Marc legal

Marc legal

El disseny i aplicació de propostes d’intervenció adreçades a potenciar la igualtat entre les dones i els homes, i entre les persones amb discapacitat al si de la universitat, precisa situar el marc legal de referència. A continuació es presenta el marc legal en matèria d’igualtat de gènere i discapacitat en els àmbits internacional, europeu, estatal i local (en procés d'actualització).
 

Gènere

«Igualtat de retribució (Directiva 75/117/CEE)»
«Objectiu: Reforçar les disposicions legals de base mitjançant normes encaminades a facilitar l'aplicació concreta del principi per què tots els treballadors de la Comunitat puguin beneficiar-se d'una protecció en aquest àmbit, ja que continuen existint desigualtats en els estats membres tot i els esforços realitzats.»
Referència: Diari Oficial L 45 de 19.02.1975.

«Accés a l'ocupació, a la formació i a la promoció professional» (Directiva 76/207/CEE )
«Objectiu: Assegurar la igualtat entre homes i dones respecte a l'accés a l'ocupació, a la formació i promoció professionals, i a les condicions de treball (...)»
Referència: Diari Oficial L 39 de 14.02.1976.

«Seguretat Social» (Directiva 79/7/CEE )
«Objectius: Implantar el principi de la igualtat de tracte en els règims legals de seguretat social que garanteixin una protecció contra els riscos de malaltia, invalidesa, vellesa, accident de treball, malaltia professional i desocupació, com també en matèria d'ajuda social. (...)»
Referència: Diari Oficial L 6 de 10.01.1979.

«Règims professionals de seguretat social» (Directiva 86/378/CEE)
«Objectius: Determinar el contingut de l'antic article 119 del Tractat de la CE (nou article 141), com també l'abast i les modalitats d'aplicació del principi d'igualtat de tracte entre homes i dones en els règims professionals de seguretat social. (...)»
Referència: Diari Oficial L 225 de 12.08.1986, Diari Oficial L 46 de 17.02.1997, Dictamen rectificatiu. Diari Oficial L 151 de 18.06.1999.

«Protecció de la dona embarassada» (Directiva 92/85/CEE)
«Objectius: Adoptar les mesures mínimes de protecció relatives a la salut i la seguretat de les treballadores embarassades, que hagin donat a llum recentment o que es trobin en període de lactància, les quals s'han de considerar com un grup a part exposat a riscos específics. (...)»
Referència: Diari Oficial L 348 de 28.11.1992.

«Permisos parentals i per raons familiars» (Directiva 96/34/CEE)
«Objectius: Establir condicions mínimes en relació amb el permís parental i la baixa laboral per motius de força major, en tant que mitjà important per conciliar la vida professional i familiar i promoure la igualtat d'oportunitats i de tracte entre les dones i els homes. (...)»
Referència: Diari Oficial L 145 de 19.06.1996, Diari Oficial L 10 de 16.01.1998.

«Càrrega de la prova en els casos de discriminació basats en el sexe» (Directiva 97/80/CEE)
«(...)
1. S'entén per principi d'igualtat d'oportunitats l'absència de qualsevol discriminació directa o indirecta per raó de sexe.
2. Existeix discriminació indirecta quan una disposició, criteri o pràctica aparentment neutral perjudica d'una manera desproporcionada les persones d'un sexe determinat, a menys que l'objectiu perseguit per l'aplicació de disposició, criteri o pràctica esmentats estigui objectivament justificat i quan els mitjans per obtenir-los siguin apropiats i necessaris (...)»
Directiva 97/80/CEE del Consell. Càrrega de la prova en els casos de discriminació basats en el sexe.


Discapacitat

Tractat constitutiu de la comunitat europea

<<Article 13>>
El Consell (...), podrà adoptar accions adequades per a lluitar contra la discriminació per motius de sexe, d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual.

Gènere

La Constitució de 1978

«Article 35»
1. Tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret al treball, a la lliure elecció de professió o ofici, a la promoció a través del treball i a una remuneració suficient per tal de satisfer les seves necessitats i les de la seva família sense que en cap cas es pugui fer discriminació per raó de sexe.
2. La llei regularà un estatut dels treballadors.

«Article 9»
2. Correspon als poders públics promoure les condicions i eliminar els obstacles que impedeixen l'assoliment de la igualtat real dels individus i dels grups socials que s'integren.

LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

«Article 11. Accions positives».
1. Amb la fi de fer efectiu el dret constitucional de la igualtat, els Poders Públics adoptaran mesures específiques a favor de les dones per a corregir situacions patents de desigualtat de fe respecte dels homes.

«Article 15. Transversalitat del principi d' igualtat de tracte entre dones i homes».
(...) Les Administracions públiques l'integraran de forma activa en l'adopció i execució de les seves disposicions normatives, en la definició i pressupostació de polítiques públiques en tots els àmbits i en el desenvolupament del conjunt de les seves activitats.

«Article 20. Adequació de les estadístiques i estudis».
(...) a) Incloure sistemàticament la variable sexe en les estadístiques, enquestes i recollida de dades que es duguin a terme".

«Article 24. Integració del principi d' igualtat en la política d'educació».
(...) La integració de l'estudi i aplicació del principi d'igualtat en els cursos i programes per a la formació inicial i permanent del professorat.

«Article 25. La igualtat en l'àmbit de l'educació superior».
1. En l'àmbit de l'educació superior, les Administracions públiques en l'exercici de les seves respectives competències han de fomentar l'ensenyança i investigació sobre el significat i abast de la igualtat entre dones i homes (...) La inclusió, en els plans d'estudi que procedeixi, d'ensenyaments en matèria d'igualtat entre les dones i els homes (...) La creació de postgraus específics (...) La realització d'estudis i investigacions especialitzades en la matèria.

LLEI ORGÀNICA 4/2007, de 12 d'abril, per la que es modifica la LLEI ORGÀNICA 6/2001, de 21 de desembre, de Universitats

«Preámbul»
Aquesta Llei no oblida el paper de la universitat com a transmissora essencial de valors. El repte de la societat actual per aconseguir una societat tolerant i igualitària, en la qual es respectin els drets i llibertats fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, ha d'arribar, sens dubte, a la universitat. Aquesta Llei impulsa la resposta de les universitats a aquest repte a través no només de la incorporació d'aquests valors com a objectius propis de la universitat i de la qualitat de la seva activitat, sinó mitjançant l'establiment de sistemes que permetin arribar a la paritat en els òrgans de representació i a una major participació de la dona en els grups d'investigació. Els poders públics han de suprimir els obstacles que impedeixen que les dones estiguin presents en els òrgans de govern de les universitats i en el nivell més elevat de la funció pública docent i investigadora, d'acord amb el percentatge que representen entre els llicenciats universitaris. A més, aquesta reforma introdueix la creació de programes específics sobre la igualtat de gènere, d'ajuda a les víctimes del terrorisme i l'impuls de polítiques actives per garantir la igualtat d'oportunitats a les persones amb discapacitat.

«Disposició addicional duodécima. Unitats d'igualtat».
Les universitats contaran entre les seves estructures d'organització amb unitats d'igualtat per el desenvolupament de les funcions relacionades amb el principi d'igualtat entre dones i homes.

LLEI 7/2007, de 12 de abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

«Disposició addicional vuitena. Plans d'igualtat»

1. Les administracions públiques estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d'adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes.

2. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, les administracions públiques han d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat a desenvolupar en el conveni col·lectiu o acord de condicions de treball del personal funcionari que sigui aplicable, en els termes que s'hi prevegin.


Discapacitat

Llei per la igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de persones amb discapacitat (LIONDAU)

<<Exposició de motius>>
(...)avui és sabut que els desavantatges que presenta una persona amb discapacitat tenen el seu origen en les seves dificultats personals, però també i sobretot en els obstacles i condicions limitatives que en la pròpia societat, concebuda conformement al patró de la persona mitja, s'oposen a la plena participació d'aquests ciutadans.

<<Article 5. Garanties del dret a la igualtat d'oportunitats>>
Amb la finalitat de garantir el dret a la igualtat d'oportunitats a les persones amb discapacitat, els poders públics establiran mesures contra la discriminació i mesures d'acció positiva.

Constitució espanyola de 1978

<<Article 49>>
Els poders públics realitzaran una política de previsió, tractament, rehabilitació i integració dels disminuïts físics, sensorials i psíquics, als quals prestaran l'atenció que requereixin i els emparessin especialment per al gaudi dels drets que aquest Títol atorga a tots els ciutadans.

BOE. LOU (2007) LLEI ORGÀNICA 4/2007, de 12 d' abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

<<Artículo 44. Límits màxims d'admissió d'estudiants>>
4. A fi de que ningú quedi exclòs de l'estudi a la universitat per raons econòmiques, el Govern i les Comunitats Autònomes, així com les pròpies universitats, instrumentaran una política de beques, ajuts i crèdits per a l'alumnat i, en el cas de les universitats públiques, establiran, així mateix, modalitats d'exempció parcial o total del pagament dels preus públics per prestació de serveis acadèmics. En tots els casos, es prestarà especial atenció a les persones amb càrregues familiars, víctimes de la violència de gènere i persones amb dependència i discapacitat, garantint així el seu accés i permanència als estudis universitaris.»

(...) Disposició addicional vigèsima quarta. De la inclusió de les persones amb discapacitat a les universitats.

1. Les Universitats garantiran la igualtat d'oportunitats dels estudiants i altres membres de la comunitat universitària amb discapacitat, proscrivint qualsevol forma de discriminació i establint mesures d'acció positiva tendents a assegurar la seva participació plena i efectiva en l'àmbit universitari.
2. Els estudiants i els altres membres amb discapacitat de la comunitat universitària no podran ser discriminats per raó de la seva discapacitat ni directa ni indirectament en l'accés, l'ingrés, la permanència i l'exercici dels títols acadèmics i d'altra classe que tinguin reconeguts.
3. Les universitats promouran accions per a afavorir que tots els membres de la comunitat universitària que presentin necessitats especials o particulars associades a la discapacitat disposin dels mitjans, suports i recursos que assegurin la igualtat real i efectiva d'oportunitats en relació amb els altres components de la comunitat universitària.
4. Els edificis, instal·lacions i dependències de les universitats, inclosos també els espais virtuals, així com els serveis, procediments i el subministrament d'informació, haurien de ser accessibles per a totes les persones, de manera que no s'impedeixi a cap membre de la comunitat universitària, per raó de discapacitat, l'exercici del seu dret a ingressar, desplaçar-se, romandre, comunicar-se, obtenir informació o altres d'anàloga significació en condicions reals i efectives d'igualtat. Els entorns universitaris haurien de ser accessibles d'acord amb les condicions i en els terminis establerts en la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i en les seves disposicions de desenvolupament.
5. Tots els plans d'estudis proposats per les universitats han de tenir en compte que la formació en qualsevol activitat professional ha de realitzar-se des del respecte i la promoció dels Drets Humans i els principis d'accessibilitat universal i disseny per a tots.
6. Conforme a l'establer en l'article 30 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'Integració Social dels Minusvàlids i en les seves normes de desenvolupament, els estudiants amb discapacitat, considerant-se per tals aquells compresos en l'article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat tindran dret a l'exempció total de taxes i preus públics en els estudis conduents a l'obtenció d'un títol universitari.»

(...) Disposició addicional quarta. Programes específics d'ajuda.
Les Administracions públiques competents, en coordinació amb les respectives universitats, establiran programes específics perquè les víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, així com les persones amb discapacitat, puguin rebre l'ajuda personalitzada, els suports i les adaptacions en el règim docent.

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

<<Exposició de motius>>
(...) Es contempla, així mateix, una especial consideració amb els supòsits de doble discriminació i les singulars dificultats que es troben les dones que presenten especial vulnerabilitat, com són les que pertanyen a minories, les dones emigrants i les dones amb discapacitat.

(...) Article 60. Accions positives en les activitats de formació.
1. Amb l'objecte d'actualitzar els coneixements dels empleats i empleades públiques, s'atorgarà preferència, durant un any, en l'adjudicació de places per a participar en els cursos de formació a qui s'hagin incorporat al servei actiu procedents del permís de maternitat o paternitat, o hagin reingressat des de la situació d'excedència per raons de guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat.