Personal de l'administració i serveis

L'Observatori per a la Igualtat de la UAB juntament amb l'Àrea de Formació i en el marc del pla de formació del PAS organitza cursos en matèria d'igualtat de gènere dirigits al personal de l'administració i serveis. Són els següents:

  • El llenguatge no sexista a la comunicació escrita administrativa. Curs dissenyat pel Servei de Llengües de la UAB, destinat al PAS amb la finalitat d'oferir un conjunt de recursos o estratègies lingüístiques en l'ús del català, castellà i anglès per evitar, sempre que sigui possible, el masculí com a genèric i incorporar d'aquesta manera la presència de les dones en els textos redactats.

  • El pla d'igualtat entre dones i homes de la UAB. Curs adreçat al personal directiu (administradors/es de centre, directors/es de servei, caps d'àrea i caps d'oficina) sobre el pla d'acció per a la igualtat entre dones i homes de la UAB, i a la reflexió sobre la seva implementació.

  • Nocions bàsiques sobre la igualtat de gènere. Curs que té com objectiu proporcionar coneixements bàsics sobre la igualtat de gènere a la nostra societat actual, en què consisteix i quines conseqüències té en l'àmbit laboral i personal. Aquest curs també està obert al personal docent i investigador.

  • Discriminació, assetjament sexual i tracte vexatori. Curs elaborat per l’Observatori amb el Centre Joan Rivière de la Facultat de Psicologia de la UAB. Curs adreçat al personal treballador de la UAB (PAS, PDI i PIF) sobre violència de gènere: què és, els aspectes estructurals, la normativa vigent, i els mecanismes disponibles a la UAB per fer-li front i denunciar-la. L’objectiu és proporcionar els conceptes i nocions necessàries per situar i detectar les diferents formes de violència de gènere, i alhora donar a conèixer les eines disponibles a la nostra universitat per fer front i denunciar aquest tipus de situacions.

  • EGERA Gender pilot training. Curs organitzat per l’Observatori i realitzat per dues investigadores de a Universitat de Nijmegen en el marc de la seva participació al projecte europeu EGERA “Effective Gender Equality in Research and the Academia”. El seminari està pensant com una sessió pilot per testejar la metodologia i els continguts i, més endavant, es farà extensiu a altres col·lectius de la UAB. L’objectiu és fomentar el consens entre els participants sobre les causes i conseqüències de la desigualtat de gènere.