The Faculty's Internal Quality Assurance System

(Information available only in Catalan)

The Autonomous University of Barcelona (UAB) has designed its own Internal Quality Assurance System (SGIQ), in accordance with the directives from AQU Catalunya (The Catalan University Quality Assurance Agency), ANECA (The Spanish National Agency for Quality Assessment and Accreditation) and TheEuropean Association for Quality Assurance in Higher Education.

Our faculty’s tailor-made Internal Quality Assurance System (SGIQ) reflects our strong commitment to offering quality studies which include measures for constant revision and improvement.

On November 23rd 2010, The Catalan University Quality Assurance Agency (AQU) gave our faculty’s Internal Quality Assurance System (SGIQ) a positive evaluation within the framework of its AUDIT programme.

Certificat AUDIT
Manual del SGIQ de la Facultat de Filosofia i Lletres
Reglament i composició de la Comissió de Qualitat Docent

Processos del SGIQ marc de la Facultat de Filosofia i Lletres

Strategic Processes:

PE01. Definició de la política i objectius de qualitat
PE02. Definició, desplegament i seguiment del SGIQ
PE03. Creació i disseny de noves titulacions. Mapa de titulacions
PE04. Política i gestió del PDI
PE05. Política i gestió del PAS

Key Processes:

PC01. Definició dels perfils d’ingrés, graduació i accés als estudis
PC02. Programació docent de les assignatures. Guies docents
PC03a. Gestió de les pràctiques externes
PC03b. Gestió dels Treballs de Final d’Estudis
PC04. Orientació a l’estudiant
PC05. Avaluació de l’estudiant
PC06. Gestió de la mobilitat de l’alumnat, PAS i PDI
PC07. Seguiment, avaluació i millora de les titulacions
PC08. Modificació i extinció de titulacions
PC09. Gestió documental
PC10.  Acreditació de titulacions oficials

Support Processes:

PS01. Gestió de recursos materials i serveis
PS02. Organització i gestió acadèmica
PS03. Gestió de suggeriments, queixes i felicitacions
PS04. Satisfacció dels grups d'interès
PS05. Inserció laboral dels titulats
PS06. Informació pública i rendició de comptes