Qualitat docent

Enquesta d'inserció laboral

Com es realitzen les enquestes

 

Des de l'any 2001, les universitats catalanes, en col·laboració amb AQU Catalunya, realitzen cada tres anys l'enquesta conjunta d'inserció laboral als seus graduats i graduades

Els objectius d'aquest projecte són obtenir dades i referents sobre la qualitat de la inserció dels graduats, poder-los comparar, integrar la informació per extreure'n conclusions fiables en l'àmbit català, i generar històrics que permetin veure i analitzar la tendència de l'evolució de la població titulada en relació amb la seva inserció laboral.

La inserció laboral des de perspectiva dels titulats universitaris es complementa amb la perspectiva dels ocupadors, recollida a l'estudi d’inserció laboral des de perspectiva dels ocupadors.

L’enquesta d’inserció laboral dels titulats s’organitza de forma triennal. L’edició actual de l’enquesta és la vuitena, corresponent al 2023: 

 • Més de 1.500 titulacions
 • Previsió d’enquestar a unes 40.000 persones titulades (23.000 de grau, 15.000 de màster i 2.500 de doctorat)
 • Persones titulades als cursos acadèmics
  • Grau: 2018/19, 2019/2020 (excepte Medicina 2015/19 i 2016/17)
  • Màsters universitaris: 2017/18 i 2018/19
  • Programes de doctorat: 2017/18 i 2018/19
 • Recollida de respostes entre el novembre de 2022 i l’abril de 2023.

Les set edicions anteriors són la 2001, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017 i 2020.

Els resultats generals de cada edició van ser presentats per AQU Catalunya:

 • Edició 2023: presentació i taula redona (vídeo)
 • Edició 2020: presentació i taula redona (vídeo)
 • Edició 2017: benvinguda (vídeo), presentació (vídeo i powerpoint) i posterior taula rodona (vídeo).

Informe de resultats del conjunt del Sistema Universitari de Catalunya (SUC): 20232020, 2017, 2014, 2011, 2008, 2005 i 2001.

Addicionalment es poden consultar també els resultats individuals per titulació* fins l’edició 2023, mitjançant:

 • L’Observatori de Graduats de la UAB, on es poden consultar els informes d’inserció laboral dels titulats recollits des de l'any 1998, incorporant estudis quantitatius -resultats de les enquestes sobre la inserció- i estudis qualitatius- resultats dels grups de discussió realitzats amb sectors empresarials i institucions relacionats amb la professionalització dels nostres titulats-.
 • El portal EUC DADES d’AQU,

* en alguns casos AQU Catalunya publica resultats agregats per a un conjunt de titulacions, consulta les agrupacions de titulacions de la UAB.

Qüestionari de l’enquesta d’inserció laboral: Graus.

Informe de resultats del conjunt del Sistema Universitari de Catalunya (SUC): 20232020, 2017 i 2014.

Addicionalment es poden consultar també els resultats per àmbit acadèmic fins l’edició 2023.

Qüestionari de l’enquesta d’inserció laboral: Màsters Universitaris.

Informe de resultats del conjunt del Sistema Universitari de Catalunya (SUC): 20232020, 2017, 2014 i 2008.

Addicionalment es poden consultar també els resultats per àmbit acadèmic fins l’edició 2023.

Qüestionari de l’enquesta d’inserció laboral: Programes de doctorat.

A l’Observatori de Graduats de la UAB es poden consultar els informes d’inserció laboral dels titulats recollits des de l'any 1998, incorporant estudis quantitatius -resultats de les enquestes sobre la inserció- i estudis qualitatius- resultats dels grups de discussió realitzats amb sectors empresarials i institucions relacionats amb la professionalització dels nostres titulats-.