Personal docent i investigador

Informació cursos PDI

L'Observatori per a la Igualtat de la UAB impulsa els cursos organitzats per la Unitat de Formació i Innovació Docent de la UAB  sobre matèria d'igualtat de gènere i perspectiva de gènere, adreçats al personal docent i investigador. La formació al PDI compleix el Quart Pla d’acció per a la igualtat de gènere de la UAB.

Els cursos s’ofereixen en els períodes habituals de formació del PDI. Es realitzen durant el febrer i juny de cada any.

L’accés a l’oferta dels cursos es realitza a través dels canals habituals de difusió de la formació del PDI. També es pot trobar tota la informació aquí:
https://www.uab.cat/web/personal-uab/personal-uab/personal-academic-i-investigador/formacio-i-innovacio-docent/formacio-permanent/cursos-i-tallers-1345703511992.html

Els cursos oferts actualment són els següents:

Curs adreçat al personal docent i investigador amb l’objectiu d’assolir la capacitat de revisió des de la perspectiva de gènere dels coneixements i competències que es transmeten i (re)produeixen en la docència universitària, així com la capacitat de reflexió necessària per a incorporar les desigualtats de gènere de forma transversal a diferents disciplines i d’explicitar en els plans docents de forma clara la perspectiva de gènere.

La realització d’aquest curs respon a la «Mesura 3.1.3, objectiu 4. Oferir formació al PDI sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i LGBTIQ en el contingut de la docència i les metodologies docents» del Quart Pla d’acció per a la igualtat de gènere de la UAB. Us recordem que les sol·licituds d’acreditació dels graus i postgraus han d’anar acompanyades, si escau, d’un informe que expliciti com s’ha incorporat la perspectiva de gènere. (Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’Igualtat efectiva entre dones i homes, article 28.1)

Impulsat per l'Observatori, s'ofereix des de la Unitat de Formació i Innovació Docent de la UAB. Actualment no s'ofereix fins a nova programació.

Programa: https://www.uab.cat/doc/comunicacioperspectivagenere_DOC

Si us interessa aquest tema, podeu visitar la nostra secció sobre perspectiva de gènere en la docència i la recerca. https://www.uab.cat/web/l-observatori/perspectiva-de-genere-en-la-docencia-i-la-recerca-1345703853830.html
 

Curs adreçat al personal docent i investigador amb l’objectiu d’assolir els coneixements fonamentals en l'àmbit teòric, epistemològic i tècnic per a la incorporació i l’explicitació de la perspectiva de gènere en el disseny de les recerques. Es pretén també que el personal docent i investigador enforteixi la seva capacitat crítica respecte als biaixos androcèntrics de la seva disciplina i el seu compromís amb la superació de les desigualtats de gènere.

La realització d’aquest curs respon a la mesura 3.2.1. objectiu 3 «Oferir formació al PDI i a l'alumnat de Doctorat sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i LGBTIQ en la recerca segons àmbit de coneixement."

El curs té una durada de 4 hores, impulsat per l'Observatori, s'ofereix des de la Unitat de Formació i Innovació Docent. La última edició (2019-2020) es va oferir conjuntament  amb el curs de perspectiva de gènere en la docència. Actualment no s'ofereix.

Programa: https://www.uab.cat/doc/comunicacioperspectivagenere_DOC

Si us interessa aquest tema, podeu visitar la nostra secció sobre perspectiva de gènere en la docència i la recerca. https://www.uab.cat/web/l-observatori/perspectiva-de-genere-en-la-docencia-i-la-recerca-1345703853830.html
 

Curs organitzat en dos tallers, comunicació amb perspectiva de gènere i ús de llenguatge no sexista, amb l’objectiu de dotar de coneixements i eines per eliminar els biaixos de gènere i el sexisme de les comunicacions i textos desenvolupats en l’exercici de la docència, i detectar les desigualtats, estereotips de gènere i missatges sexistes dels textos escrits i de la comunicació oral.

La realització d’aquest curs respon a la mesura 1.2.3, objetiu 1. del Quart Pla d’acció per a la igualtat de gènere de la UAB: «oferir formació en matèria d'igualtat i LGBTIQ».

La formació segueix els compromisos de la Carta EGERA per a una Comunicació sensible al gènere signada pel rector de la UAB el dia 15 de desembre de 2015, en el marc del projecte FP7 EGERA –Effective Gender Equality in Research and the Academia– en el qual la UAB ha participat com a sòcia preferent a través de l’Observatori per a la Igualtat. https://www.uab.cat/doc/CharterGenderSensitive

El curs té una durada de 6 hores. Impulsat per l'Observatori, s’ofereix des de la Unitat de Formació i Innovació Docent.  L'edició actual s'ofereix en modalitat virtual.

Programa: https://www.uab.cat/doc/comunicacioperspectivagenere_DOC