Treball de Fi de Grau

El Treball de Fi de Grau (TFG) és un projecte orientat al desenvolupament d'una recerca de nivell bàsic o una innovació que es desenvolupi en el camp professional de l'àmbit de la titulació. En qualsevol dels casos, el TFG haurà de tenir tots els apartats propis d'un treball de recerca i haurà de servir perquè puguin emergir les competències i coneixements associats al grau que hagi cursat l'estudiant.
El TFG es realitza mitjançant una activitat majoritàriament autònoma, a partir d'una temàtica pactada amb el professorat que s'encarregarà de supervisar-ne la seva realització.
El document final TFG ha de ser diferent i individualitzat per a cada estudiant, per tant no es podran acceptar treballs que presentin cap apartat que sigui igual a la d’un altre treball presentat. Això, però, no impedeixi que els i les estudiants puguin compartir coneixements i fer part de la recerca conjuntament. Podeu trobar més informació al web de la Facultat.
L’elaboració del TFG es planteja com un procés continu al llarg de tot el curs acadèmic amb 3 fases diferents: una d'inici en la que s'especifica i es planteja el treball (amb una càrrega de treball aproximada per l'estudiant de 50 hores),una fase de desenvolupament (amb aproximadament 150 hores de càrrega), i una fase de finalització i tancament que comporta la presentació de l’informe (amb aproximadament 100 hores de càrrega).
 

 

Per poder matricular el Treball de Fi de Grau, cal haver superat com a mínim dos terços del total de crèdits del pla d'estudis, i cal haver formalitzat la matrícula per poder tenir escollir la temàtica i el tutor/a.

Un cop s’hagi formalitzat la matrícula, durant el període que s’estableix a l’inici de curs, els i les estudiants poden seleccionar la temàtica del TFG d'entre les disponibles. L’assignació del TFG es farà per rigorós ordre d'expedient acadèmic. És a dir, en cas que hi hagi més demanda que oferta en alguna de les temàtiques, se li assignarà el TFG a l'estudiant que tingui un millor expedient acadèmic.

Caldrà consultar cada any, durant la primera setmana de setembre el calendari d’elecció de temàtica que s’obrirà al llarg del mes de setembre.

En aquells casos on el TFG es matriculi després del període ordinari de matricula, només es podran seleccionar les temàtiques que hagin quedat vacants.

Temàtiques pel curs 2021-2022:

TEMÀTIQUES DEL GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL 
TEMÀTIQUES DEL GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA  
TEMÀTIQUES DEL GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA EN ANGLÈS 
TEMÀTIQUES DEL GRAU EN EDUCACIÓ SOCIAL 
TEMÀTIQUES DEL GRAU EN PEDAGOGIA 
                        
Procés d'elecció de temàtica i de consulta de temàtica assignada:


S'ha de formalitzar per via telemàtica a través del portal web de Secretaria virtual: http://sia.uab.cat : → ALUMNES → Matrícula i expedient: Inscripció al Treball de Fi d'Estudis/Pràctiques

                          INSTRUCCIONS PER FER LA  SOL·LICITUD


Calendari del procés:

Al llarg del mes de setembre de 2021, es dur a terme el procés d'elecció i assignació de temàtica dels Treballs Fi de Grau. Els alumnes podran consultar la temàtica i tutor assignats a través del portal web de Secretaria virtual: http://sia.uab.cat - ALUMNES - Matrícula i expedient: Consulta de l’expedient acadèmic i les qualificacions - botó: “el meu expedient”: us mostrarà la relació d’assignatures, heu de localitzar la de “TFG” que us mostrarà tota aquesta informació.
Els estudiants que formalitzin la matrícula del TFG més tard podran escollir la temàtica entre les vacants que quedin lliures un cop tancat el primer període del procés realitzat el mes de setembre.

Propers terminis a tenir en compte:

Del 16-09 al 28-09-2021: cada estudiant podrà visualitzar les temàtiques publicades i podrà temptejar diferents possibilitats de TFG i sol·licitar tutories amb el professorat responsable de les temàtiques que li interessin per tal de poder demanar més informació.

Del 14-09 al 4-10-2021: els estudiants que no estiguin matriculats del TFG i tenen la intenció de fer-lo en el present curs acadèmic, tindran la possibilitat de modificar la seva de matrícula, bé utilitzant l’autoservei de modificació de matrícula a través del portal web de Secretaria virtual, bé presentant una sol·licitud a la Gestió Acadèmica del centre. La modificació de la matrícula es resoldrà el mateix dia de la presentació per tal que puguin formalitzar l’elecció de la temàtica de TFG.

Del 29-09 al 6-10-2021: els estudiants matriculats al TFG podran formalitzar la inscripció. S’hauran de sol·licitar entre 6 i 8 temàtiques per ordre de preferència.

08-10-2021: primera assignació del TFG: els estudiants podran consultar l’assignació del TFG que es farà per rigorós ordre d'expedient acadèmic (en el mateix enllaç a on heu fet la inscripció: http://sia.uab.cat : → ALUMNES → Matrícula i expedient: Inscripció al Treball de Fi d'Estudis/Pràctiques). És a dir, en cas que hi hagi més demanda que oferta en alguna de les temàtiques, se li assignarà el TFG a l'estudiant que tingui un millor expedient acadèmic. També podeu consultar-la aquí:

RESULTAT DE LA PRIMERA ASSIGNACIÓ GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL

RESULTAT DE LA PRIMERA ASSIGNACIÓ GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

RESULTAT DE LA PRIMERA ASSIGNACIÓ GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA EN ANGLÈS

RESULTAT DE LA PRIMERA ASSIGNACIÓ GRAU EN EDUCACIÓ SOCIAL

RESULTAT DE LA PRIMERA ASSIGNACIÓ GRAU EN PEDAGOGIA

Del 13 al 14-10-2021: període de reclamacions: els estudiants que no estiguin d'acord amb el TFG assignat haurà de trametre un correu a través de l’adreça de correu electrònic que té assignat per la universitat (e-campus.uab.cat): la petició l’haurà d’adreçar al correu electrònic de la Gestió Acadèmica del centre (ga.c.educacio@uab.cat), a Assumpte haurà d'indicar: Al.legacions al TFG assignat. En el contingut del correu haurà d'argumentar els motius pels quals demana un canvi en l'assignació i només podrà optar als TFG amb places vacants.

L’estudiant que hagi quedat sense assignació podrà accedir novament a formalitzar una nova sol·licitud de temàtiques entre les temàtiques vacants.

18-10-2021: assignació definitiva del TFG: l’estudiant que havia quedat sense assignació o que havia demanat un canvi en l’assignació podrà consultar l’assignació definitiva del TFG (en el mateix enllaç a on heu fet la inscripció: http://sia.uab.cat : → ALUMNES → Matrícula i expedient: Inscripció al Treball de Fi d'Estudis/Pràctiques).

RESULTAT DE LA PRIMERA I LA SEGONA ASSIGNACIÓ GRAU EN PEDAGOGIA

RESULTAT DE LA PRIMERA I LA SEGONA ASSIGNACIÓ GRAU EN EDUCACIÓ SOCIAL

RESULTAT DE LA PRIMERA I LA SEGONA ASSIGNACIÓ GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

RESULTAT DE LA PRIMERA I LA SEGONA ASSIGNACIÓ GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL

RESULTAT DE LA PRIMERA I LA SEGONA ASSIGNACIÓ GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA EN ANGLÈS

 

La metodologia del treball es divideix en sessions de supervisió, de treball autònom, i d'activitats d'avaluació. L'activitat supervisada conté dos formats diferents: les tutories presencials i les tutories de seguiment. S’estableixen  fins a 8h de tutories presencials (16h per als TFG de 12 crèdits) repartides en 4 moments diferents (veure taula). L’alumnat podrà sol·licitar també fins a 4 hores (8h pels de 12 crèdits) més de tutories de seguiment, que es pactaran entre l'alumnat i el seu professorat supervisor. Els alumnes que estiguin en programes de mobilitat podran realitzar les tutories virtualment.

El procés del TFG s’inicia amb una sessió plenària on s’explicaran els aspectes generals de l’elaboració del TFG i es farà una taula rodona amb alumnes del curs anterior. Una vegada s’hagin publicat definitivament les assignacions de temàtiques, els tutors i tutores han de convocar a l’alumnat per poder programar la 1a de les tutories presencials (sessió 2), relacionada amb la primera fase del treball. Posteriorment, es programaran de mutu acord les tutories presencials –que no haurien de superar les 8h/16h de dedicació- i les tutories de seguiment –que no haurien de superar les 4h/8h -. Cal contactar amb el tutor per poder fer la primera tutoria al llarg del mes d’octubre.

La informació detallada respecte a l’avaluació la trobareu a l’espai Moodle del TFG de cada titulació.

Convocatòria de setembre

L’estudiantat que vulgui presentar el Treball de Final de Grau en la convocatòra de setembre haurà d'acordar-ho amb el seu tutor o tutora i solicitar-ho a la Gestió Acadèmica dins del termini establert al calendari del procés (veure més avall en aquesta mateixa pàgina).

L'estudiant haurà d’emplenar el formulari de sol·licitud i fer-lo arribar a la Gestió Acadèmica per correu electrònic des del compte de correu d’estudiant de la UAB (@e-campus.uab.cat)

Simultàniament, el professorat haurà d’informar la Gestió Acadèmica, per correu electrònic, de quins dels treballs que tutoritzen es presentaran al setembre.

La Gestió Acadèmica modificarà el grup de matrícula del TFG perquè sigui qualificat al setembre, només en els casos en què s’hagi rebut la sol·licitud de l’estudiant i el vist-i-plau del tutor o la tutora.

Convocatòria extraordinària de febrer

Excepcionalment, d’acord amb el tutor o tutora, es pot lliurar el TFG a la convocatòria extraordinària de fi d’estudis de febrer sempre que l'estudiant la sol·liciti en el termini establert al calendari administratiu de la Facultat (Apartat AVALUACIÓ)  i compleixi amb les condicions establertes en la normativa d’Avaluació de la UAB.

Registre del títol del treball

L’estudiant podrà sol·licitar el registre del títol específic del seu TFG, previ acord amb la tutora o tutor del seu treball. Si no ho fa, al seu expedient acadèmic constarà la temàtica que se li ha assignat d'entre l'oferta existent en el curs acadèmic.

Per fer el registre del títol, cal emplenar el formulari de sol·licitud i enviar-lo per correu electrònic a la Gestió Acadèmica des del compte de correu d’estudiant de la UAB (@e-campus.uab.cat), amb còpia al tutor o tutora del treball. El tutor o tutora haurà de respondre a aquest correu, amb còpia a la Gestió Acadèmica, donant el vist-i-plau al títol proposat. En rebre aquesta confirmació, la Gestió Acadèmica el farà constar a l’expedient de l’estudiant.

És imprescindible entregar la sol·licitud en els períodes fixats. Fora d’aquest terminis no serà possible garantir que es pugui incorporar el títol a l’expedient.

 

Et proposem 3 maneres per posar especialment en valor el teu TFG:

 

Fes un TFG en ApS!

 

Si vols que el teu treball tingui una aplicació real i no es quedi només en un paper, si tens inquietuds socials, si participes en algun espai, moviment o entitat social o ambiental o si vols lligar els teus estudis amb la teva activitat fora de la Universitat, aquesta pot ser una bona modalitat per a tu! L’Aprenentatge Servei o ApS és una metodologia d’aprenentatge en la qual l’estudiant, alhora que aprèn, fa un servei a la comunitat. En aquesta modalitat de TFG, la proposta de projecte partirà de les necessitats reals d’una entitat social o ambiental o d’una institució pública amb la qual et coordinaràs per desenvolupar el projecte (sempre sota la supervisió del tutor/a acadèmic/a). Tens dues opcions:

 

a) Busca i proposa una entitat, directament a un/a tutor/a, o omple aquest formulari per tal que t’orientin des de l’Oficina ApS. Pensa que pots fer propostes per al teu poble, comarca, barri o ciutat. I si ja milites o formes part d’algun col·lectiu organitzat en el qual creus que pot ser interessant fer el TFG, anima’t.

 

b) Pregunta a la representant ApS de la teva facultat (anna.marba@uab.cat) quins tutors incorporen l’ApS en les seves propostes.Al llistat de propostes de TFG també s’indiquen les que són ApS.

 

Per a més informació entra a la web http://pagines.uab.cat/aps/ca o escriu a aprenentatge.servei@uab.cat. També et convidem a mirar aquest vídeo-resum de 5 minuts.

 

Premis als millors TFG sobre desenvolupament sostenible i justícia global

 

La Fundació Autònoma Solidària convoca anualment un Premi de Treballs de Final de Grau destinat a reconèixer els mèrits dels millors treballs escrits en l’àmbit del desenvolupament sostenible i de la justícia global per estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquesta convocatòria té per objectiu promoure l’interès per la recerca entorn del desenvolupament sostenible i de la justícia global, tot assumint el compromís de la Universitat davant dels desafiaments del món actual i el seu paper clau en la generació de coneixement crític i en la formació d’una ciutadania activa i preparada per a promoure el canvi social.

Les temàtiques objecte d’aquesta convocatòria són: el medi natural i la biodiversitat; el canvi climàtic, energia, aigua i residus; l’economia social i el cooperativisme; els drets humans, la governança i la democràcia participativa; els conflictes i la construcció de pau; les migracions i la interculturalitat; la participació i els moviments socials; i la salut comunitària.

Per a més informació sobre els requisits o el termini de presentació de sol·licituds, visita aquesta pàgina web.

 

Premis als millors TFG amb perspectiva de gènere

 

La convocatòria parteix del conveni que va signar l'Institut Català de la Dona amb la Facultat de Dret de la UAB per convocar un premi al millor treball amb perspectiva de gènere realitzat el curs 2014-2015 en el marc de cadascuna de les titulacions que imparteix la Facultat.  A partir del curs 2015-2016, l'Observatori per a la Igualtat de la UAB fa extensible aquesta iniciativa a totes les Facultats de la universitat. A partir del curs 2018-2019, la convocatòria rep una subvenció de 1.000€ per part de l'Institut Català de la Dona.

Aquests premis tenen com a objectiu sensibilitzar l’alumnat sobre la igualtat de gènere i fomentar la no discriminació. Es vol, així,  incorporar la perspectiva de gènere en la docència i promoure el gènere com a motiu d’interès en la recerca i en l’estudi a la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Per a més informació sobre els requisits o el termini de presentació de sol·licituds, visita la pàgina web següent: https://www.uab.cat/web/l-observatori/premis-als-millors-tfg-amb-perspectiva-de-genere-de-la-uab-1345699078441.html

 

 

CURS 2020/21
 

Maig:

07 a 12-05-2021: període per demanar el canvi de convocatòria de juny a setembre

Juny:
31-05 a 11-06-2021: registre del títol específic del TFG (convocatòria de juny)

Juliol:
08-07-2021 (data límit): tancament d'actes del TFG (convocatòria de juny) i en el cas del Doble Grau els TFG corresponents als dos graus

Setembre:
01 a 03-09-2021: registre del títol específic del TFG (convocatòria de setembre)

09-09-2021 (data límit): tancament d'actes del TFG (convocatòria de setembre)

 

 

CURS 2021/22
 

Juliol:
16-07-2021: els responsables de cada departament o unitat departamental informen de les temàtiques i tutors i tutores

Setembre:
16-09-2021: publicació de les temàtiques. L'alumnat podrà consultar l'oferta de temàtiques i podrà mantenir entrevistes amb el professorat que les oferta

29-09-2021 al 6-10-2021: els estudiants sol·liciten la temàtica i tutor per via telemàtica

Octubre:
08-10-2021: els estudiants consulten l'assignació per via telemàtica

13 al 14-10-2021: període de reclamacions. Els estudiants que hagin quedat sense assignació, podran efectuar una nova sol·licitud escollint entre les temàtiques amb plaça vacant, la nova sol·licitud l’hauran de formalitzar per via telemàtica.

18-10-2021: els estudiants consulten l'assignació definitiva per via telemàtica

Febrer:
24 a 28-01-2022: registre del títol específic del TFG de tots els graus que heu demanat convocatòria extraordinària de febrer

18-02-2022 (data límit): tancament d’actes del TFG de la convocatòria extraordinària de febrer

Maig:
06 a 11-05-2022: període per demanar el canvi de convocatòria de juny a setembre

Juny:
30-05 a 10-06-2022: registre del títol específic del TFG (convocatòria de juny)

Juliol:
07-07-2022 (data límit): tancament d'actes del TFG (convocatòria de juny) i en el cas del Doble Grau els TFG corresponents als dos graus

Setembre:
01 a 02-09-2022: registre del títol específic del TFG (convocatòria de setembre)

08-09-2022 (data límit): tancament d'actes del TFG (convocatòria de setembre)

 


CURS 2020/21

Tribunals TFG Grau en Pedagogia (convocatòria de juny)

Tribunals TFG Grau en Pedagogia (convocatòria de setembre)

 

  1. Què és el Treball de Fi  de Grau?
  2. Quan haig de matricular el TFG?
  3. Puc matricular el TFG sense haver superat totes les assignatures dels tres primers cursos de la titulació?
  4. Quan es sol·licita la temàtica del TFG i quines opcions tinc si no la sol·licito en el període establert?
  5. Quan haig de presentar el TFG? Puc sol·licitar un canvi de convocatòria?
  6. Puc cursar el meu TFG en una altra Universitat dins d’un Programa d’Intercanvi?

 
 

1. Què és el Treball de Fi  de Grau?
 
El Treball de Fi de Grau (TFG) és un projecte orientat al desenvolupament d'una recerca o una innovació que es desenvolupi en el camp professional de l'àmbit de la titulació que haurà de servir perquè puguin emergir les competències i coneixements associades al grau que hagi cursat l'estudiant.

2. Quan he de matricular el TFG?
 
Es recomanable que el matriculis en el període ordinari que tinguis assignat per matricular la resta de les assignatures.
 
3. Puc matricular el TFG sense haver superat totes les assignatures dels tres primers cursos de la titulació?
 
Sí, sempre que hagis superat com a mínim dos terços del total de crèdits del pla d'estudis.
 
4. Quan es sol·licita la temàtica del TFG i quines opcions tinc si no la sol·licito en el període establert?
 
Durant el mes de setembre els estudiants sol·liciten la temàtica dels TFG. En el cas dels estudiants que es matriculin més tard hauran d’escollir entre les temàtiques que hagin quedat vacants.

 
5. Quan he de presentar el TFG? Puc sol·licitar un canvi de convocatòria?
 
Hi haurà dos terminis ordinaris per al lliurament del TFG (juny i setembre). A tots els estudiants se’ls assignarà per defecte el lliurament del treball en la convocatòria de juny.
 

L’estudiantat que vulgui presentar el Treball de Final de Grau en la convocatòra de setembre haurà d'acordar-ho amb el seu tutor o tutora i solicitar-ho a la Gestió Acadèmica dins del termini establert al calendari del procés.

L'estudiant haurà d’emplenar el formulari de sol·licitud i fer-lo arribar a la Gestió Acadèmica per correu electrònic des del compte de correu d’estudiant de la UAB (@e-campus.uab.cat)

Simultàniament, el professorat haurà d’informar la Gestió Acadèmica, per correu electrònic, de quins dels treballs que tutoritzen es presentaran al setembre.

La Gestió Acadèmica modificarà el grup de matrícula del TFG perquè sigui qualificat al setembre, només en els casos en què s’hagi rebut la sol·licitud de l’estudiant i el vist-i-plau del tutor o la tutora.


Excepcionalment, d’acord amb el tutor o tutora, es pot lliurar el TFG en la convocatòria extraordinària de fi d’estudis de febrer sempre que l'estudiant la sol·liciti en el termini establert al calendari administratiu aprovat per la UAB  i compleixi amb les condicions establertes en la normativa d’Avaluació de la UAB.
 

En el cas de que l'estudiant no lliuri el treball en temps i forma perd la convocatòria. No s’acceptaran canvis de convocatòria fora del termini establert
 
6. Puc cursar el meu TFG en una altra Universitat dins d’un Programa d’Intercanvi?
 
No, en cap cas.