Violència per raó de gènere

Apartat violencies web

UAB lliure de violències de gènere
 
El projecte s’inicia el 2013 i respon a l’aplicació de la mesura 4.5. “Dissenyar i implementar una proposta integral d’erradicació de la violència de gènere i les relacions abusives, incrementar la coordinació institucional, i incloure-hi un protocol i un circuit de denúncia i d’atenció en els casos d’assetjament sexual, per raó de sexe i orientació sexual” del Tercer pla d’acció per a la igualtat entre dones i homes a la UAB. Els objectius principals són els següents:

 1. Visibilitzar, sensibilitzar i prevenir les violències de gènere a través d’estudis, campanyes i tallers formatius
 2. Dotar de recursos a la Universitat per atendre les situacions de violència de gènere que es puguin produir al campus.
 3. Atendre i informar dels recursos en els casos de violència de gènere.
 4. Establir mecanismes de coordinació dels agents implicats.


En aquesta secció trobareu els recursos i accions que s’han desenvolupat en el marc d’aquest projecte:

Protocol per prevenir i actuar contra l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i la violència masclista
 
Aprovat pel Consell de Govern el 7 de novembre de 2018. Amb aquest protocol la UAB se suma a les universitats catalanes que ja disposen d’un mecanisme per a fer front i prevenir els assetjaments sexuals, per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere per a tota la comunitat universitària, incloent-hi també l’alumnat.

És aplicable a l’alumnat de la UAB i a tot el personal que tingui o hagi tingut una vinculació laboral o estatutària amb la UAB. També ho és per al personal treballador d’empreses externes contractades per la UAB que presti els seus serveis a les dependències de la Universitat, així com per a les persones que són usuàries dels serveis proporcionats per la Universitat o hi duent a terme activitats.

L'Observatori per a la Igualtat serà l'encarregat del servei d'acollida, acompanyament i suport a aquelles persones que decideixin activar el Protocol. Anualment l'Observatori elaborarà un informe sobre les denúncies presentades i les mesures adoptades que serà traslladat al Claustre.
 
Qualsevol persona que tingui coneixement d’un cas, independentment de ser-ne afectada o no, podrà iniciar-lo presentant una sol·licitud de convocatòria de la Comissió Tècnica Assessora adreçada al Rector, acompanyada d’un sobre tancat amb la relació dels fets. La sol·licitud es pot entregar en qualsevol dels punts del Registre General de la Universitat, com les gestions acadèmiques de les Facultats, les Unitats Docents o el Rectorat. 

Els principis d'actuació del protocol garanteixen un acompanyament i protecció de la dignitat de les persones implicades. Tot el procediment i els documents que en formen part són absolutament confidencials. A més, el protocol acorda la presa de totes les mesures necessàries per garantir l'absència de represàlies contra les persones que l'activin, en el present i en un futur.

 
PROTOCOL

FULLETÓ ASSETJAMENT I VIOLÈNCIES MASCLISTES I LGBTIFÒBIQUES
 

Si voleu informació de les eines i recursos que la UAB posa a disposició de la seva comunitat per fer front a les situacions d’assetjament i les violències masclistes i LGBTI-fòbiques, podeu contactar amb nosaltres a través del telèfon o correu electrònic. També us atendrem presencialment al nostre despatx (preferiblement amb cita prèvia demanant dia i hora per correu o telèfon)

Despatx R/129 -  Edifici l’Àgora - Plaça Cívica
Telèfon: 93 581 29 29
atencio.observatori.igualtat@uab.cat
 

Unitat Psicogènere

L'Observatori per a la Igualtat de la UAB posa a disposició de la comunitat UAB a través de la Unitat Psicogènere un servei d'acollida, assessorament i seguiment psicològic per a persones que han viscut o viuen relacions abusives i violències de gènere. Aquest servei és gratuït per a les persones que formen part de la comunitat UAB (alumnat, personal d'administració i serveix, i personal docent i investigador).

La gestió i desenvolupament d’aquest servei d’assistència psicològica i psicosocial per part de Psicogènere es fa en coordinació amb l’Observatori per la Igualtat de la UAB. Es pot contactara través del  correu electrònic: (Psicòloga: Arantxa Sabanés) psicologia.perspectiva.genere@uab.cat

Personalment, a l’adreça Unitat Psicogènere, SIPEP. Facultat de Psicologia. Edifici. B. Campus UAB o bé trucant a la Facultat: durant la setmana: 93 581 2901 (Marta Galán); al SIPEP: dilluns i dijous 93 581 3754 (Mª Pau González Coordinació) o a la responsable acadèmica: 93 581 1980 (Margot Pujal).  També es pot demanar informació a l’Observatori per a la Igualtat de la UAB (Responsable tècnica, Laura Duarte: 93 581 2929).


Més informació a la web de Psicogènere http://serveis.uab.cat/psicologiagenere/content/presentació 


OCTAVETA PSICOGÈNERE
 

Guia d’actuació davant del sexisme i les violències de gènere als col·lectius de la UAB. 2018
 
La UAB a través de l’Observatori per a la Igualtat i en col·laboració de Dinamització Comunitària posa a disposició dels col·lectius una guia per actuar davant les situacions sexistes i les violències de gènere que es puguin donar en el si del col·lectiu.

L’objectiu d’aquest document és esdevenir un instrument que doti d’eines formatives i pautes concretes als col·lectius inscrits al registre del teixit associatiu de la UAB, per tal de prevenir i actuar davant casos de sexisme i violències de gènere que puguin donar-se en el transcurs de la seva activitat, siguin de caire puntual o reiterat.

Cada col·lectiu haurà d’adaptar i aprovar la guia, i per aquest procés comptarà amb el suport i assessorament de l’Observatori i de Dinamització.

GUIA

El Protocol d'abordament i intervenció contra les agressions sexistes a la Festa Major de la UAB
 
El protocol s’elabora el 2016 per tal d’oferir al Servei de Seguretat de la universitat pautes per intervenir en casos d’agressions sexistes a la Festa Major de la UAB. El document ha estat elaborat per l’Observatori i ha comptat amb la col·laboració de Dinamització Comunitària, de la Unitat en Psicogènere i de persones i col·lectius compromesos. Pren com a punt de referència els protocols de les festes majors dels barris de Barcelona: Poble-sec i Gràcia; i del de la ciutat de Sabadell

L’ambient de Festa Major no pot servir de pretext per a actituds sexistes i violentes. És important que tota la comunitat universitària estigui conscienciada i pugui reconèixer comportaments sexistes. Mirades lascives, bromes sexistes, insults, humiliacions, tocaments no desitjats, insistència, assetjament i gelosia són els indicadors d’actituds sexistes i es recullen tant en el protocol com en la campanya que acompanya aquest instrument.

Per a l’aplicació del protocol, es realitzen actuacions de formació adreçades als cossos de seguretat i als regidors dels escenaris. Igualment, l’Observatori també s’ha coordinat amb les paradetes d’estudiants i col·lectius per tal que previnguin situacions sexistes mitjançant l’organització d’activitats que no promoguin el sexisme, l’establiment de torns igualitaris entre els participants de la paradeta i l’observació davant possibles actituds sexistes.

PROTOCOL FMUAB
 

Les dones víctima de violència masclista, així com als fills i filles que en depenen, continuar els estudis oficials de grau en una universitat diferent d’aquella en què els van iniciar. La finalitat és que la persona afectada pugui continuar els seus estudis, en el termini de temps més curt possible, mitjançant el trasllat del seu expedient, en qualsevol de les universitats del sistema català que hagi triat.
 
Procediment i acreditació
El procediment excepcional de canvi d’estudis universitaris oficials de grau s’iniciarà quan la dona víctima de violència masclista, o els fills o filles que en depenen, sol·liciti el trasllat d’expedient en la universitat on ha iniciat els seus estudis de grau. Aquest procediment per realitzar el canvi d’universitat tindrà un caràcter gratuït.
 
Per tal d’acreditar la consideració de víctima de violència masclista la persona afectada podrà aportar com a proves qualificades:
 • La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa, que declari que la dona ha patit la violència de gènere.
 • L’ordre de protecció vigent.
 • L’Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 
En absència d’aquestes proves també es consideraran situacions de violència masclista l’existència dels següents indicis:


 • Qualsevol mesura cautelar judicial de protecció, seguretat o d’assegurament vigent.
 • L’atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat que han presenciat directament la manifestació de violència de gènere.
 • L’informe del ministeri fiscal.
 • L’informe mèdic o psicològic elaborat per una persona professional col·legiada en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari per causa de violència de gènere.
 • L’informe dels serveis públics amb capacitat d’identificació de la situació de violència de gènere. Es reconeix aquesta capacitat als serveis socials d’atenció primària, als serveis d’acolliment i recuperació, als serveis d’intervenció especialitzada i a les unitats especialitzades dins les forces i cossos de seguretat.
 • L’informe de l’Institut Català de les Dones.
 • Qualsevol altre mitjà establert per disposició legal.
 

L’Observatori per a la Igualtat ha realitzat diferents campanyes de sensibilització en matèria de violència de gènere i adreçades especialment a l'alumnat de la UAB. Destaca la campanya No siguis paparra! que s’inicia en el marc de la Festa Major de la UAB de 2016 amb l'objectiu de fer de la festa i de la nostra universitat, un espai lliure d'assetjament, de discriminació i de sexisme.

CAMPANYES

El 2017 s’inicia l’acció Formació en matèria de violència de gènere a la UAB i s’emmarca en la implementació del Protocol d’actuació contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere de la UAB, i parteix del conveni signat amb la Brunel University de Londres per a participar, com a partner associat, en el projecte Universities Supporting Victims of Sexual Violence (USVSV): Training for Sustainable Student Services. El projecte USVSV s’inicia el març de 2016 i finalitza el febrer de 2018, i té com a objectiu sensibilitzar i dotar de recursos a la comunitat universitària perquè davant la recepció d’algun cas, puguin respondre i actuar de manera adequada.
 
La participació en aquest projecte ha permès a la UAB obtenir una formació per a formadors/es en matèria de violència de gènere a les universitats i, en última instància posar en marxa cursos de formació per a la sensibilització i primera atenció de les situacions d’assetjament al campus. De manera més concreta:

1. Sensibilitzar envers la violència de gènere.
2. Dotar de coneixement de les eines i mecanismes que la UAB posa a disposició de la seva comunitat per tal d’atendre i intervenir en casos d’assetjament.
3. Crear una xarxa de persones formades en aquest camp.
 
Actualment, coordinem tallers i cursos adreçats als tres col·lectius de la UAB: alumnat, professorat i personal d'administració i serveis.

Recomanacions per prevenir i lluitar contra l'assetjament sexual a les institucions acadèmiques
 
L'escrit conté un recull de recomanacions establertes i signades per les set universitats que conformen el projecte EGERA, del qual la UAB n'és sòcia preferent a través de l'Observatori per a la Igualtat. Aquestes recomanacions busquen prevenir i lluitar contra l'assetjament sexual a les institucions acadèmiques. 
"Les institucions acadèmiques haurien de rebutjar amb contundència qualsevol forma d'assetjament sexual. Haurien de prevenir i lluitar contra l'assetjament on i quan sigui necessari".

Per a més informació, consulta les Recommendations
 to prevent and fight
 sexual harassment in academia (ENG)