Personal UAB Personal d'administració i serveis

Formació del PAS: formació planificada

Formació planificada

Parlem de formació planificada per fer referència a totes aquelles accions formatives dutes a terme com a conseqüència del procés habitual: es detecta una necessitat formativa durant el procés de detecció de necessitats formatives (DNF), s'incorpora una acció formativa al Pla de Formació per cobrir aquesta necessitat i es programa i s'executa l'acció formativa planificada.

Formació per a l'àmbit de biblioteques
Amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats formatives de l'àmbit de biblioteques, des de la Unitat de Formació i Desenvolupament Professional, amb la col·laboració del Servei de Biblioteques, us oferim la possibilitat de participar en accions formatives externes organitzades per entitats com ara el Col·legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya o el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, entre d'altres, i entitats internes, organitzades per la UFDP.

L'oferta d'accions formatives dirigides a l'àmbit de biblioteques s'actualitza periòdicament. Podreu consultar-la a l'apartat Consulta de la programació vigent.


Formació en prevenció, seguretat i salut laboral
La UAB és conscient que cal garantir un entorn segur i saludable quan duem a terme la nostra activitat i això no és possible sense l'assumpció d'un compromís tant per la Universitat, com a institució, com per tots els membres de la comunitat universitària. En aquest sentit i en col·laboració amb l'Àrea de Prevenció i Assistència, des de la UFDP es programen trimestralment diferents accions formatives en el marc de la política de prevenció de riscos laborals a la UAB. Els objectius bàsics d'aquestes accions formatives són: garantir la salut i la seguretat del personal i fomentar una cultura preventiva a tota la comunitat universitària.

Destaquem els tipus d'accions formatives següents: Formació Inicial en Prevenció, Formació en Emergències, Formació en Equips de Primers Auxilis, Formació en Rescats d'Ascensors. També s'hi inclouen una sèrie d'accions formatives més específiques que són en format virtual (s'han de realitzar fora de la jornada laboral i no requereixen autorització segons l'Acord per establir una oferta formativa i fomentar el teletreball del PAS de la UAB).

Cada persona, en funció del lloc de treball que ocupi necessitarà rebre una formació determinada.