Equip

Per tal de dur a terme les tasques assignades, l'Observatori disposa dels mitjans personals i materials necessaris. Entre el personal acadèmic de la universitat, l'Equip de Govern designa la persona responsable de la supervisió de les activitats i garanteix un espai de treball, l'assistència de personal tècnic i d'una partida de pressupost per al finançament del seu funcionament diari.