Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Equivalència de títol estranger de Doctor/a

El procediment d'equivalència d'un títol estranger de Doctor/a a l'equivalència del grau d'un títol universitari oficial espanyol de Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona consta de dues fases:

1- Estudi d'equivalència de títol estranger de Doctor/a
2- Expedició de la credencial acreditativa d'equivalència

 

Has de fer arribar la documentació necessària a l'Escola de Doctorat per missatgeria (o personalment, reservant cita prèvia -Tràmit: Equivalència de títol estranger-). L'adreça és la següent:

 1. Escola de Doctorat - Universitat Autònoma de Barcelona
 2. Referència: Equivalència Títol de Doctor/a
 3. Travessera de Can Miró, S/N
 4. 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Recorda que TOTA la documentació ha d'estar COMPULSADA i si la documentació és emesa per un país diferent a Espanya ha d'estar LEGALITZADA i COMPULSADA. La compulsa la pot realitzar la institució que ha emès el certificat i el títol o també aquestes altres institucions. Si la documentació prové del Regne Unit, consulta aquest enllaç.

Pots avançar el tràmit enviant per email a ed.certificats@uab.cat tota la documentació numerada segons el procediment, però fins que ens arribi la documentació per correu postal compulsada, i si s'escau legalitzada, no es podrà lliurar la Resolució per poder passar a tramitació la credencial.

La documentació que has de lliurar és la següent:
(cada document ha d'anar grapat individualment, en ordre i amb una anotació en llapis que indiqui el número corresponent a cada document d'acord amb la relació que hi ha a continuació)

 • (1) Imprès de sol·licitud d'Estudi d'equivalència.
 • (2) Fotocòpia del DNI o del passaport.
 • (3) Títol oficial de doctor del qual vols obtenir l'equivalència o de la certificació acreditativa de la seva expedició. Cal indicar el programa de Doctorat més afí per obtenir l'equivalència. Consulta la relació de programes de Doctorat de la UAB en aquest enllaç.
 • (4) Certificat acadèmic del període docent del Doctorat en què constin les dades següents (en el cas que per normativa del teu país algun dels punts següents no sigui obligatoris superar-los, també caldrà certificar aquesta no obligatorietat):
  • durada oficial d'anys acadèmics
  • programa d'estudis seguit
  • assignatures cursades
  • càrrega horària de cadascuna de les assignatures i les qualificacions
  • relació dels membres del tribunal avaluador de la tesi
  • qualificació obtinguda en la lectura de la tesi
 • (5) Títols oficials que t'han donat accés a obtenir el títol de doctor:
  • llicenciatura, grau, bachelor, license, etc. , i 
  • màster, maitresse, mestria, etc.
 • (6) Certificat acadèmic dels estudis que t'han donat accés a obtenir el títol de doctor:
  • llicenciatura, grau, license, bachelor, etc. i
  • màster, maitresse, mestria, etc., 

   en els que consti
   • durada oficial en anys acadèmics
   • assignatures cursades i les seves qualificacions
 • (7) Memòria explicativa de la tesi doctoral redactada en català o castellà (entre 5 i 10 pàgines).
 • (8) Un exemplar original de la tesi.

Altres documents recomanats:

 • (9) Certificació de la Universitat o de l’òrgan competent en el país d’origen, on s’indiqui que el títol té validesa oficial en el seu país i que està integrat en el seu sistema educatiu o té el reconeixement com equivalent a aquells estudis.

Els documents oficials que aportis (títols i certificats) han d'estar redactats en català o castellà o anar acompanyats obligatòriament d'una traducció oficial feta per un/a traductor/a nomenat pel Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació espanyol. En cas que la procedència d'aquests documents no sigui comunitària, s'haurà de presentar també la corresponent legalització.


Fes el pagament de les taxes d'Estudi d'equivalència, fent un ingrés al compte corrent ES48 0182 6035 4302 0160 9886 del BBVA. El rebut original l'has d'enviar juntament amb la documentació.


Un cop es disposi de l'expedient complet (sol·licitud, documentació requerida i abonament de la taxa d'estudi d'Equivalència), l'òrgan responsable avaluarà la documentació aportada. En cas que es detecti que la documentació no compleix els requisits especificats o manqui alguns dels documents exigits, es requerirà que aportis els documents que correspongui en el termini establert. En cas de dubte sobre l'autenticitat, validesa o contingut dels documents, l'òrgan responsable podrà efectuar les diligències necessàries per a la comprovació i dirigir-se a l'autoritat expedidora competent.

L'Escola de Doctorat farà arribar, si escau, la documentació a l'òrgan responsable del programa de Doctorat de l'àmbit afí a la tesi, perquè la Comissió del Programa de Doctorat avaluï i redacti una proposta d'equivalència. Aquesta proposta d'equivalència serà avaluada per la Secretària Acadèmica de l'Escola de Doctorat, per delegació de la Junta Permanent, i redactarà un informe motivat sobre la teva sol·licitud. Finalment, el/la Rector/a de la UAB, vist l'informe, resoldrà motivadament atorgar o denegar la petició.

A partir d'aquest moment, l'Escola de Doctorat es posarà en contacte amb tú per comunicar-te la resolució del Rector/a d'equivalència del teu títol estranger de Doctor/a.

Si la resolució és favorable, podràs sol·licitar que la UAB iniciï els tràmits perquè s'expedeixi la corresponent credencial acreditativa d'equivalència


Important: Els efectes de l'equivalència es produeixen a partir de la data en què es concedeix i s'expedeix la corresponent credencial d'equivalència.


Aquest segon procediment el tens explicat a l'apartat "(2) Expedició de credencial acreditativa d'equivalència".

 

Si no has trobat en aquestes pàgines la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.certificats@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).

 

En cas que la resolució d'equivalència sigui favorable, podràs sol·licitar que la UAB iniciï els tràmits d'expedició de la teva credencial acreditativa d'equivalència (recorda que els efectes de l'equiparació evalència es produeixen a partir de la data en què es concedeix aquesta credencial).

 • Emplena i envia a ed.titols@uab.cat l'imprès de sol·licitud d'expedició de credencial acreditativa juntament amb el comprovant de pagament.
 • Fes el pagament de les taxes d'expedició de Credencial Acreditativa, fent un ingrés al compte corrent número ES48 0182 6035 4302 0160 9886 del BBVA.

Un cop estigui expedida la teva credencial d'equivalència, des de la Unitat de Títols de l'Escola de Doctorat ens posarem en contacte amb tu perquè la vinguis a recollir a la Unitat Tècnica de l'Escola de Doctorat.

La podràs recollir personalment o bé una altra persona a qui ho hagis autoritzat per mitjà de poder notarial (a banda del poder notarial caldrà presentar una fotocòpia del DNI de la persona interessada).

El termini per recollir la credencial és de cinc anys. Passat aquest termini, prèvia comunicació, la credencial podrà ser destruïda.

Si no has trobat en aquestes pàgines la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.titols@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).