Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Sol·licituds a la Junta Permanent

Pots consultar la composició de la Junta Permanent en aquest enllaç.

Calendari

La Junta Permanent de l'Escola de Doctorat es reuneix d'acord amb el calendari que pots consultar aquí.

Atès que són necessàries una revisió i preparació de cada cas, les sol·licituds que s'hi presentin han d'arribar amb les signatures corresponents, com a molt tard el primer dia laborable de cada mes. L'Escola de Doctorat es reserva el dret a posposar les sol·licituds per a posteriors reunions de la Junta Permanent en funció del tema.

 

Sol·licituds

La sol·licitud consta de 2 passos. La data d’entrega és la del segon pas. Cal haver iniciat la sessió al vostre compte de la UAB.

Pas 1: Preparació de la sol·licitud. Document per signar

 • En aquest pas introduiràs els detalls de la sol·licitud, els motius i la documentació adjunta. Obtindràs un document en PDF per descarregar que hauran de signar el tutor/a, tots els directors/es de tesi i el coordinador/a del programa de doctorat.
 • Les signatures han de ser digitals. En cas que alguna persona ho hagi de fer manualment, ha de signar la primera, i la resta fer-ho sobre el document escanejat amb la signatura manual.

 

Pas 2: Presentació de la sol·licitud a la Junta Permanent.

 • Introdueix el document obtingut en l’anterior pas amb totes les signatures indicades.

 

Resolucions

El llistat de resolucions positives es publicarà durant la setmana següent a la reunió en aquesta pàgina web. Les resolucions denegatòries o que presentin alguna incidència es comunicaran individualment per correu electrònic o mitjançant l'aplicació Enotum.

 

Si no trobes en aquesta pàgina la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.comissions@uab.cat (cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/Passaport, NIU, nom i cognoms).
 

Tema

Sol·licituds de canvi de dedicació de temps complet a parcial o a l'inversa, presentades passats els dos primers cursos de doctorat.


Resum de la normativa

El temps mínim i màxim per dipositar la tesi és el següent:

 • Temps complet
  Mínim 2 anys a partir de la data d'admissió (3 matrícules) i màxim 5 anys.

 • Temps parcial
  Mínim 4 anys a partir de la data d'admissió (5 matrícules) i màxim 8 anys.

 

- Tingues en compte que els canvis de dedicació un cop iniciat el període de pròrroga no tenen efecte en la data màxima de finalització de la tesi.

 • si ets a temps complet, inicies la pròrroga el curs que fas el quart seguiment*
 • si ets a temps parcial, inicies la pròrroga el curs que fas el cinquè seguiment*
  • *en cas que hagis fet un canvi de dedicació anteriorment, aquests paràmetres poden variar

- Si la resolució és positiva, el canvi tindrà efectes en la data de la reunió de la Junta Permanent en què s'ha autoritzat.


Cal indicar a la sol·licitud

 • Motius del canvi

 


 

 

Tema

En aquest format, disponible només per a circumstàncies excepcionals, s'assegura la no publicitat d'alguns aspectes de la tesi i de la defensa, així com en l'arxivament de la tesi.


Resum de la normativa

Cal que la Comissió acadèmica del programa determini la necessitat d'optar per aquest format, degut a circumstàncies com la participació d'empreses en el programa de doctorat o en l'escola, l'existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generar patents relacionades amb el contingut de la tesi doctoral.


Cal indicar a la sol·licitud

 • Motius de la sol·licitud.
 • Cal adjuntar la documentació indicada en aquest document.

Resum de la normativa

Excepcionalment es pot fer la defensa fora de la UAB, en espais vinculats a la recerca.

Consulta aquí la relació de llocs on està autoritzada la defensa i, per tant, no cal fer cap tràmit amb la Junta Permanent.


Cal indicar a la sol·licitud

 • Motius de la sol·licitud.
 • Especificar el lloc on s'ha fet la recerca i recollida de dades de la tesi.
 • Nom i descripció del lloc on es vol defensar la tesi.
 • Indicar si es tracta d'un centre docent i si disposa de la capacitat, mitjans i condicions d'accessibilitat necessaris per fer la defensa.

DEFENSES MITJANÇANT VIDEOCONFERÈNCIA

La normativa indica que les defenses de tesi han de ser presencials. En casos degudament justificats, es poden realitzar defenses on alguna o totes les persones implicades es connectin en línia:
 

Totalment virtuals
Caldrà que siguin autoritzades prèviament per la Junta Permanent, justificant la impossibilitat de defensar de forma presencial. És necessari garantir documentalment els fets que s’argumenten, mitjançant documents mèdics, laborals, familiars, etc

S'entendrà per defensa totalment virtual quan:

 • El/la doctorant i tots els membres del tribunal es connecten des d'ubicacions físiques diferents.
 • El/la doctorand està en una ubicació física i el tribunal està reunit en una altra ubicació diferent.
 • El/la doctorant està acompanyat de part del tribunal, però en una ubicació fora del campus UAB.

 

Semipresencials
No caldrà que siguin autoritzades prèviament per la Junta Permanent El departament haurà d'indicar que es vol defensar en aquesta modalitat a la fitxa de difusió.

S'entendrà per defensa semipresencial quan:

 • El/la doctorand/a està físicament a la UAB, acompanyat com a mínim d'un dels membres del tribunal. La resta de membres es poden connectar en línia.

 

Resum de la normativa

Excepcionalment, la Junta Permanent pot autoritzar el dipòsit de la tesi abans que hagi transcorregut el termini mínim per fer-ho (2 anys per a dedicació a temps complet i 4 anys per a temps parcial), sempre que s'hagin realitzat les activitats obligatòries i estiguin validades a l'expedient.


Cal indicar a la sol·licitud

 • Motius de la sol·licitud.
 • Data aproximada en què es vol dipositar i defensar la tesi.
 • Indicar si s'han realitzat totes les activitats obligatòries del programa i que el director les ha validat (activitats amb botó blau, ha de dir "validat" al costat)