LGTBI+

LGTBI+

LGTBI

Durant els últims anys, hi ha hagut una millora substancial del marc legal per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals. Aquestes millores normatives es basen en la igualtat d’oportunitats i el principi de no discriminar per raó d’orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere. Tanmateix, la dinàmica social evidencia com la millora del marc normatiu a fi que es reconegui la igualtat formal és condició necessària però no suficient per aconseguir la igualtat efectiva i real tot eradicant l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia de la societat. Les denúncies per violència LGTBIfòbia persisteixen en forma d’agressions, vexacions, vulneració de drets sexuals i reproductius, assetjament a les xarxes socials o assetjament escolar.

El compromís social de la universitat pública demana un paper actiu en la lluita contra totes les desigualtats i discriminacions. Un compromís que la UAB assumeix amb tota la responsabilitat que implica. El 10 de març de 2016 el Consell de Govern va aprovar el Protocol d’actuació contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere de la UAB. Pràcticament un any després, el 23 de març de 2017, la UAB aprova el Protocol d’actuació pel canvi de nom de les persones transsexuals. La millora que representen aquests protocols i mesures s’ha d’acompanyar i reforçar amb campanyes de sensibilització, conscienciació i visibilització.

La lluita col·lectiva contra la intolerància és imprescindible, comptem amb la teva complicitat!

Sara Moreno Colom
Vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat

 ACCIONS A LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Les accions que s'han dut a terme a la Universitat Autònoma de Barcelona encaminades cap a la protecció dels drets del col·lectiu LGTBI+ s'enmarquen dins el desplegament de la llei 11/2014 contra la homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Guia per la incorporació de la diversitat sexual i de gènere a les universitats catalanes a partir de la Llei 11/2014

La Guia per la incorporació de la diversitat sexual i de gènere a les universitats catalanes a partir de la Llei 11/2014 té com objectiu facilitar a tots els actors de l'administració universitària per tal de traduir en accions concretes allò que la Llei 11/2014 disposa. La Guia ressalta la importància d'introduir l'atenció a la diversitat sexual i de gènere a les universitats per crear ambients inclusius, generar enyors laborals i d'aprenentage respectuosos, fomentar una recerca i docència que contribueixi a conscienciar sobre les discriminacions i obrir nous marcs culturals.

Guia per la incorporació de la divrsitat sexual i de gènere a les universitats

Protocol per prevenir i actuar contra l’assetjament sexual,  l’assetjament per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere, i la violència masclista

Aprovat el 7 de març de 2018 pel Consell de Govern. Es tracta d'un mecanisme per a fer front i prevenir els assetjaments sexuals, per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere i la violència masclista per a tota la comunitat universitària, incloent-hi també l’alumnat.

Protocol contra l'assetjament

Protocol pel canvi de nom legal al nom sentit adreçat a les persones trans i intersexuals de la comunitat UAB

Aprovat el 23 de març de 2017 pel Consell de Govern. Aquest protocol facilitarà el canvi del nom legal pel nom del gènere sentit (nom sentit) en tots els documents de la universitat, tot i que no hagin modificat civilment el seu sexe, siguin menors d’edat, no disposin d’un diagnòstic de disfòria de gènere ni s’hagin sotmès a tractament mèdic. L’àmbit de protecció d’aquest procediment abasta l’alumnat de la universitat i el personal amb vinculació laboral o funcionarial a la UAB: personal docent investigador (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS) que així ho sol·licitin.

Protocol pel canvi de nom 

Difusió de la Guia per a treballar la diversitat afectiva, sexual i de gènere

La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) ha adaptat i traduït al català la guia elaborada i editada pel sindicat Steilas d'Euskadi.
La guia pretén ser un punt de partida per a la garantir la diversitat sexual i afectiva als centres educatius. Està dirigida a tota la comunitat educativa i aborda el tema àmpliament i presenta solucions i recursos. A les pàgines de la guia s’hi troben definicions de conceptes bàsics així com recomanacions al professorat per a incloure la diversitat afectiva, sexual i de gènere al currículum d’una manera transversal. A més, diferencia entre discriminació, violència i bullying LGTBIQfòbic i proposa actuacions per a poder detectar-los i actuar en cas de produir-se als centres educatius.

Guia per a treballar la diversitat sexual, afectiva i de gènere