Preguntes freqüents sobre l'enquesta d'avaluació de l'actuació docent - Professorat

És l'eina que permet conèixer el grau de satisfacció dels estudiants sobre qüestions relacionades amb l'activitat desenvolupada pel professorat a l'aula, i al mateix temps permet avaluar i millorar el desenvolupament de les titulacions.

S'adreça als estudiants matriculats d'assignatures de Grau i/o de mòduls de Màster universitari.

A l'Enquesta d'Avaluació de l'Assignatura / Mòdul es pregunta respecte l'estructura i programació de l'assignatura/mòdul, el material emprat, el contingut del curs, etc., mentre que l'Enquesta d'Avaluació de l'Actuació docent del professorat avalua l'activitat desenvolupada pel professorat a l'aula.

L'enquesta es programa al final de la docència de cada semestre: el mes de desembre per a la docència impartida al primer semestre (assignatures-grups semestrals), i el mes de maig per a la docència impartida al segon semestre (assignatures-grups semestrals) i la docència anual (assignatures-grups anuals).

Les assignatures-grup classificades com de docència anual, se seleccionen al segon semestre.

S'han de complir dos criteris:

Criteri 1: Per que l'aplicació seleccioni un docent, aquest ha d'haver impartit com a mínim 10 hores de docència.

Criteri 2: El grup-assignatura de Teoria ha d'haver rebut un mínim de 15 hores de docència.

Exemples:
 1. Si el docent que ha superat el criteri 1 és l'únic que imparteix docència a aquest grup-assignatura de "Te ", per ser seleccionat definitivament ha d'haver impartit un mínim de 15 hores de docència a aquest grup d'alumnes.
 2. Si aquest grup rep docència de dos professors i tots dos compleixen el criteri 1, els dos professors quedaran seleccionats ja que el grup haurà rebut un total de 20 hores de docència, de manera que es compliria el Criteri 2.
 3. Si aquest grup rep docència de dos professors, i un d'ells ha impartit 10 hores de docència i l'altre només 5 hores, el primer professor quedarà seleccionat definitivament ja que es compleix el criteri 1 i el criteri 2 (el grup haurà rebut un total de 15 hores de docència), però el segon professor no quedarà seleccionat per a l'enquesta.

L'enquesta es nodreix del pla docent del professorat, per tant, aquest ha d'estar actualitzat. En cas de detecció d'alguna errada caldrà adreçar-se al Departament i/o a la Gestió Acadèmica el més aviat possible.

Entren en la selecció de l'enquesta aquelles assignatures/mòduls-grup-professor de tipologia docent TE-Teoria i que compleixen la resta de requisits.

L'enquesta es presenta en català, castellà i anglès.

Els estudiants reben un correu electrònic informant-los del termini habilitat per a respondre-les i recordatoris en el decurs del període de resposta establert. Al Web de la UAB i dels centres també es fa públic el termini de resposta.

Cada enquesta que els estudiants han de respondre s'identifica amb el codi i la denominació de l'assignatura, el codi del grup i el nom i cognoms del/de la professor/a que ha impartit la docència. Abans d'iniciar la resposta d'una enquesta es pregunta a l'estudiant si el/la professor/a li ha impartit docència, en cas afirmatiu, l'estudiant accedeix a l'enquesta que està identificada a l'encapçalament.

Els estudiants coneixen a quin professor/a estan avaluant atès que cada enquesta s'identifica prèviament amb el codi i la denominació de l'assignatura, el codi del grup i el nom i cognoms del/de la professor/a que ha impartit la docència. Si tots els/les professors/es que han impartit l'assignatura-grup compleixen les condicions d'avaluació, l'estudiant pot respondre tantes enquestes com professors/es li hagin fet classe.

Els informes de resultats es fan arribar als diferents col·lectius de la universitat:
Equip de Govern: Informe global
Centres (Deganats/Direccions de centre): Informe global i Informe del centre
Departaments: Informe global i Informe del departament
Titulació: Informe global i informe de la titulació
Administració i Gestió Acadèmica de cada centre: Informe global
Professorat enquestat: Informe individual (mitjançant la intranet i Sigm@-CDS / Manual d'accés)
Unitats Docents de la Facultat de Medicina: Informe Unitat Docent
Estudiants: Informe Global publicat al web

Es pot accedir a consultar els grups-assignatures seleccionats directament en els serveis d'intranet de la UAB:  Sigma@-CDS > Campus Docent (professors) > Monitorització d’enquestes, o bé consultant a la gestió acadèmica del vostre centre.

Es pot consultar la participació en els serveis d'intranet de la UAB:  Sigma@-CDS  >  Ges Académica i Plans Docents > CDS: Professorat > Campus Docent (professors) > Monitorització d'enquestes.

Quan acaba el termini per a respondre l'enquesta d'avaluació de l'actuació docent, ja no es pot fer cap consulta al seguiment de la participació en la resposta.

Com puc fomentar la participació de l’alumnat? Fruit de l’anàlisi de la Comissió d’Enquestes de la UAB, conjuntament amb les informacions rebudes des de les coordinacions de graus i màsters i des de les direccions de centres amb un més alt nivell de participació en les enquestes, s’han detectat les bones pràctiques següents:
 • informar dels objectius de les enquestes (veure FAQs professorat i assignatura)
 • informar de la utilitat de les enquestes (veure FAQs)
  • millora contínua de les titulacions (processos de seguiment i d’acreditació)
  • transparència de dades i rendició de comptes (difusió i publicació web)
  • rànquings acadèmics nacionals i internacionals
  • procés d’avaluació de la docència del professorat
  • repartiment pressupost centres/departaments
  • si escau, informar d’aquells canvis introduïts fruit de l’anàlisi, entre altres, dels resultats d’edicions anteriors d’enquestes
 • reservar un espai de classe per contestar l’enquesta
 • informar d’on trobar els resultats de les edicions anteriors (professorat i assignatura)