Gènere

Gènere

IV Pla d’acció per a la igualtat de gènere de la Universitat Autònoma de Barcelona. Quadrienni 2019-2023

Presentació


El juny de 2006, el Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona va aprovar el Primer Pla d’acció per a la igualtat entre dones i homes de la UAB. Amb aquesta acció, l’Autònoma va reafirmar el seu compris amb la igualtat entre les dones i homes, i la seva aspiració a fer de l’objectiu establert en l’article 8 dels estatus de la UAB una realitat pràctica:
“Article 8. Promoció de la igualtat entre homes i dones

1. La Universitat, seguint principis i normes internacionals, comunitàries i internes, es compromet a promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en les seves normes d’autogovern.
2. Els àmbits que cal abordar són:
a. L’accés a l’ensenyament i a la recerca universitaris en igualtat de condicions dins la Universitat
b. L’accés al treball i a la promoció professional en igualtat de condicions dins la Universitat
c. L’organització de les condicions de treball amb perspectiva de gènere, especialment tenint en compte la conciliació entre la vida professional i la familiar
d. La promoció de la perspectiva de gènere en els continguts dels ensenyaments i de la recerca
e. La promoció de la representació equilibrada en els diferents òrgans i nivells de presa de decisions dins la Universitat”
 

Amb la finalització de la vigència del Primer Pla d’acció, l’Equip de Govern va presentar una proposta de Segon Pla, el qual fou aprovat pel Consell de Govern en la sessió del 9 de juny de 2008. El juliol de 2013 es va aprovar el Tercer pla i en l'actualitat, la UAB es regeix pel IV pla d'acció per a la igualtat de gènere, aprovat pel Consell de Govern en la sessió del 4 de juliol de 2019. 

El IV Pla parteix del context definit pel marc normatiu actual, l’experiència acumulada a la Universitat amb el disseny i la implementació dels tres plans d’acció anteriors i el coneixement expert generat durant els darrers anys. El conjunt d’aquests factors ha plantejat tres reptes al llarg del procés d’elaboració. Un primer repte de caràcter conceptual per tal d’introduir la perspectiva LGTBI i fer visible el sexisme i les violències de gènere. Un segon repte de caràcter operatiu per tal de facilitar la implementació i l’avaluació de les mesures d’acció. Finalment, el repte de la governança amb l’objectiu d’implicar a tota la comunitat universitària i alhora comprometre a la institució al llarg de tot el procés i, especialment, en el moment de rendir comptes..  

Contingut i estructura

El IV Pla d’Acció per a la Igualtat de Gènere (IV PAG) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) preveu un conjunt de mesures estructurades segons cinc eixos d’actuació. Les mesures previstes es fonamenten en els resultats de la diagnosi dissenyada i elaborada per l’Observatori per a la Igualtat i en el procés participatiu amb la comunitat universitària. 
Les mesures que formen el IV PAG, mantenen certa continuïtat respecte de les mesures que ja figuraven en el III PAG. Tanmateix, s’han reforçat les mesures vinculades amb el sexisme, la discriminació i l’assetjament per raó de gènere i s’han incorporant els drets LGTBI+. D’altra banda, s’han definit noves mesures que responen als canvis normatius i a les principals necessitats demandes per la comunitat UAB. Així doncs, el IV PAG contempla 38 mesures que es concreten en objectius operatius. Les mesures es distribueixen en cinc eixos d’actuació els quals, alhora, comprenen objectius específics. En total, el pla preveu 134 objectius operatius. Per a cadascuna de les mesures, s’han especificat els òrgans responsables i executors, els instruments i el calendari de la seva aplicació. Els eixos són els següents:

Eix 1. Promoció de la cultura i les polítiques d’igualtat
Eix 2. Igualtat de condicions en l’accés, la promoció i l’organització del treball i de l’estudi
Eix 3. Promoció de la perspectiva de gènere en la docència i la recerca
Eix 4. Participació i representació paritària en la comunitat universitària
Eix 5. Promoció d’una organització lliure de sexisme i violències de gènere

A més de les mesures, el pla d'acció presenta els principals resultats obtinguts de la diagnosi la qual contempla els següents aspectes: l’avaluació del grau d'implementació del III PAG, la revisió de la normativa, dels documents i projectes europeus de referència en matèria d’igualtat de gènere, descripció de la situació de les dones a la nostra universitat, i la valoració de la comunitat vers l’aplicació del PAG i de les polítiques de gènere.