Qualitat docent

Enquesta d'inserció laboral

Com es realitzen les enquestes

 

Des de l'any 2001, les universitats catalanes, en col·laboració amb AQU Catalunya, realitzen cada tres anys l'enquesta conjunta d'inserció laboral als seus graduats i graduades

Els objectius d'aquest projecte són obtenir dades i referents sobre la qualitat de la inserció dels graduats, poder-los comparar, integrar la informació per extreure'n conclusions fiables en l'àmbit català, i generar històrics que permetin veure i analitzar la tendència de l'evolució de la població titulada en relació amb la seva inserció laboral.

La inserció laboral des de perspectiva dels titulats universitaris es complementa amb la perspectiva dels ocupadors, recollida a l'estudi d’inserció laboral des de perspectiva dels ocupadors.

L’enquesta d’inserció laboral dels titulats s’organitza de forma triennal. L’edició actual de l’enquesta és la sisena, corresponent al 2017. Les cinc edicions anteriors són la 2001, 2005, 2008, 2011 i 2014. La propera edició està prevista per al 2020.

Els resultats generals corresponents a l'edició de 2007 van ser presentats per AQU Catalunya l'11 de juliol de 2017: benvinguda (vídeo), presentació (vídeo i powerpoint) i posterior taula rodona (vídeo).

Resultats de la UAB per ensenyament*: Els resultats de l'edició 2017 per titulació de grau/cicles i la seva comparació per centres que comparteixen la mateixa titulació es pot poden consultar directament des del web d'inserció laboral d'AQU. (*) en alguns casos AQU Catalunya publica resultats agregats per a un conjunt de titulacions, consulta les agrupacions de titulacions de la UAB.

Mitjançant l'Observatori de Graduats de la UAB es poden consultar els informes d’inserció laboral dels titulats recollits des de l'any 1998 fins a l'edició 2017, incorporant estudis quantitatius -resultats de les enquestes sobre la inserció- i estudis qualitatius- resultats dels grups de discussió realitzats amb sectors empresarials i institucions relacionats amb la professionalització dels nostres titulats-. Es poden consultar els resultats de les diferents edicions de l'enquesta d'inserció laboral per titulació de la UAB.

El document de l’edició 2017 conté la informació disponible al web d’inserció laboral d’AQU.
El document de l'edició 2014 conté els diferents informes publicats per AQU agrupats per a cadascuna de les titulacions de la UAB i l'informe de la UAB per subàrea (no publicat al web d'AQU).

Resultats del conjunt del Sistema Universitari de Catalunya: edició de 2017, edició de 2014, edició de 2011, edició de 2008, edició de 2005 i edició de 2001.

Qüestionari de l’enquesta d’inserció laboral: Graus / Cicles (Llicenciatures i Enginyeries)

Resultats de la UAB per subàrea: edició de 2017 (próximament) i edició de 2014.

Resultats del conjunt del Sistema Universitari de Catalunya: edició de 2017 i edició de 2014.

Qüestionari de l’enquesta d’inserció laboral: Màsters universitaris

Consulta a les dades d'Inserció Laboral per àmbit

Informe de resultats del conjunt del Sistema Universitari de Catalunya: edició de 2017 i edicions anteriors (2008, 2011 i 2014)

Qüestionari de l’enquesta d’inserció laboral: Programes de doctorat

A l'Observatori de Graduats de la UAB es poden consultar els informes d’inserció laboral dels titulats recollits des de l'any 1998 fins a l'edició 2017, incorporant estudis quantitatius -resultats de les enquestes sobre la inserció- i estudis qualitatius- resultats dels grups de discussió realitzats amb sectors empresarials i institucions relacionats amb la professionalització dels nostres titulats-. Es poden consultar els resultats de les diferents edicions de l'enquesta d'inserció laboral per titulació de la UAB.

El document de l’edició 2017 conté la informació disponible al web d’inserció laboral d’AQU.

El document de l'edició 2014 conté els diferents informes publicats per AQU agrupats per a cadascuna de les titulacions de la UAB i l'informe de la UAB per subàrea (no publicat al web d'AQU).