El Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia (SGIQ)

.

La UAB ha desenvolupat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat marc (Portal SGIQ de la UAB) amb el propòsit de reflectir el ferm compromís d'oferir uns programes formatius de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures per assegurar la contínua avaluació i millora dels mateixos.

Aquest sistema de gestió de la qualitat s'ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agències de qualitat AQU, ANECA i ENQA.

El SGIQ de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia assumeix el compromís de la UAB i contribueix a oferir uns estudis de qualitat que garanteixin el desenvolupament de les competències, habilitats i aptituds establertes en els diferents programes formatius del centre, per tal d'acomplir amb l'objectiu fonamental d'oferir una formació científica de grau i de postgrau fonamentada en les necessitats i les expectatives dels seus usuaris, i de la societat en general, i que afavoreixi la inserció laboral dels seus titulats i les seves titulades.

El SGIQ de la UAB va ser avaluat per l’AQU Catalunya dins el marc del programa AUDIT i valorat positivament en data de 23 de novembre de 2010 (Certificat).

Manual del SGIQ (aprovat per la Junta de Facultat el 09/06/2020)

Mapa de processos del SGIQ

Informe previ d'avaluació emès pel CAE

Informe d'avaluació emès pel CAE

Informe d'avaluació emès per l'AQU (febrer de 2021)

Acreditació institucional de la Facultat (març 2021)

Certificació de la implantació del SGIQ (AQU)

 

Processos del SGIQ de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 

Processos estratègics

Processos clau

Processos de suport