Gènere

Tercer pla d’acció per a la igualtat entre dones i homes a la Universitat Autònoma de Barcelona. Quadrienni 2013-2017

Presentació


El juny de 2006, el Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona va aprovar el Primer Pla d’acció per a la igualtat entre dones i homes de la UAB. Amb aquesta acció, l’Autònoma va reafirmar el seu compris amb la igualtat entre les dones i homes, i la seva aspiració a fer de l’objectiu establert en l’article 8 dels estatus de la UAB una realitat pràctica:
“Article 8. Promoció de la igualtat entre homes i dones

1. La Universitat, seguint principis i normes internacionals, comunitàries i internes, es compromet a promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en les seves normes d’autogovern.
2. Els àmbits que cal abordar són:
a. L’accés a l’ensenyament i a la recerca universitaris en igualtat de condicions dins la Universitat
b. L’accés al treball i a la promoció professional en igualtat de condicions dins la Universitat
c. L’organització de les condicions de treball amb perspectiva de gènere, especialment tenint en compte la conciliació entre la vida professional i la familiar
d. La promoció de la perspectiva de gènere en els continguts dels ensenyaments i de la recerca
e. La promoció de la representació equilibrada en els diferents òrgans i nivells de presa de decisions dins la Universitat”
 

Amb la finalització de la vigència del Primer Pla d’acció, l’Equip de Govern va presentar una proposta de Segon Pla, el qual fou aprovat pel Consell de Govern en la sessió del 9 de juny de 2008. En l'actualitat, la UAB es regeix pel Tercer pla d'acció per a la igualtat entre dones i homes, aprovat pel Consell de Govern en la sessió del 17 de juliol de 2013. 

El tercer pla és el resultat de la valoració de les dades obtingudes de l'actualització de la diagnosi de la situació de les dones a la UAB, de l’avaluació del grau d'implementació de les mesures del Segon pla d’acció i del procés participatiu obert a tota la comunitat universitària. D'altra banda, l'actual pla d'acció respon també a quatre principis: a) promoció d'una universitat i excel·lència inclusiva; b) a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes; c) a la incorporació de la perspectiva de la intereseccionalitat del gènere; i d) al foment d'una recerca i docència inclusiva.  

Contingut i estructura

El tercer pla d'acció està format per un total de 48 mesures estructurades en quatre eixos o àmbits d'actuació i manté una continuïtat respecte de les mesures que ja figuraven en el Segon pla d’acció. Tanmateix, s’han reforçat aquelles mesures que s’havien considerat insuficients, en la seva definició i/o aplicació, i s’han incorporat noves mesures que sobretot afecten l’àmbit de la docència i la recerca, i la participació en la vida universitària.
Els eixos que organitzen el pla d'acció són els següents:

Eix 1. Visibilització del sexisme i les desigualtats, sensibilització i creació d’un estat d’opinió
Eix 2. Igualtat de condicions en l’accés, la promoció i l’organització del treball i l’estudi
Eix 3. Promoció de la perspectiva de gènere en l’ensenyament i la recerca
Eix 4. Participació i representació igualitàries en la comunitat universitària

A més de les mesures, el pla d'acció presenta dades de la diagnosi de la situació de les dones a la nostra universitat així com els principals resultats obtinguts de l'avaluació del grau d'implementació del segon pla d'acció i del procés participació en l'elaboració del tercer.

Tercer pla d'acció per a la igualtat entre dones i homes a la UAB. Quadrienni 2013-2017