El Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia (SGIQ)

.

La UAB ha desenvolupat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat marc (Portal SGIQ de la UAB) amb el propòsit de reflectir el ferm compromís d'oferir uns programes formatius de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures per assegurar la contínua avaluació i millora dels mateixos.

Aquest sistema de gestió de la qualitat s'ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT d'AQU Catalunya, i els Estàndards i Directrius Europees per a l'assegurament de la Qualitat de l'Espai Europeu d'Educació Superior d'ENQA.

El SGIQ de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia assumeix el compromís de la UAB i contribueix a oferir uns estudis de qualitat que garanteixin el desenvolupament de les competències, habilitats i aptituds establertes en els diferents programes formatius del centre, per tal d'acomplir amb l'objectiu fonamental d'oferir una formació científica de grau i de postgrau fonamentada en les necessitats i les expectatives dels seus usuaris, i de la societat en general, i que afavoreixi la inserció laboral dels seus titulats i les seves titulades.

El SGIQ de la UAB va ser avaluat per l’AQU Catalunya dins el marc del programa AUDIT i valorat el seu disseny positivament en data de 23 de novembre de 2010 (Certificat).

Manual del SGIQ (aprovat per la Junta de Facultat el 28/02/2024)

Mapa de processos del SGIQ

Informe previ d'avaluació de la certificació de la implementació del SGIQ emès pel CAE

Informe d'avaluació de la certificació de la implementació del SGIQ emès pel CAE

Informe de certificació de la implantació del SGIQ (AQU)

Informe d'avaluació per l'acreditació institucional emès per l'AQU (febrer de 2021)

Resolució de l'acreditació institucional de la Facultat (març 2021)

Informe de Gestió de la Facultat (Seguiment de la Política de Qualitat) 2023 

Informe de Gestió de la Facultat (Seguiment de la Política de Qualitat) 2022

Informe de Gestió de la Facultat (Seguiment de la Política de Qualitat) 2020 

Informe de Seguiment de Centre de la Facultat (ISC) 22/23

Informe de Seguiment de Centre de la Facultat (ISC) 20/21 i 21/22

 

Processos del SGIQ de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 

Processos estratègics

Processos clau

Processos de suport