seu model de gestió sostenible.

Així mateix, serà reconeguda internacionalment per la contribució a l’hora de donar resposta als reptes socials, per l’enfocament multidisciplinari en docència i recerca i per disposar d’un campus global amb una comunitat diversa i amb un fort sentiment de pertinença.

Hi haurà una necessitat de singularització de les universitats per tal de disposar d’una identitat pròpia, que pot construir-se a partir d’una especialització en branques de coneixement, per donar intensitats diferents a les activitats de recerca i de docència, gràcies a la tipologia de l’oferta docent (grau versus màster), pel compromís entre proximitat al territori i la internacionalització o per la relació amb el món empresarial.
 
Com a punt de partida, els objectius que la Universitat Autònoma de Barcelona es planteja com a reptes docents per al 2030 són:
 
 
1. Disposar d’una oferta docent de qualitat, flexible i no homogènia, adaptada a les necessitats de la societat i atractiva per al mercat laboral que posicioni la UAB dins el sistema universitari nacional i internacional.
Dins d’aquest objectiu es proposen les accions següents:

 1. Apostar per un pensament crític, amb rigor, amb profunditat dels coneixements i qualitat contrastada.
 2. Continuar sent un referent en qualitat potenciant les acreditacions d’excel·lència, entre altres aspectes.
 3. Explotar la multidisciplinarietat com a factor diferencial de la UAB amb una oferta de currículums oberts, dobles titulacions, màsters duals i espais de contacte entre estudiants de diferents branques de coneixement, trencant la barrera clàssica de ciències i lletres i introduint de manera general els valors ètics, democràtics i solidaris.
 4. Avançar cap a una universitat més internacionalitzada en determinats camps estratègics, tant per formar millor els estudiants locals com per atraure talent de fora, proposant dobles titulacions entre diferents universitats europees, màsters duals i màsters internacionals en anglès, entre d’altres.
 5. Incrementar la rellevància social de l’oferta formativa, adaptant els estudis, si es considera adient, a les noves tendències de la societat i del mercat laboral d’una manera àgil.
 6. Focalitzar l’especialització dels estudis als màsters i fer els graus més generalistes.
 7. Incorporar en l’oferta docent, i de manera transversal, aspectes que seran capacitats crucials en un futur, com ara l’ús de dades massives (big data) i la intel·ligència artificial, i aquelles capacitats que vagin apareixent, responent amb celeritat als nous coneixements transformadors de la societat.
 8. Incrementar la relació entre facultats per donar suport a una oferta acadèmica multidisciplinària.
 9. Afavorir la innovació en les titulacions amb la participació de persones expertes internes i externes en el disseny dels programes formatius.
 10. Oferir formació pensada per a diferents públics i per a diferents perfils d’estudiants.
 
2. Desenvolupar un model pedagògic innovador, combinant la presencialitat i el treball virtual, l’equilibri teoria-pràctica i la vinculació amb la recerca, en un context d’aprofitament de les TIC.
Dins d’aquest objectiu es proposen les accions següents:
 1. Implantar nous models d’aprenentatge basats en l’ús de les TIC, és a dir, amb més formació bàsica en línia i amb menys classes magistrals presencials, però mantenint-ne i potenciant-ne la utilitat, desenvolupant grups i seminaris reduïts i docència presencial inspiradora.
 2. Apropar docència, recerca i transferència, millorant-ne la permeabilitat i incorporant els resultats de les activitats de recerca en el contingut docent per a l’alumnat.
 3. Buscar l’equilibri del binomi teoria-pràctica amb diferents enfocaments en funció del tipus de titulació (titulacions més professionalitzadores o més acadèmiques), assegurant que el professorat de determinades disciplines sigui molt proper a la realitat laboral.
 4. Promoure un perfil d’estudiant més autònom, actiu, responsable i col·laborador en el procés d’aprenentatge.
 5. Potenciar la formació en competències transversals, com ara la capacitat de síntesi i de comunicació, la intel·ligència emocional, la gestió de conflictes i l’emprenedoria.
 6. Incrementar el finançament per a la docència, especialment en aspectes d’innovació docent.
 
3. Avançar cap a un nou model de captació, retenció i dinamització de talent en els equips de PDI.
Dins d’aquest objectiu es proposen les accions següents:
 1. Definir un nou model de dedicació acadèmica, sustentat per un sistema de reconeixement intern de les activitats de docència, recerca, transferència i gestió, i basat en un model d’indicadors i incentius.
 2. Implantar un model de gestió del personal acadèmic adaptat a les característiques de cada disciplina.
 3. Assegurar un bon relleu generacional de la plantilla de PDI.
 4. Articular processos reforçats de captació i formació dels investigadors amb talent, potenciant la incorporació de perfils que aportin heterogeneïtat i una contribució significativa.
 
4. Evolucionar cap a una nova estructura organitzativa més simple i descentralitzada, basada en un increment de l’autonomia de les diferents unitats i una bona rendició de comptes.
Dins d’aquest objectiu es proposen les accions següents:
 1. Redefinir l’organització interna, el funcionament i el rol de centres, departaments i altres estructures, considerant la possibilitat de crear estructures intermèdies.
 2. Incrementar el rol dels centres en la programació acadèmica i el seguiment i l’avaluació de la docència, i ampliar-ne les funcions en matèria de gestió del professorat.
 3. Dotar els centres dels recursos necessaris per tal que puguin actuar amb més autonomia de gestió, amb la consegüent rendició de comptes.
 4. Avançar per aconseguir més interdisciplinarietat dels departaments.
 5. Establir un sistema de contractes programa amb els diferents centres i serveis que afavoreixi la descentralització de la Universitat i l’autonomia en la gestió.
 
5. Avançar cap a un sistema de gestió més flexible, àgil i productiu, gràcies a la simplificació de processos i la introducció de la tecnologia en tots els àmbits.
Dins d’aquest objectiu es proposen les accions següents:
 1. Simplificar i flexibilitzar els processos interns evitant duplicitats, en especial els relacionats amb l’organització acadèmica, com ara l’elaboració de currículums i l’obertura i el tancament de titulacions, entre d’altres.
 2. Reforçar els equipaments i els serveis universitaris de suport a la docència i a la recerca, integrant-los en els processos de docència i de recerca.
 3. Reduir la càrrega burocràtica, amb més autonomia i rendició de comptes.
 4. Disposar d’estructures de gestió flexibles adaptables als canvis.
 5. Conèixer els costos reals dels productes i dels serveis.
 6. Promoure una transformació digital, repensant els processos docents i de gestió, impulsant l’administració digital i reduint l’ús del paper.