Pla Estratègic
2018 - 2030

Recerca

En el futur la Universitat Autònoma de Barcelona haurà d’enfrontar-se a canvis en el model de finançament universitari; entre altres, es preveu una disminució de recursos públics que obligarà a explorar i potenciar altres fonts d’ingressos. Hi ha una tendència a desviar una part dels fons i de les activitats de la recerca de les universitats catalanes als centres CERCA, que hem d’afrontar com un desafiament que ens obliga a trobar altres vies de finançament. La recerca haurà de ser una forma de singularització per a les universitats, haurà de ser única i especial, per tal de disposar d’un sistema per trobar recursos i construir-se una identitat pròpia que li permeti especialitzar-se en branques de coneixement i donar intensitats diferents a les activitats de recerca. Hem d’apostar per un compromís entre proximitat al territori, internacionalització i relació amb el món empresarial.


Com a punt de partida, els objectius que la Universitat Autònoma de Barcelona es planteja com a reptes de recerca per al 2030 són els següents:
 
 
1. Aconseguir una recerca homologable amb les millors institucions internacionals i una recerca global de qualitat.
Dins d’aquest objectiu es proposen les accions següents:

 1. Abordar la recerca de manera diferenciada en funció dels àmbits.
 2. Fer créixer una part important de la recerca per afrontar els reptes i els problemes socials, per tal de millorar la vida de la ciutadania i l’economia de l’entorn territorial.
 3. Incrementar el nombre de grups de recerca que exerceixen lideratge internacional en àrees concretes i, en la mesura adient, en àrees estratègiques.
 4. Definir una estratègia conjunta i coordinada que permeti desenvolupar tot el potencial de recerca de la UAB i que reforci la relació de la UAB amb els seus hospitals i centres de recerca adscrits.
 5. Implicar, tant en la recerca com en la transferència, estudiants de grau i de postgrau, així com el PAS, amb el suport i la col·laboració de l’estratègia desenvolupada al voltant de la comunitat d’alumni.
 6. Eixamplar les xarxes de col·laboració amb centres de recerca d’excel·lència nacionals i internacionals.
 
 
2. Avançar cap a un nou model de captació, retenció i dinamització de talent en els equips de PDI.
Dins d’aquest objectiu es proposen les accions següents:
 1. Establir una metodologia interna d’avaluació de la recerca basada en indicadors objectius, però adaptats a cada àmbit de coneixement.
 2. Definir un nou model de dedicació acadèmica sustentat per un sistema de reconeixement intern de les activitats de docència, recerca, transferència i gestió, i basat en un model d’indicadors i incentius.
 3. Implantar un model de gestió del personal acadèmic adaptat a les característiques de cada disciplina.
 4. Articular processos reforçats de captació i formació dels investigadors amb talent, potenciant la incorporació de perfils que aportin heterogeneïtat i una contribució significativa.
 5. Assegurar un bon relleu generacional de la plantilla de PDI.