SGIQ de la Facultat

Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Ciències

La UAB ha desenvolupat un Sistema Intern de Qualitat marc a partir del qual s’ha elaborat el sistema intern de qualitat de la Facultat de Ciències amb el suport de l’Oficina de Programació i de Qualitat.

La Facultat de Ciències  és conscient de la importància de disposar d’un sistema  de qualitat dels seus estudis seguint directrius desenvolupades per instàncies internacionals i de fer-los visibles als diferents col·lectius, com a mitjà per aconseguir que les competències, les habilitats i aptituds dels seus titulats siguin reconegudes pels ocupadors i la societat en general.

El 23 de novembre de 2010 l’AQU va atorgar una avaluació positiva al SGIQ de la Facultat de Ciències de la UAB, en el marc del programa AUDIT.

Certificat AUDIT del Sistema de Garantia Intrna de Qualitat de la Facultat de Ciències

Manual del SGIQ de la Facultat de Ciències

Informe de revisió del SGIC

PROCESSOS DEL SGIQ DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES
Processos estratègics
PE1 Definició de la política i objectius de qualitat
PE2 Definició, desplegament i seguiment del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) de la Facultat
PE3 Creació i disseny de noves titulacions. Mapa de titulacions

Processos claus
PC2 Programa docent de les assignatures. Guies Docents
PC3a Gestió de les pràctiques externes
PC3b Gestió dels treballs de final d’estudis (TFE)
PC4 Orientació a l'estudiant
PC5 Avaluació de l'estudiant
PC6 Gestió de la mobilitat dels estudiants
PC7 Seguiment, avaluació i millora de les titulacions
PC8 Modificació i extinció de titulacions
PC9 Gestió documental
PC10 Acreditació de titulacions de Graus i de Màsters Universitaris

Processos de suport
PS3 Gestió de recursos materials i serveis
PS5 Gestió de queixes i suggeriments