Pla Estratègic
2018 - 2030

Model de governança

Model de governança autònom, participatiu i transparent, amb un sistema de gestió eficaç i eficient.


1. Reforçar el model de governança gràcies a un increment de l’autonomia, associada a la rendició de comptes, per guanyar capacitat de resposta i d’incidència en l’entorn.

  • Definir un model de governança àgil, coordinat i efectiu que atorgui als òrgans de govern plena capacitat de direcció i simplifiqui els processos de presa de decisions.
  • Millorar els mecanismes de transparència i de rendició de comptes.

2. Organitzar les estructures bàsiques de la universitat de manera eficient, amb autonomia de gestió i rendició de comptes.
  • Definir un nou model organitzatiu intern de les estructures de la universitat.
  • Revisar l'encaix estructural i competencial entre centres i departaments.

3. Millorar l'eficàcia i l'eficiència, la flexibilitat i l’agilitat de la gestió interna.
  • Disposar d’instruments i procediments de gestió flexibles i adaptables als canvis (per exemple, repensant els processos docents i de gestió, impulsant l’administració digital i reduint l’ús del paper).
  • Utilitzar el procés d’elaboració del pressupost per vincular actuacions del pla estratègic i l’assignació de recursos a les àrees o actuacions prioritàries.
  • Dotar totes les estructures de capacitat d'anàlisi de dades, descriptiva i prospectiva.