Projectes finalitzats

Projectes finalitzats

Una de les línies d'acció de l’Observatori per a la Igualtat és la realització de recerques entorn la situació de les dones i de les persones amb discapacitat a la nostra universitat. Des de la seva creació fins a l’actualitat, l’Observatori ha dut a terme tres investigació finançades per entitats estatals i autonòmiques, i ha participat en un projecte europeu en el marc del programa ALFA III.   


Mesures per la Inclusió Social i l'Equitat a Institucions d'Educació Superior a Amèrica Llatina, 2012-2014

L'Observatori per a la Igualtat ha participat en el projecte "Mesures per la Inclusió Social i l'Equitat a les Institucions d'Educació Superior d'Amèrica Llatina (MISEAL)", recerca cofinançada per la unió europea en el marc del programa ALFA III.

El projecte, lliderat per la Freie Universität Berlin (Alemanya), va comptar amb quinze socis de diverses universitats d'Amèrica Llatina i Europa.
L'objectiu general del MISEAL ha estat el de contribuir a millorar les estratègies i mecanismes d'accés, així com les condicions de permanència i mobilitat de les persones pertanyents a grups poc afavorits o vulnerables de dotze IES d'Amèrica Llatina. 

La contribució específica de l'Observatori, amb coordinació amb la University of Hull d'Anglaterra, va consistir en el desenvolupament d'un sistema integral d'avaluació i monitoratge de les accions que es van realitzar en el marc del projecte.

D'altra banda, l’Observatori va ser l'entitat sòcia encarregada d’organitzar el congrés de cloenda del MISEAL, “Nuevos desafíos para la inclusión social y la equidad en la educación superior”. En el congrés van participar prop de 150 persones de diferents països llatinoamericans i europeus, es van presentar 42 ponències i es van crear espais per a la reflexió entorn el paradigma de la interseccionalitat en l’anàlisi de les desigualtats i el desenvolupament de polítiques i pràctiques en l’educació superior des d’una perspectiva transnacional.

Entre d’altres, el projecte MISEAL ha tingut com a resultat l’establiment d’una xarxa d’intercanvi i consulta entre universitats europees i llatinoamericanes, la creació d’un programa de postgrau transnacional, d’una base de dades d’expertes i expertes i d’un Observatori transnacional.

Web oficial: http://www.miseal.net/

 

Percepció dels factors que intervenen en l’evolució de la trajectòria acadèmica: una perspectiva de gènere

I+D+I finançada per l’Instituto de la Mujer amb una durada d'un any (2008-2009) que té per objectiu analitzar els factors subjectius i informals que condicionen la trajectòria acadèmica de les professores de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la finalitat d’elaborar propostes d’actuació per a la sensibilització orientades a l’eliminació del sexisme a la nostra universitat.

Els mecanismes per a la consecució dels objectius anteriors són: per una banda, analitzar les percepcions del professorat sobre determinats aspectes relacionats amb l’accés i la promoció en l’àmbit acadèmic a través de la realització d'una enquesta i d'entrevistes en profunditat; per l’altra, el desenvolupament d’una trobada d’especialistes, autoritats acadèmiques i professorat, amb la finalitat d’elaborar un diagnòstic dels factors que intervenen en la trajectòria acadèmica i dissenyar mesures d’intervenció. 

Cuidado y provisión: el sesgo de género en las prácticas y su impacto en la función socializadora de la universidad

I+D+I finançada per l’Instituto de la Mujer amb una durada de tres anys (2005-2008) i on s'aborda el sexisme en els processos de socialització que tenen lloc en el si de la universitat. Més concretament, s’estudien aspectes com la percepció de les titulacions i el disseny de capacitats, habilitats i actituds atribuïdes als professionals i les professionals que les practiquen, la transmissió de coneixement i la socialització (continguts i processos relacionals), les característiques de les subjectivitats en joc i els resultats d’aquests processos en termes d’impacte sobre l’alumnat. Tots aquest elements s’analitzen considerant el sexe i el gènere dels actors implicats possibles factors diferencials. 

S’estudia també la correlació entre sexe i gènere, i entre titulació i gènere, en el sentit que els perfils de l’alumnat de titulacions diferents segueixen patrons de gènere de la mateixa manera que les titulacions respectives. En aquest context, es prenen com a indicadors de gènere l’ètica i els objectius de les activitats. Es considera característic del gènere femení una orientació ètica cap a la cura i la justesa, és a dir, unes regles de distribució fonamentades en les necessitats particulars. Pel que fa al gènere masculí, es caracteritza per una disposició més propera a l’ètica de la provisió i de la justícia, amb una orientació a la consecució d’objectius, sense prestar atenció a les conseqüències que pot tenir per a les persones i posant l’accent en regles de distribució de caràcter universal. 

El treball de camp s’ha fet a partir d’una mostra de carreres seleccionades en funció de l’orientació de gènere que les caracteritza: Mestre (Especialitat en Educació Infantil) i Pedagogia com a titulacions femenines, Relacions Laborals i Dret com a intermèdies i, com a titulacions masculines, Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes i Enginyeria Informàtica. A partir d’entrevistes al professorat, alumnat i autoritats acadèmiques, d’enquestes i grups de discussió a l’estudiantat i d’observacions de la interacció a l’aula, s’estudien els aspectes mencionats.
 

Diagnosi de la trajectòria acadèmica del personal becari de la UAB des de la perspectiva de gènere 

Recerca finançada per l’ AGAUR amb una durada d'un any (2007-2008) que té per objectiu analitzar els moments de transició que tenen especial incidència en l'accés i permanència en la carrera acadèmica en la UAB: el pas entre la llicenciatura i la beca, i el pas entre beca i l'accés a les categories de professorat universitari. També es presta atenció a les condicions de treball del col·lectiu de becaris i  becàries de la UAB, donada la varietat de beques que oferix i les implicacions derivades: diferents requisits, remuneracions i prestacions socials.

Els indicadors general constaten que la presència de les dones disminueix a mesura que s’avança de categoria. A partir de l’anàlisi de certs elements, com ara la decisió d’optar a una beca, les condicions de treball, les tasques que es duen a terme o les expectatives de futur un cop finalitzada la beca, s’evidencia que un factor explicatiu de la disminució de les dones és el sexisme en la formació de les preferències un cop acabada la titulació. Un cop s’accedeix a la beca, s’observa una distribució desigual segons el tipus de beca: mentre que els homes opten per un tipus de beca associada a l’inici de la carrera acadèmica (predoctorals), les dones són majoria en les denominades beques de suport a la recerca, orientades exclusivament a la investigació i la gestió de projectes.

A més a més, l’estudi sembla indicar que les posicions de becàries i becaris a la universitat estimulen una construcció desigual en l’ordre de les preferències professionals, amb la qual cosa s’estimula la vocació científica més freqüentment entre els becaris que entre les becàries.