Equivalència de títol estranger de Doctor/a

El procediment d'equivalència d'un títol estranger de Doctor/a al títol universitari oficial espanyol de Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona consta de dues fases:

1- Estudi d'equivalència de títol estranger de Doctor/a
2- Expedició de la credencial acreditativa d'equivalència

 

- Emplena i lliura a l'Escola de Doctorat l'imprès de sol·licitud d'Estudi d'equivalència, acompanyat de la documentació següent:
- Fotocòpia del DNI o del passaport.
- Títol oficial de doctor dels que vols obtenir l'equivalència (original i fotocòpia que compulsarem a l'Escola de Doctorat) o de la certificació acreditativa de la seva expedició.
- Certificat acadèmic del període docent del Doctorat (original i fotocòpia que compulsarem a l'Escola de Doctorat) en què constin les dades següents (en el cas que per normativa del teu país algun dels punts següents no sigui obligatoris superar-los, també caldrà certificar aquesta no obligatorietat):
- durada oficial d'anys acadèmics
- programa d'estudis seguit
- assignatures cursades
- càrrega horària de cadascuna de les assignatures i les qualificacions
- relació dels membres del tribunal avaluador de la tesi
- qualificació obtinguda en la lectura de la tesi
- Títols oficials que t'han donat accés a obtenir el títol de doctor (originals i fotocòpies que compulsarem a l'Escola de Doctorat):
- llicenciatura, grau, bachelor, etc. , i 
- màster, maitresse, mestria, etc.
- Certificat acadèmic dels estudis que t'han donat accés a obtenir el títol de doctor (originals i fotocòpies que compulsarem a l'Escola de Doctorat):
- llicenciatura, grau, license, maitresse, bachelor, etc. i
- màster, mestria, etc., 
en què consti:
- durada oficial en anys acadèmics
- assignatures cursades i les seves qualificacions
- 1 memòria explicativa de la tesi doctoral redactada en català o castellà (entre 5 i 10 planes).
- 1 exemplar original de la tesi.

Altres documents recomanats:
- Certificació de la Universitat o de l’òrgan competent en el país d’origen, on s’indiqui que el títol té validesa oficial en el seu país i que està integrat en el seu sistema educatiu o té el reconeixement com equivalent a aquells estudis.
 
Els documents oficials que aportis (títols i certificats) han d'estar redactats en català o castellà o anar acompanyats obligatòriament d'una traducció oficial feta per traductor nomenat pel Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació espanyol. En cas que la procedència d'aquests documents no sigui comunitària, s'haurà de presentar també la corresponent legalització.
 
- Fes el pagament de les taxes d'Estudi d'equivalència  d'una de les dues maneres següents :
- Abonant amb targeta de dèbit o crèdit a l'Escola de Doctorat l'import corresponent en el mateix moment que presentis la documentació
- Fent un ingrés al compte corrent ES48 0182 6035 4302 0160 9886 del BBVA. El rebut original l'has d'adjuntar a la documentació.
 
- Un cop es disposi de l'expedient complet (sol.licitud, documentació requerida i abonament de la taxa d'estudi d'Equivalència), l'òrgan responsable avaluarà la documentació aportada. En cas que es detecti que la documentació no compleix els requisits especificats o manqui alguns dels documents exigits, es requerirà que aportis els documents que correspongui en el termini establert. En cas de dubte sobre l'autenticitat, validesa o contingut dels documents, l'òrgan responsable podrà efectuar les diligències necessàries per a la comprovació i dirigir-se a l'autoritat expedidora competent.
 
- L'Escola de Doctorat farà arribar, si escau, la documentació a l'òrgan responsable de l'estudi de Doctorat de l'àmbit afí a la tesi, perquè la Comissió del Programa de Doctorat avaluï i redacti una proposta d'equivalència. Aquesta proposta d'equivalència serà avaluada pel delegat del Rector/a per al Doctorat per delegació de la Comissió d'Estudis de Doctorat de la UAB, i redactarà un informe motivat sobre la teva sol·licitud. Finalment, el Rector/a de la UAB, vist l'informe, resoldrà motivadament atorgar o denegar la petició.
 
- A partir d'aquest moment, l'Escola de Doctorat es posarà en contacte amb tú per comunicar-te la resolució del Rector/a d'equivalència del teu títol estranger de Doctor/a.
 
- Si la resolució és favorable, podràs sol·licitar que la UAB iniciï els tràmits perquè expedeixi la corresponent credencial acreditativa d'equivalència
 

Important: Els efectes de l'equivalència es produeixen a partir de la data en què es concedeix i s'expedeix la corresponent credencial d'equivalència.
 
Aquest segon procediment el tens explicat en l'apartat (2) Expedició de credencial acreditativa d'equivalència.

 

Si no has trobat en aquestes pàgines la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.comissions@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).

 

Sol.licitud d'estudi d'equivalència de títol estranger de doctor/a (MS Word, )

En cas que la resolució d'equivalència sigui favorable, podràs sol·licitar que la UAB iniciï els tràmits d'expedició de la teva credencial acreditativa d'equivalència (recorda que els efectes de l'equiparació evalència es produeixen a partir de la data en què es concedeix i s'expedeix la corresponent credencial). 
 
- Emplena i lliura a la Escola de Doctorat l'imprès de sol.licitud (2) d'Expedició de Credencial Acreditativa.
 
- Fes el pagament de les taxes d'expedició de Credencial Acreditativa d'una de les següents maneres:
- Abonant amb targeta de dèbit o crèdit a la Unitat Tècnica de Doctorati l'import corresponent en el mateix moment que presentis la sol·licitud.
- Fent un ingrés al compte corrent número ES48 0182 6035 4302 0160 9886 del BBVA. El rebut original l'has d'adjuntar amb la sol·licitud.
 
 
- Un cop estigui expedida la teva credencial d'equivalència, des de la Unitat de Títols de l'Escola de Doctorat ens posarem en contacte amb tu perquè la vinguis a recollir a la Unitat Tècnica de l'Escola de Doctorat.
 
La podràs recollir personalment o bé una altra persona a qui ho hagis autoritzat per mitjà de poder notarial (a banda del poder notarial caldrà presentar una fotocòpia del DNI de la persona interessada).
 
El termini per recollir la credencial és de cinc anys. Passat aquest termini, prèvia comunicació, el títol podrà ser destruït.

 

Si no has trobat en aquestes pàgines la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.titols@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).

 

Sol.licitud de credencial acreditativa d'equivalència (MS Word, )
Taxes de doctorat curs 2015/16 (PDF, )
Taxes de doctorat curs 2016-2017 (PDF, )