Avaluació de les assignatures/mòduls

Enquesta d'avaluació de les assignatures de grau

Avís important

  1. Enquesta d’Avaluació de la docència no presencial durant la situació excepcional COVID-19 2n semestre 2019-2020 (enllaç per respondre l’enquesta fins el 6 de juliol) (Model d'enquesta de docència no presencial COVID19)
  1. Enquesta d’Avaluació de les eines i infraestructures durant la situació excepcional COVID-19 2n semestre 2019-2020  (enllaç per respondre l’enquesta fins el 6 de juliol) (Model d'enquesta d'eines i infraestructures COViD19)

L'opinió de l'alumnat sobre el contingut de les assignatures/mòduls és bàsica a l'hora de detectar els punts forts i els febles en el desenvolupament.  La seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal que les titulacions responguin a les expectatives d'aprenentatge dels usuaris.

Calendari
L'enquesta sobre assignatures/mòduls s'activa al Campus Virtual al final de cada semestre docent.
Els estudiants valoren totes les assignatures/mòduls de les quals han rebut docència durant el  semestre que correspongui; al segon semestre de cada curs acadèmic s'activen també les assignatures/mòduls de docència anual.

Respondre l'enquesta
Aquesta enquesta es pot respondre mitjançant una pàgina web.
Preguntes freqüents

Informes de resultats
Documents

Model d'enquesta de docència no presencial COVID19 (PDF, )
Model d'enquesta d'eines i infraestructures COVID19 (PDF, )
Qüestionari enquesta satisfacció assignatures (PDF, 0,01MB)
Qüestionari enquesta satisfacció mòduls (PDF, 0,02MB)
Qüestionari enquesta satisfacció treball de fi estudis des del 2018-19 (PDF, )
Qüestionari enquesta satisfacció pràctiques externes des del 2018-19 (PDF, )