Presentació

Presentació

Coneixes l’Observatori per a la Igualtat de la UAB?

Què fem?

L'Observatori per a la igualtat es dedica principalment a l’anàlisi de les desigualtats a l’educació superior, concretament a l'estudi i la diagnosi del sexisme i les desigualtats per discapacitat, des d’una perspectiva interseccional.
 
Desenvolupa la seva activitat a la UAB, per tal de proporcionar dades a la comunitat sobre la situació de les desigualtats al campus. Entre les seves missions, hi ha la de visibilitzar i sensibilitzar sobre les diferents formes de desigualtat i discriminació, i donar a conèixer les accions i recursos dissenyats per a corregir-les. Ens adrecem a tots els membres de la comunitat: PDI, PAS i Estudiants.

En el marc del disseny i implementació de polítiques d’igualtat, treballem per a l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de propostes d'actuació encaminades a corregir les desigualtats. Aquí, l’assessorament, la formació, la prevenció i la participació en igualtat esdevenen estratègies claus per a la transformació de les relacions de poder a la universitat des d’una perspectiva de gènere.

Història

Conforme allò previst en la Disposició addicional dotzena de la Llei Orgànica d'Universitats 4/2007, que modifica la Llei Orgànica 6/2001, les universitats han de comptar entre les seves estructures d’organització amb unitats d’igualtat per el desenvolupament de les funcions relacionades amb el principi d’igualtat entre dones i homes.

A la Universitat Autònoma de Barcelona, aquesta unitat, denominada Observatori per a la Igualtat, inicia la seva activitat l'any 2005, centrant les seves actuacions en l’àmbit de desigualtat entre dones i homes. El 2008 amplia el seu camp d'actuació a aquells col·lectius que es puguin veure sotmesos a condicions desfavorables per raó de discapacitat i situació econòmica o social (immigració, edat i orientació sexual).

L'Observatori per a la Igualtat és defineix com una entitat de caràcter universitari creat pel Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona com a suport tècnic en el disseny i l'avaluació de polítiques d'igualtat.

En aquests darrers anys, l’Observatori per a la Igualtat ha incorporat la perspectiva de la interseccionalitat de gènere en l’anàlisi de les desigualtats a l’educació superior i ha ampliat les seves línies d’actuació: formació, igualtat i participació, i violència de gènere. Destacant també en aquest últim període la posada en marxa de campanyes de sensibilització.

Representació institucional

La direcció de l'Observatori per a la Igualtat forma part, com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona, de diverses comissions i grups de treball de gènere i discapacitat d'altres institucions publiques. Són les que presentem a continuació:

- Comissió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya, Generalitat de Catalunya  
- Comissió Tècnica UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya) del Consell Interuniversitari de Catalunya, Generalitat de Catalunya 
- Grup de Treball Igualtat i Gènere, Xarxa Vives d'Universitats
- Xarxa d'Unitats d'Igualtat de les Universitats