Tasques i objectius

Tasques i objectius

Observatori. Tasques i objectius

Els articles 1 i 2 de l'Acord 26/2007 del Consell de Govern, mitjançant el qual s'aprova l'ampliació de l'Observatori per a la Igualtat de la UAB, defineixen quins són els objectius que ha d'assolir l'Observatori i quines tasques ha de dur a terme:

"Primer: Ampliar l'abast de l'Observatori per a la Igualtat, el qual es defineix com una entitat de suport i seguiment de les polítiques d'igualtat, justícia i solidaritat que, per al conjunt de la comunitat universitària i en general per a la societat, ha de desenvolupar la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc del que disposen els articles 3 i 8 dels seus Estatuts.

En coherència amb el paràgraf anterior, l'activitat de l'Observatori haurà de tenir un caràcter transversal i abastar tot allò relatiu a les esmentades polítiques d'igualtat, justícia i solidaritat. El seu camp d'actuació s'orientarà preferentment als col·lectius que es puguin veure desafavorits per raons de sexe, d'incorporació a noves cultures i societats i per qualsevol tipus de discapacitat i situació econòmica i social.

Segon: Establir com a principals funcions de l'Observatori les següents:

a) La realització d'estudis d'avaluació, seguiment i valoració del grau de compliment dels principis i polítiques que justifiquen la seva creació, per encàrrec d'algun òrgan de la universitat o per iniciativa pròpia.

b) L'elaboració de propostes de plans d'actuació.

c) La difusió de la informació que permeti fer visible les diferents formes de desigualtat i discriminació, i les actuacions encaminades a corregir-les.

d) L'assessorament a col·lectius i/o òrgans de la universitat que ho sol·licitin."