Perspectiva de gènere en la docència i la recerca

La perspectiva de gènere en la docència  

En la docència la perspectiva de gènere implica revisar els biaixos androcèntrics de les nostres disciplines i qüestionar els supòsits de gènere i estereotips de gènere ocults, ja que “els processos de producció del coneixement no poden deslligar-se de la cosmovisió de gènere” (Donoso et al. 2014: 158). La perspectiva de gènere en la docència comporta incloure el coneixement produït per les dones científiques i expertes, sovint invisibilitzades en nombroses disciplines, així com les perspectives crítiques que desvetllen conceptualitzacions androcèntriques. L’anàlisi de sexe i/o gènere, per a ser considerats perspectiva de gènere, han d’incloure una anàlisi que desvetlli les causes i mecanismes socials i culturals que sustenten les desigualtats de gènere.   

El Tercer Pla d'Acció entre Dones i Homes de la UAB (2013-2017) visibilitza i fomenta la perspectiva de gènere en la docència a través de la mesura 3.8. "Explicitar la perspectiva de gènere en les guies docents i els programes de les assignatures des d'un model d'universitat inclusiva".  L'Observatori ha elaborat la "Guia per a la perspectiva de gènere en la docència" com a instrument de suport teòric a la introducció de la perspectiva de gènere als plans d'estudi de la UAB. El document es útil també per a tot el professorat que estigui interessat en incorporar la perspectiva de gènere en la seva docència. 

La perspectiva de gènere en la recerca

La investigació sensible al gènere o "Gender Sensitive Research" és la superació de l'androcentrisme implícit en ells projectes d'investigació. Una investigació veritablement de qualitat hauria d'eliminar els biaixos androcèntrics en el seu disseny, contingut i resultats (Avramov, 2011: 11; Schiebinger & Schraudner, 2011: 155), ser socialment inclusiva i garantir l'equilibri de gènere en els equips d'investigació i en tots els nivells de decisió.

Recursos i documents útils

Red de Proyectos Europeos para la Igualdad de Género en Ciencia e Innovación con participación de entidades españolas

La UAB a través del Projecte EGERA, adscrit a l'Observatori per a la Igualtat, forma part de la xarxa constituïda pel MINECO el 8 de març de 2017. En el moment de la seva creació eren 19 projectes finançats per la UE sobre igualtat de gènere a la recerca i la ciència. Es tracte de projectes on hi participen institucions espanyoles, ja sigui com a sòcies o com a cordinadores. La xarxa, impulsada per la Unidad Mujer y Ciencia, i la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia (FCYT), és percep com un espai d'intercanvi d'informació i recursos sobre polítiques d'igualtat en recerca i ciència des de la òptica dels projectes europeus.

Més informació de la xarxa

 

Xarxa Vives
 
Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere és una col·lecció d’11 obres de diferents disciplines i àmbits de coneixement. Les Guies ofereixen pautes per revisar les assignatures des de la perspectiva de gènere, a partir de recomanacions i indicacions en relació a objectius, continguts, exemples, llenguatge utilitzat, i fonts seleccionades, així com mètodes docents i d’avaluació i gestió de l’entorn d’aprenentatge i els seus resultats.
 
L’objectiu de la col·lecció és oferir recursos que permeten al professorat universitari prestar atenció a les dinàmiques de gènere que tenen lloc en l’entorn d’aprenentatge i adoptar mesures que assegurin que s’atén a la diversitat d’estudiants. L’alumnat podrà així disposar de noves eines per identificar els estereotips, normes i rols socials de gènere, desenvolupar el seu esperit crític i adquirir competències que li permetin evitar la ceguesa al gènere en la seva pràctica professional futura.
 
Més informació de les guies aquí.

 

Guia elaborada per l'Observatori per a la Igualtat i el Projecte EGERA amb l'objectiu de donar suport teòric al professorat en la incorporació de la perspectiva de gènere en les assignatures i plans d'estudis, així com per a coordinar la implementació de la mesura 3.8. "Explicitar la perspectiva de gènere en l'elaboració de les Guies Docents i programes d'assignatures des d'un model d'universitat inclusiva".

 Accés a la guia


La incorporació de la perspectiva de gènere en la recerca entesa com a "Gender-sensitive research" té en compte el gènere i les seves múltiples dimensions socials, teòriques i metodològiques en totes les fases dels projectes d'investigació, contribuint a major rigurositat i innovació (Schiebinger, L. Schraudner, 2011; Gender in EU-funded research Toolkit, 2009;). Aquesta aproximació afavoreix una investigació innovadora perquè té en compte punts de vista no habituals i visibilitza les relacions de poder presents en els processos d'investigació i en les realitats analitzades, proporcionant elements d'apoderament als seus participants (Leduc, 2009). La inclusió de la perspectiva de gènere contribueix a crear projectes científicament reflexius i socialment responsables (UN-UNSTRAW, 2009; Gender in EU-funded research Toolkit, 2009, Schiebinger & Schraudner, 2011). Per una altra banda, la perspectiva de gènere assumeix que homes i dones no són grups homogenis (Schiebinger & Klinge, 2013), així que no es constreny únicament a les dimensions de sexe-gènere sinó que incorpora les múltiples complexitats que afecten al gènere, com la classe social, la "raça-ètnia", l'edat o altres marcadors de diferència i de desigualtat. Els punts principals de la “Gender Sensitive Research” serien:

• La igualtat de gènere en la composició dels equips investigadors
• El gènere com a dimensió important en totes les fases de la recerca: disseny, marc teòric, metodologia i tècniques, anàlisi de les dades i publicació de resultats (Leduc, 2009; Gender in EU-funded research Toolkit, 2009, Schiebinger & Schraudner, 2011).
• Considera l’interès i impacte de la recerca per les persones implicades com a subjectes en la investigació.
• Dona veu a les experiències de les dones i de sectors socials minoritzat, facilitant el seu apoderament social.

La perspectiva de gènere en la recerca es valorada positivament en l’avaluació de les propostes de projectes de les convocatòries del programa Horizon 2020 (Fact Sheet: Gender Equality in Horizon 2020, 2013).

La llei espanyola 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació exposa al seu preàmbul la perspectiva de gènere com innovació científica: “Entre aquestes mesures per a una «ciència del segle XXI» destaquen la incorporació de l’enfocament de gènere amb caràcter transversal”. En la seva Disposició addicional tretzena estableix com s’ha de fer la “Implantació de la perspectiva de gènere”. http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617-C.pdf)

La inclusió de la perspectiva de gènere a través de la seva incorporació en els continguts de la investigació científica és també un dels principis bàsics de l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia (Ministeri d'Economia i Competitivitat, 2013: 5)

Pel que fa a Catalunya i en matèria d'ajuts de caràcter col·lectiu, d’acord amb les directrius marcades per la Direcció General de Recerca, l'AGAUR valora com a trets positius el nombre de dones dels grups de recerca sol·licitants, que una dona n'exerceixi la direcció o que la recerca estigui relacionada amb qüestions de gènere.” http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/ciencia_i_societat/dones_i_ciencia/actuacions_en_materia_de_genere


Document elaborat per l’Observatori per a la Igualtat on es mostren els punts claus per a introduir la perspectiva de gènere en el disseny i la implementació dels projectes de recerca, des de la formació dels equips, el disseny de la investigació, la difusió dels resultats i l’avaluació de l’impacte de gènere.

Document


Avramov, D. (2011). Initiating and sustaining Structural Change. Reflection on the outcomes of the workshop on Structural Change in order to improve Gender Equality in Research organisations in Europe. Available at: http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/structural-changes-workshop-report_en.pdf

European Commission (2009) Toolkit Gender in EU-funded Research. Available at: http://www.yellowwindow.be/genderinresearch/downloads/YW2009_GenderToolKit_Module1.pdf

European Comission (2013). Factsheet Gender Equality in Horizon 2020. Available at: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/FactSheet_Gender_2.pdf

Leduc, B. (2009). Guidelines for Gender Sensitive Research. Nepal: Icimod (International Centre for Integrated Mountain Development.

Schiebinger, L. & Klinge, I. (2013). Gendered Innovations. How Gender analysis Contributes to Research. Directorate General for Research & Innovation. European Comission. Available at: http://ec.europa.eu/research/science-society/genderedinnovations/index_en.cfm

Schiebinger, L. and Schraudner, M. (2011). “Interdisciplinary Approaches to Achieving Gendered Innovatons in Science, Medicine, and Engineering”. Interdisciplinary Science Reviews, vol.36. No 2. June, 2011, 154-67. Available at: https://genderedinnovations.stanford.edu/ISR_07_Schiebinger.pdf

United Nations-INSTRAW. (2007). Gender research: A how-to guide United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of women. Available at: http://www.iiav.nl/epublications/2007/gender_research_a_how_to_guide.pdf