Personal de l'administració i serveis

Informació cursos PAS

L'Observatori per a la Igualtat de la UAB, juntament amb l'Àrea de Formació i Desenvolupament de la UAB, organitza cursos en matèria d'igualtat de gènere dirigits al personal de l'administració i serveis. La formació al PAS compleix la mesura 1.2.3, objectiu 3, del Quart Pla d’acció per a la igualtat de gènere de la UAB: «Formació en matèria d'igualtat i LGBTIQ».

Els cursos s’ofereixen en els períodes habituals de formació del PAS i formen part del Pla de formació del personal treballador.  L’accés a l’oferta dels cursos es realitza a través de la intranet de la UAB.

Podeu trobar tota la informació sobre el programa general de formació del PAS a:

https://www.uab.cat/web/personal-uab/personal-uab/personal-pas/formacio-planificada-1345694683046.html

 

Curs adreçat al PAS i PDI de la UAB amb l’objectiu d’enfortir la capacitat de prevenció i identificació de situacions d'assetjament sexual o per raó de sexe i gènere o per orientació sexual a l'entorn laboral i docent.

El curs té una durada de 8 hores.  Actualment s'ofereix en modalitat virtual,  des de la Unitat de Formació i Desenvolupament de la UAB.

La realització d’aquest curs respon a la mesura 5.1.2., objectiu 2, del Quart Pla d’acció per a la igualtat de gènere de la UAB: «Difondre els protocols i recursos existents en matèria de violències de gènere a la Universitat. Fer formació adreçada a l'alumnat, professorat i personal d'administració i serveis».

El curs compleix també amb el Protocol per prevenir i actuar contra l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i la violència masclista de la UAB, que estableix, en l’article 6, sobre mesures preventives, que la UAB ha d’implantar programes formatius específics sobre la temàtica dins dels plans de formació dels diferents col·lectius de la comunitat universitària.

Finançat a càrrec del "Pacto de Estado contra la Violencia de Género" del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Govern d'Espanya.


Si us interessa aquest tema i voleu més informació sobre les accions de l’Observatori en matèria de violències, podeu visitar el nostre projecte UAB lliure de violències de gènere: https://www.uab.cat/web/l-observatori/violencia-per-rao-de-genere-1345685900703.html
 

El curs "Estratègies per a garantir els drets de les persones LGBTI i contra la discriminació: el deure d’inervenció per fer efectiu l’abordatge de la LGBTIfòbia dels treballadors/es dels Serveis públics de Catalunya"  està adreçat al PAS i PDI de la UAB que proporciona les eines fonamentals per tal d’evitar comportaments i pràctiques discriminatòries a la universitat contra les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, en compliment de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Formació impartida per l'Àrea d'Igualtat de tracte i no-discriminació de persones LGBTI de la Direcció General d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya.

El curs té una durada de 4 hores. 

La realització d’aquest curs respon també a la implementació del Quart Pla d’acció per a la igualtat de gènere a la UAB.

 

Curs destinat al PAS i PDI amb la finalitat de desenvolupar la capacitat d’aplicar les diferents recomanacions per a una comunicació amb perspectiva de gènere i per l’ús d’un llenguatge administratiu no sexista. El curs té una durada de 6 hores i es basa en dos tallers pràctics. S’ofereixen quatre edicions cada any, dues per trimestre, en funció del nombre de sol·licituds.

La realització d’aquest curs respon a la mesura 1.2.2. objectiu 1 del Quart Pla d’Acció per a la igualtat de gènere de la UAB: Oferir «Formació en matèria d'igualtat i LGBTIQ".

La formació segueix els compromisos de la Carta EGERA per a una comunicació sensible al gènere signada pel rector de la UAB el dia 15 de desembre de 2015, en el marc del projecte FP7 EGERA –Effective Gender Equality in Research and the Academia– en el qual la UAB ha participat com a sòcia preferent a través de l’Observatori per a la Igualtat.