SGIQ de la Facultat

Qualitat del Centre

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha desenvolupat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat marc (SGIQ UAB) amb el propòsit de reflectir el ferm compromís d'oferir uns programes formatius de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures per assegurar la contínua avaluació i millora dels mateixos.

Aquest sistema de gestió de la qualitat s'ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agencies de qualitat AQUANECA, i ENQA.

El SGIQ de la Facultat de Filosofia i Lletres assumeix el compromís de la UAB i contribueix a oferir uns estudis de qualitat que garanteixin el desenvolupament de les competències, habilitats i aptituds establertes en els diferents programes formatius del Centre, per tal d'acomplir amb l'objectiu fonamental d'oferir una formació científica de grau i de postgrau fonamentada en les necessitats i les expectatives dels seus usuaris i usuàries, i de la societat en general, i que afavoreixi la inserció laboral dels seus titulats i titulades.

El 23 de novembre de 2010 l’AQU va atorgar una avaluació positiva al SGIQ de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, en el marc del programa AUDIT.

El 2016 es va dur a terme una revisió del SGIQ de la Facultat (curs 2015/2016) aprovada en Junta Permanent de 20/03/2017.

El 2019 s’ha realitzat la segona revisió del SGIQ (amb dades dels cursos 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018) i s’han aprovat els processos del Centre en Junta Permanent de 04/11/2019.

El 2020 s'ha realitzat la tercera revisió del SGIQ (amb dades dels cursos 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020) i s'han aprovat els processos del Centre en Junta Permanent de 03/12/2020. 

En el mes d'abril de 2021 la Facultat obté la certificació del seu SGIQ

En el mes de juliol de 2021 la Facultat obté l’acreditació institucional. L'obtenció d’aquesta acreditació institucional permetrà al nostre centre l'acreditació de tots els títols universitaris oficials que s'imparteixen per un període de cinc anys renovables. AQU Catalunya emetrà un segell d'acreditació per a cada una de les titulacions que imparteix i un segell d'acreditació institucional per la Facultat.

 

*El Reial decret 1393/2007, 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, està derogat pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat.

 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA:

Processos del SGIQ marc de la Facultat de Filosofia i Lletres

Processos estratègics

PE01. Definició de la política i objectius de qualitat
PE02. Definició, desplegament i seguiment del SGIQ
PE03. Creació i disseny de noves titulacions. Mapa de titulacions
PE04. Política, Gestió i Formació del Personal Docent i Investigador (PDI)
PE05. Política, Gestió i Formació del Personal d'Administració i Serveis (PAS)


Processos clau

PC01. Definició dels perfils d’ingrés, graduació i accés als estudis
PC02a. Programació docent de les assignatures
PC02b. Gestió de les guies docents
PC03a. Gestió de les pràctiques externes
PC03b. Gestió dels Treballs de Final d’Estudis
PC04. Orientació a l’estudiant
PC05. Avaluació de l’estudiant
PC06. Gestió de la mobilitat de l’alumnat, PAS i PDI
PC07. Seguiment, avaluació i millora de les titulacions
PC08. Modificació i extinció de titulacions
PC09. Gestió documental
PC10. Acreditació de titulacions oficials

Processos de suport

PS01a. Gestió de recursos econòmics i materials
PS01b. Gestió de serveis
PS02. Organització i gestió acadèmica
PS03. Gestió de suggeriments, queixes i felicitacions
PS04. Satisfacció dels grups d'interès
PS05. Inserció laboral de les persones titulades
PS06. Informació pública i rendició de comptes