Plans estratègics

El curs 2017-2018, la Universitat Autònoma de Barcelona ha iniciat un procés de reflexió estratègica amb un horitzó a llarg termini. En un primer moment s’ha plantejat l’objectiu de definir una visió ambiciosa de com ens agradaria que fos la UAB l’any 2030.

S’ha concebut com un procés altament participatiu, per tal de comptar amb una forta implicació dels diferents actors que configuren la comunitat de la UAB i així facilitar que el resultat obtingut sigui àmpliament compartit.

Web del Pla Estratègic 2018-2030
ALTRES PLANS ESTRATÈGICS

- Pla de llengües de la UAB 2016-2020
- Pla d'acció per a la igualtat entre homes i dones a la UAB. Quadrienni 2013-2017
- Pla d'acció per a la igualtat d'oportunitats per a les persones amb discapacitat 2011-2015
- Pla de Sostenibilitat 2013-2017
- Pla de Mobilitat 2008-2014
- Pla Saludable 2013-2017
- Pla de Prevenció
- Pla estratègic del Servei de Biblioteques