Qualitat docent

Graus

Estructura dels graus

Graus Verificats

Els estudis de grau tenen com a finalitat que l’estudiant obtingui una formació general orientada a la preparació de l’exercici d’activitats de caràcter professional. El títol oficial que s’obté en acabar aquests estudis és el de graduat o graduada en T per la Universitat Autònoma de Barcelona, on T és el nom del grau.
 
Per a poder accedir als estudis oficials de grau, cal tenir el títol de batxillerat i haver superat la prova d’accés a la universitat (PAU). També poden accedir-hi els titulats en cicles formatius de grau superior (CFGS) i les persones que hagin superat les proves específiques de més grans de 25 o de 45 anys. Les persones més grans de 40 anys que no disposin de cap titulació acadèmica que les habiliti per accedir a la universitat, poden sol·licitar l’accés mitjançant el reconeixement i l’acreditació de l’experiència laboral i professional.
 
Crèdits i estructura del programa formatiu

Per a obtenir el títol de graduat o graduada, l’estudiant ha de superar un total de 180/240 crèdits, llevat dels casos que estiguin determinants per directrius europees, distribuits en tres/quatre cursos acadèmics de 60 crèdits, que engloben tota la formació tant teòrica com pràctica: matèries bàsiques de la branca de coneixement, matèries obligatòries i optatives, pràctiques externes, treballs dirigits, seminaris, etc. Tots els graus conclouen amb un treball de final de grau
 
Cada grau està adscrit a una de les cinc branques de coneixement següents:

  • Arts i humanitats
  • Ciències
  • Ciències de la salut
  • Ciències socials i jurídiques
  • Enginyeria i arquitectura
El model de la UAB

El model de la UAB per als graus està encaminat a facilitar la mobilitat entre titulacions afins en els primers anys de la carrera i la interdisciplinarietat i la internacionalització en els darrers cursos. Els plans d'estudis de grau poden contenir Mencions, que són itineraris de formació especialitzada en l'àmbit de la titulació.

Així mateix, els estudiants poden incorporar al seu expedient, tot i que no formin part del seu pla d'estudis:
  • Itineraris de campus denominats mínor en un àmbit acadèmic diferent del de la titulació, que complementa la formació de l'estudiant i li facilitat l'elaboració d'un currículum personalitzat; per poder obtenir un mínor cal superar un mínim de 30 crèdits ECTS; el mínor queda reflectit al suplement europeu del títol.
  • Estades en altres universitats espanyoles o estrangeres.
  • Cursos d'idiomes, fins a un reconeixement màxim de 8 crèdits.
  • Participació en activitats culturals, esportives, solidàries i de cooperació, fins a un reconeixement màxim de 6 crèdits.


Graus de professions regulades

Els graus de professions regulades (Medicina, Veterinària, enginyeries, ciències de l’educació, etc.) poden tenir un nombre de crèdits, una durada o una estructura organitzativa diferent. Us recomanem d’accedir a les fitxes de grau (www.uab.cat→ Estudis de grau) per a conèixer les particularitats de cadascuna d’aquestes titulacions.