Qualitat docent

Preguntes freqüents sobre l'enquesta d'assignatures - Estudiants

És l'eina que permet conèixer el grau de satisfacció dels estudiants sobre qüestions relacionades amb l'assignatura de grau que està matriculat, i al mateix temps, permet avaluar i millorar el desenvolupament de les titulacions.

A l'Enquesta d'Avaluació de l'Assignatura es pregunta respecte l'estructura i programació de l'assignatura, el material emprat, el contingut del curs, etc., mentre que l'Enquesta d'Avaluació de l'Actuació docent del professorat avalua l'activitat desenvolupada pel professorat a l'aula.

S'adreça als estudiants matriculats d'assignatures de Grau.

L'enquesta es programa al final de la docència de cada semestre: el mes de desembre per a la docència impartida al primer semestre (assignatures-grups semestrals), i el mes de maig per a la docència impartida al segon semestre (assignatures-grups semestrals) i la docència anual (assignatures-grups anuals).

Les assignatures-grup classificades com de docència anual, es seleccionen el segon semestre.

S'avaluen totes les assignatures de les titulacions de Grau, sense cap restricció relativa a hores impartides o tipologia de docència.

L'enquesta d'assignatures es presenta en catala i l'enquesta de mòduls es presenta en català, castellà i anglès.

Els estudiants reben un correu electrònic avisant-los del termini habilitat per a respondre-les, i recordatoris en el decurs del període de resposta establert. Al web de la UAB i dels centres també es fa públic el període de resposta.

Cada enquesta que l'estudiant ha de respondre s'identifica amb el codi i la denominació de l'assignatura. Només es mostren les assignatures de les quals l'estudiant està matriculat en aquell període.

Els resultats els pot consultar directament el professorat amb docència a  l'assignatura, els coordinadors de titulació, els equips directius de centre i les direccions de departament, en aquest enllaç.

El seguiment el pot consultar directament el professorat amb docència a l'assignatura, les coordinacions de titulació i els equips directius de centre, en aquest enllaç.

Un cop finalitzada l'enquesta les respostes no es poden eliminar atès que aquestes són anònimes.