Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Defensa de la tesi

Per defensar la tesi et recomanem que consultis l'apartat Dipòsit.

També has de tenir en compte que els períodes de vacances de Setmana Santa, Nadal i el mes d'agost no es poden tenir en compte per comptabilitzar els terminis del dipòsit de la lectura d'una tesi.

Consulta també l'apartat del full TESEO i la digitalització de la tesi per al TDX.

Tenim una adreça específica per si tens dubtes sobre el dipòsit de la tesi doctoral: tesis@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).

L'Escola de Doctorat adjuntarà a l'expedient del doctorand tota la documentació del procés d'avaluació de la tesi de la Comissió de l'Estudi de Doctorat.

Per realitzar el dipòsit hauran d'haver transcorregut un mínim de dos anys des de la data d'inscripció del projecte de tesi. En el moment del dipòsit, que s'efectuarà a l'Escola de Doctorat, es presentarà la documentació següent:

 • L'informe del director de la tesi (i del tutor, en cas que estigui nomenat o, excepcionalment, l'autorització per la comissió delegada per a assumptes de postgrau que haurà de relacionar la tesi amb el projecte inicialment presentat i, si escau, haurà de justificar els possibles canvis).
 • Un exemplar de la tesi doctoral. Aquest exemplar s'enviarà finalment al Servei de Biblioteques per al seu dipòsit.
 • Una proposta de nomenament de tribunal per part de la Comissió de l'Estudi de Doctorat.
 • A efectes de publicació de la tesi doctoral al repositori Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), un CD-ROM amb el contingut següent:¹
  • La tesi completa.
  • Un resum explicatiu del contingut de la tesi en el mateix idioma en què ha estat redactada (extensió máxima: 600 paraules, màxim 1 plana).
  • La traducció a l'anglès d'aquest resum. Si l'idioma de redacció de la tesi és l'anglès, la traducció es farà al català o al castellà (extensió máxima: 600 paraules, màxim 1 plana).
  • El material lliurat a l'Escola de Doctorat no se't retornarà un cop feta l'edició digital.
  En el moment de dipositar la tesi a l'Escola de Doctorat, hauràs de signar el contracte d'edició de la tesi doctoral (pots descarregar-lo aquí).

¹ La relació dels programes adequats per a l'edició digital de les tesis doctorals és la següent: Adobe Acrobat, Microsoft Word (versions posteriors al 5.0), LaTeX (versions posteriors a l'any 1990), Openoffice, Quarkxpress i Indesign. El resums els has de lliurar en un format d'arxiu d'editor de textos (no pdf).

Un cop realitzat el dipòsit, l'Escola de Doctorat ho comunicarà a tots els departaments i instituts de recerca de la universitat.

Durant un període de 7 dies naturals (període de dipòsit) comptats a partir del dia següent a la data d'aquesta notificació, els doctors podran remetre a l'Escola de Doctorat les observacions que considerin oportunes sobre el contingut de la tesi.

Un cop finalitzat el període de dipòsit, el delegat del rector per a doctorat, per delegació de la Comissió d'Estudis de Doctorat, en vista de la documentació rebuda, i les observacions efectuades per doctors, procedirà si correspon, a l'autorització de la defensa pública la tesi. En els supòsits que no s'autoritzi la defensa de la tesi, es comunicaran per escrit les raons de la seva decisió al doctorand, el director de la tesi i a la comissió dels estudis de Doctorat.

 1. Un cop autoritzada la defensa de la tesi doctoral, el delegat del rector per a doctorat, per delegació de la Comissió d'Estudis de Doctorat, nomenarà el tribunal, compost per tres membres titulars i per dos suplents.

 2. Com a màxim, un dels tres membres titulars del tribunal pot ser de la UAB o de les institucions col·laboradores de l'Escola de Doctorat o del Programa de Doctorat. Pel que fa als dos membres suplents, només un pot ser de la UAB o de les institucions col·laboradores de l'Escola de Doctorat o del Programa de Doctorat. 

 3. Tots els membres del tribunal hauran de ser doctors amb experiència investigadora acreditada. Es considera automàticament acreditada l'experiència investigadora de tots els professors universitaris o investigadors que pertanyin a centres de recerca públics o privats. El delegat del rector per a doctorat, per delegació de la Comissió d'Estudis de Postgrau, podrà considerar altres casos de manera excepcional.

 4. No poden formar part del tribunal ni directors, ni ex-directors, ni tutor, ni ex-tutors, ni responsables de les estades (Menció de doctor Europeu/Internacional), ni coautors dels articles.

 5. El delegat del rector per a doctorat, per delegació de la Comissió d'Estudis de Doctorat, designarà, entre els membres del tribunal, un president i un secretari (es recomana que almenys un d'aquests dos membres pertanyi a la UAB).

Amb anterioritat a l'acte de defensa de la tesi, el doctorand farà arribar a cada un dels membres del tribunal un exemplar de la tesi amb la suficient antelació perquè pugui ser examinada detingudament (es recomana un mínim de 15 dies).

El president comunicarà a l'Escola de Doctorat, amb una antelació mínima de 10 dies naturals a la data de celebració, el lloc i la data de l'acte públic de defensa i convocarà els altres membres del tribunal i al doctorand.

L'Escola de Doctorat farà difusió pública del lloc i data de l'acte de defensa pública a tota la comunitat universitària.

L'acte de defensa tindrà lloc en sessió pública i consistirà en l'exposició i defensa pel doctorand de la investigació realitzada davant dels membres del tribunal. La tesi serà defensada en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya o en anglès. Les tesis dels àmbits de les filologies o de traducció i interpretació es podran defensar en les llengües corresponents.

Excepcionalment, la Comissió d'Estudis de Doctorat podrà autoritzar la defensa en una altra llengua si hi ha motius acadèmicament justificats i sempre que tots els membres del tribunal que l'hagin avaluar hagin fet constar la seva conformitat.

Els doctors presents a l'acte públic poden formular qüestions en el moment i la forma que assenyali el president del tribunal.

En aplicació de la Disposició transitòria primera, sobre els "Doctorands conforme a ordenacions anteriors", del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de Doctorat, el tribunal avaluador de les tesis doctorals dipositades a l'Escola de Doctorat a partir del 13/02/2012 emet un informe amb la qualificació global concedida a la tesi en termes de "no apte, aprovat, notable o excel·lent". El mateix tribunal, reunit en una nova sessió, també pot proposar que la tesi doctoral obtingui la menció "cum laude" si, per unanimitat, cadascun dels membres emet, en tal sentit, un vot secret positiu.

En el cas que el doctorand obtingui una qualificació global de "no apte" en la defensa de la seva tesi doctoral, es considera que queda exclòs de l'estudi de doctorat que ha cursat. Si aquest estudiant desitja continuar els estudis de doctorat a la UAB haurà d'iniciar novament el procés d'admissió a un estudi de doctorat i seguir totes les fases exigides en aquest marc regulador per a la presentació d'una tesi doctoral nova.

El secretari del tribunal farà arribar a l'Escola de Doctorat personalment l'acta de qualificació de la tesi i la resta de documents reglamentaris del procés de defensa.

La Vicesecretaria d'Estudis del Consell de Coordinació Universitària va informar les universitats del nou procediment per a l'elaboració i l'enviament de la fitxa TESEO.

Aquesta recollida de dades cal fer-la mitjançant una nova aplicació informàtica en format web, a l'adreça següent: https://www.educacion.gob.es/teseo.

Dels dipòsits que s'han fet des de gener de 2020, l'Escola de Doctorat introduirà, en els repositoris de TDX i TESEO, la informació de les dades de la tesi, de manera que no serà necessari que l'estudiant de doctorat hi faci cap més gestió. La informació serà la que s'hagi entrat en el dipòsit online de la tesi.

Per resoldre qualsevol dubte, envia un email a tesis@uab.cat (cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).

 

Procediment per registrar una tesi doctoral al Registre de la Propietat Intel.lectual

Els doctors poden registrar de manera voluntària la seva tesi en el Registre de la Propietat Intel·lectual (RPI) de Catalunya. Aquest servei depèn del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Les oficines on es pot fer aquest registre estan ubicades a Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 184, baixos), Girona, Lleida i Tarragona.

Què és el Registre de la Propietat Intel·lectual i què s'hi pot registrar?

El Registre de la Propietat Intel·lectual és un organisme previst en la Llei de Propietat Intel·lectual, concebut com un dels sistemes de protecció dels drets de Propietat Intel·lectual a través de la prova i la publicitat dels drets que s'inscriuen.

Mitjançant la inscripció de les obres susceptibles de protecció en el Registre competent s'obté un mitjà de prova per acreditar qui és l'autor d'una obra inscrita i a qui corresponen els drets d'explotació econòmica de l'obra.

En els Registres de la Propietat Intel·lectual es registren drets que recauen sobre les obres susceptibles de protecció. En concret hi ha uns drets morals (decidir si l'obra ha d'ésser divulgada, el dret al reconeixement de l'autoria, exigir el respecte a la integritat de l'obra, etc.) que corresponen sempre als autors, i uns drets de contingut econòmic (dret a reproduir, a comunicar, a distribuir les còpies i el dret a la transformació de l'obra) que l'autor o els autors poden haver cedit a terceres persones.

Les idees, mètodes, sistemes o procediments no queden protegits per la legislació de propietat intel·lectual. Només queda protegida la seva expressió literària o científica, però no la idea continguda que per tant no pot ser objecte de registre.

Per fer el registre de la tesi s’han d’omplir dues instàncies, la primera dependrà de si l’autor va personalment a registrar-la o delega en una altra persona, i la segona dependrà de la secció a la qual pertany l’obra. En aquest darrer cas hi ha set models possibles.

Trobarás tota la documentació a:

Consulta el portal d'ajuts, beques i convocatòries de la UAB.

 

Consulta la informació detallada sobre la data de la defensa i automatrícula de la tesi.

 

Consulta la informació detallada sobre la qualificació de la tesi.