Què són?

Què són?

Una de les tasques de l'Observatori és l'elaboració de propostes de plans d'acció. Els plans d’acció de la UAB poden ser definits com  un conjunt ordenat de mesures o accions, adoptades a partir d'un estudi diagnòsic, de la revisió del marc legal i d'altres plans d'acció nacional, europeus i internacionals. Aquestes mesures va adreçades a millorar la situació d'aquells col·lectius que es poden veure desfavorits per raó de sexe o discapacitat i s’organitzen segons un conjunt d’objectius o àmbits d’actuació. Per a cadascuna de les accions és defineix el període d’execució (anual, permanent o puntual), els instruments per a la seva aplicació i els òrgans de la universitat responsables de la seva implementació i de la seva excussió.
  
Des de l'inici de la nostra activitat fins a l'actualitat, l'Observatori ha elaborat tres plans en matèria d'igualtat de gènere i un adreçat a les persones amb discapacitat. Els quatres plans han passat per un procés de presentació i valoració per part de l'Equip de Govern, del Consell Assessor de l'Observatori i dels agents socials, per finalment ser aprovats per Consell de Govern.

En aquesta secció trobareu els plans d'accions per gènere i discapacitat aprovats pel Consell de Govern de la UAB així com una breu presentació dels mateixos.