Perspectiva de gènere en la docència i la recerca

La perspectiva de gènere en la docència  

En la docència la perspectiva de gènere implica revisar els biaixos androcèntrics de les nostres disciplines i qüestionar els supòsits de gènere i estereotips de gènere ocults, ja que “els processos de producció del coneixement no poden deslligar-se de la cosmovisió de gènere” (Donoso et al. 2014: 158). La perspectiva de gènere en la docència comporta incloure el coneixement produït per les dones científiques i expertes, sovint invisibilitzades en nombroses disciplines, així com les perspectives crítiques que desvetllen conceptualitzacions androcèntriques. L’anàlisi de sexe i/o gènere, per a ser considerats perspectiva de gènere, han d’incloure una anàlisi que desvetlli les causes i mecanismes socials i culturals que sustenten les desigualtats de gènere.   

El Tercer Pla d'Acció entre Dones i Homes de la UAB (2013-2017) visibilitza i fomenta la perspectiva de gènere en la docència a través de la mesura 3.8. "Explicitar la perspectiva de gènere en les guies docents i els programes de les assignatures des d'un model d'universitat inclusiva".  L'Observatori ha elaborat la "Guia per a la perspectiva de gènere en la docència" com a instrument de suport teòric a la introducció de la perspectiva de gènere als plans d'estudi de la UAB. El document es útil també per a tot el professorat que estigui interessat en incorporar la perspectiva de gènere en la seva docència. 

La perspectiva de gènere en la recerca

La investigació sensible al gènere o "Gender Sensitive Research" és la superació de l'androcentrisme implícit en ells projectes d'investigació. Una investigació veritablement de qualitat hauria d'eliminar els biaixos androcèntrics en el seu disseny, contingut i resultats (Avramov, 2011: 11; Schiebinger & Schraudner, 2011: 155), ser socialment inclusiva i garantir l'equilibri de gènere en els equips d'investigació i en tots els nivells de decisió.

Recursos i documents útils