Què són?

Una de les tasques de l'Observatori és l'elaboració de propostes de plans d'acció. Els plans d’acció de la UAB poden ser definits com  un conjunt ordenat de mesures o accions, adoptades a partir d'un estudi diagnòsic, de la revisió del marc legal i d'altres plans d'acció nacional, europeus i internacionals. Aquestes mesures va adreçades a millorar la situació d'aquells col·lectius que es poden veure desfavorits per raó de sexe o discapacitat i s’organitzen segons un conjunt d’objectius o àmbits d’actuació. Per a cadascuna de les accions és defineix el període d’execució (anual, permanent o puntual), els instruments per a la seva aplicació i els òrgans de la universitat responsables de la seva implementació i de la seva excussió.
  
Des de l'inici de la nostra activitat fins a l'actualitat, l'Observatori ha elaborat tres plans en matèria d'igualtat de gènere i un adreçat a les persones amb discapacitat. Els quatres plans han passat per un procés de presentació i valoració per part de l'Equip de Govern, del Consell Assessor de l'Observatori i dels agents socials, per finalment ser aprovats per Consell de Govern.

En aquesta secció trobareu els plans d'accions per gènere i discapacitat aprovats pel Consell de Govern de la UAB així com una breu presentació dels mateixos.