Informes del SGIQ a la Facultat

Informes de seguiment del SGIQ a la Facultat

D'acord amb el que s'estableix al Procés PE2. Definició, desplegament i seguiment del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Filosofia i Lletres, cada any es procedirà a l'elaboració d'un informe de seguiment dels processos de qualitat establerts.

La Facultat de Filosofia i Lletres amb aquest informe de seguiment del SGIQ, reafirma el seu ferm compromís en la garantia de la qualitat i la transparència dels processos que afecten el funcionament de les seves titulacions.

Informe de revisió curs 2015/2016 (data de la revisió: 23/12/2016; aprovat en Junta Permanent de Facultat de 20/03/2017)