Qualitat docent

Satisfacció amb l'activitat docent

Grau de satisfacció del professorat envers la seva activitat docent

L’objectiu de l’enquesta de satisfacció del professorat de la UAB és conèixer el grau de satisfacció del professorat de la UAB en relació a diversos aspectes de la seva activitat docent a les titulacions. L’enquesta es programa anualment al professorat amb docència assignada en aquell curs acadèmic.

L’enquesta del professorat dels programes de doctorat es realitza des del curs acadèmic 2016/17.

L'enquesta del professorat dels graus i màsters universitaris es realitza des del curs acadèmic 2019/20

Els objectius d’aquesta enquesta són obtenir dades i referents sobre la satisfacció de les del professorat amb docència a les titulacions de grau, màster universitari i de programa de doctorat, extreure’n conclusions i generar històrics que permetin veure i analitzar la tendència de l’evolució de la població titulada en relació amb la seva satisfacció envers la seva activitat docent.

Resultats globals de la UAB:

2022/23

2021/22

2020/21

2019/20

Qüestionaris:

Des del 2020/21

2019/20

2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 2021-22 2022-23 Globals UAB 
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 2021-22 2022-23 Arts i Humanitats
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 2021-22 2022-23 Ciències
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 2021-22 2022-23 Ciències de la Salut
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 2021-22 2022-23 Ciències Socials i Jurídiques
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 2021-22  2022-23 Enginyeria i Arquitectura