Discapacitat

Discapacitat

Segon Pla d’acció sobre discapacitat i inclusió de la Universitat Autònoma de Barcelona
Sexenni 2018-2023. (II PAD) 
Aprovat pel Consell de Govern en la sessió de 14 de març de 2018

Presentació

El Segon Pla d’acció sobre discapacitat i inclusió de la UAB per a 2018-2023 (II PAD) respon al compromís polític de la Universitat amb la garantia dels drets i la inclusió de les persones amb discapacitat. Com a continuïtat del Pla d’acció per a la igualtat d’oportunitats per a les persones amb discapacitat de la UAB per a 2011-2015 (I PAD), aprovat pel Consell de Govern a la sessió del 17 de novembre de 2010, es tracta d’un instrument que permet articular les polítiques per a l’atenció de la discapacitat i la inclusió en l’àmbit universitari.
Més enllà de l’exigència legal, la Universitat Autònoma de Barcelona entén que, per tal de garantir els drets de les persones, cal voluntat política, transversalitat en les formes d’actuació i implicació de tota la comunitat. 

El Pla d’acció sobre discapacitat i inclusió de la UAB (II PAD) s'enten com l’instrument que ha de permetre articular les polítiques inclusives a la Universitat. Es tracta d’un document elaborat per l’Observatori per a la Igualtat de la UAB, unitat encarregada de la realització del diagnosi, la proposta de mesures per incloure al pla, l' acompanyament en la discussió de les mesures i la redacció final. El procés d’elaboració del II PAD pren com a punt de partida la diagnosi que contemple els següents aspectes: a) l’avaluació del grau d’implementació del primer pla d'acció (PAD I, 2011-2015); b) un recull de la normativa vigent en matèria de discapacitat i universitat; c) l’actualització de les dades entorn la situació de les persones amb discapacitat a la UAB; d) i la valoració per part del col·lectiu amb discapacitat de les dificultats i obstacles. A més, ha comptat amb una comissió tècnica de persones expertes (PDI, PAS i alumnat) que ha discutit i consensuat la proposta dels eixos d’actuació i de les mesures elaborada per l'Observatori.

El conjunt de mesures s’organitza en quatre eixos i es preveu en un marc temporal d’actuació de sis anys. Les mesures que es presenten són: 1) aquelles del primer pla d’acció que encara no s’han aplicat o que són permanents, en molts casos modificades i adaptades en funció de la realitat i la situació actual; i 2) noves accions que responen a problemàtiques detectades amb la diagnosi i als canvis de la normativa vigent.

Estructura i contingut

El pla d'acció està format per 32 mesures agrupades en 4 eixos o àmbit d'actuació. Per a cadascuna de les mesures s'especifiquen els òrgans responsables i executors, els instruments i els objectius que s’han d’assolir, així com el calendari de la seva aplicació. Els eix són els següents: 

Eix 1. Visibilitat i sensibilització: inclou totes aquelles accions que tenen com a finalitat difondre els drets i la situació o realitat de les persones amb discapacitat, donar a conèixer les polítiques i les accions de la UAB en matèria de discapacitat, i promoure la plena participació d’aquest col·lectiu en els diferents espais.
Eix 2. Accessibilitat i mobilitat: s’hi especifiquen les mesures encaminades a garantir l’accessibilitat i la mobilitat físiques i virtuals.
Eix 3. Desenvolupament de l’activitat: estudi, treball i promoció: engloba aquelles accions d’adaptació de l’entorn necessàries per garantir el desenvolupament sense dificultat de l’activitat quotidiana, ja sigui d’estudi o treball, i que responen a les necessitats específiques i particulars de cada individu.
Eix 4. Política universitària i marc organitzatiu: s’hi han definit les accions que fan referència a la normativa de la Universitat o al seu model de gestió i organització.

En cada un dels eixos que es presenten en aquest pla d’acció s’incorporen mesures que parteixen del compliment legal i dels resultats obtinguts de la diagnosi. Es posa de manifest que la UAB ha manifestat al llarg dels anys el seu comprimís i la seva sensibilitat per la situació de les persones amb discapacitat, tant a nivell institucional, normatiu, com en relació a l’atenció a les necessitat del col·lectiu.  Així per exemple, destaquen els avanços en la millora de l’accessibilitat del Campus o dels portals webs de la UAB, la creació i posada en marxa del Pla de mobilitat amb l’objectiu de crear un Campus universalment accessible o l'existència des del 1993 del PIUNE, Servei d'Atenció a la Discapacitat. 

No obstant, la diagnosi ens ha permès especialment detectar en quin aspectes cal continuar millorant, quines són les mancances i reptes, i on s’ha de dedicar més esforços i recursos. En aquest sentit, pel que fa a l’accessibilitat i mobilitat, destaca en especial la necessitat de promoure mesures encaminades a corregir progressivament els diferents desnivells, escales i rampes excessivament inclinades, en els recorreguts als diferents espais així com la millora de la il·luminació o dels camins. D’altra banda, tot i que s’ha observat que en la totalitat de les zones d’aparcament hi ha places reservades per al col·lectiu amb discapacitat, les persones enquestades destaquen la necessitat d’exercir més control de l’ús d’aquestes places, i de penalitzar-ne l’ús indegut. D’aquesta valoració, se’n desprèn també la necessitat d’ampliar, internament, el dret d’accés a aquestes places a aquelles persones que legalment no en poden gaudir però a qui suposa una dificultat important no trobar aparcament a prop del lloc d’estudi o treball.

En relació amb el desenvolupament de l’activitat, el col·lectiu de persones enquestades manifesta que percep una determinada manca de coneixement, suport i compressió del personal docent (en el cas de l’alumnat) o del personal laboral superior (en el cas del personal treballador). En aquest sentit, es considera oportú dur a terme accions de sensibilització i formació en relació amb la discapacitat adreçades al professorat i al personal treballador que gestiona i dirigeix equips, per tal de garantir el desenvolupament de l’activitat sense cap mena de dificultat. 

Finalment, destacar també la necessitat d’aplicar mesures encaminades a donar a conèixer les polítiques d’igualtat en matèria de discapacitat així com de promoure la introducció d’aquesta temàtica tant en la recerca com en la docència.

Així doncs, les mesures que es presenten en aquest segon pla d’acció, no només recullen aquestes necessitat, si no que també incorporen totes aquelles accions que ja s’estan duent a terme en el si de la nostra comunitat i que cal continuar desenvolupant o millorant.

Un altre punt de referència en el disseny de les mesures, ha estat necessàriament el marc normatiu en matèria de discapacitat, tant a nivell estatal, autonòmic com europeu i internacional. La constitució del pla, es regeix per : 1) el reconeixement del dret de les persones amb discapacitat a l’educació i al treball, a l’accés als estudis superiors i a la lliure elecció d’ocupació i professió; 2) la prohibició de la discriminació per raó de discapacitat en l’àmbit educatiu i laboral; 3) l’obligatorietat de les entitats d’aplicar mesures inclusives per garantir la igualtat d’oportunitats i de condicions de les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva activitat.


Segon Pla d'acció sobre discapacitat i inclusió de la Universitat Autònoma de Barcelona. Sexenni 2018-2023 (II PAD)