SGIQ de la Facultat

Qualitat del Centre

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha dissenyat el seu Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) a partir de les directrius AUDIT d’AQU Catalunya i d’ANECA i dels estàndards i directrius de garantia de qualitat de l'European Asociation for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), organisme europeu d'avaluació de la qualitat.

El SGIQ de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, que particularitza i adapta el de la Universitat a les seves pròpies peculiaritats i especificitats, reflecteix el ferm compromís del Centre per a oferir uns estudis de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures per assegurar la seva contínua revisió i millora.

El 23 de novembre de 2010 l’AQU va atorgar una avaluació positiva al SGIQ de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, en el marc del programa AUDIT.

El 2016 es va dur a terme una revisió del SGIQ de la Facultat (curs 2015/2016) aprovada en Junta Permanent de 20/03/2017.

El 2019 s’ha realitzat la segona revisió del SGIQ (amb dades dels cursos 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018) i s’han aprovat els processos del Centre en Junta Permanent de 04/11/2019.  

Certificat AUDIT
Manual del SGIQ de la Facultat de Filosofia i Lletres
Reglament i composició de la Comissió de Qualitat Docent


Processos del SGIQ marc de la Facultat de Filosofia i Lletres

Processos estratègics

PE01. Definició de la política i objectius de qualitat
PE02. Definició, desplegament i seguiment del SGIQ
PE03. Creació i disseny de noves titulacions. Mapa de titulacions
PE04. Política i gestió del PDI
PE05. Política i gestió del PAS


Processos clau

PC01. Definició dels perfils d’ingrés, graduació i accés als estudis
PC02. Programació docent de les assignatures. Guies docents
PC03a. Gestió de les pràctiques externes
PC03b. Gestió dels Treballs de Final d’Estudis
PC04. Orientació a l’estudiant
PC05. Avaluació de l’estudiant
PC06. Gestió de la mobilitat de l’alumnat, PAS i PDI
PC07. Seguiment, avaluació i millora de les titulacions
PC08. Modificació i extinció de titulacions
PC09. Gestió documental
PC10.  Acreditació de titulacions oficials

Processos de suport

PS01. Gestió de recursos materials i serveis
PS02. Organització i gestió acadèmica
PS03. Gestió de suggeriments, queixes i felicitacions
PS04. Satisfacció dels grups d'interès
PS05. Inserció laboral dels titulats
PS06. Informació pública i rendició de comptes