Qualitat docent

Bones pràctiques - foment de la participació

Bones Pràctiques

En aquest apartat s’han recollit aquelles bones pràctiques per a fomentar la participació dels estudiants en els enquestes, fruit de les recomanacions de la Comissió d’enquestes de la UAB, de les Comissions d’Avaluació Externa en processos d’acreditació de titulacions i de certificació de SGIQ, així com les que hem anant rebent dels centres que han incrementat notablement la participació.

A nivell general es consideren com a bones pràctiques les següents,

- Informar dels objectius i de la utilitat de les enquestes

  • millora contínua de les titulacions (processos de seguiment i d’acreditació)
  • transparència de dades i rendició de comptes (difusió i publicació web)
  • rànquings acadèmics nacionals i internacionals
  • procés d’avaluació de la docència del professorat
  • repartiment pressupost centres/departaments
  • si escau, informar d’aquells canvis introduïts fruit de l’anàlisi, entre altres, dels resultats d’edicions anteriors d’enquestes

- Reservar un espai de classe per contestar l’enquesta

- Informar d’on trobar els resultats de les edicions anteriors (professorat i assignatura)

A nivell de centre trobareu un recull de les bones pràctiques implementades que hem recavat per incentivar la participació de l’alumnat en les enquestes institucionals de qualitat docent