SGIQ de la Facultat

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Ciències

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)  ha desenvolupat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat marc (SGIQ/UAB) amb el propòsit de reflectir el ferm compromís d’oferir uns programes formatius de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures per assegurar la contínua avaluació i millora dels mateixos.

Aquest sistema de gestió de la qualitat s’ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agències de qualitat AQUANECA, i ENQA.

El SGIQ de la Facultat de Ciències assumeix el compromís de la UAB i contribueix a oferir uns estudis de qualitat que garanteixin el desenvolupament de les competències, habilitats i aptituds establertes en els diferents programes formatius del Centre, per tal d'acomplir amb l'objectiu fonamental d'oferir una formació científica de grau i de postgrau fonamentada en les necessitats i les expectatives dels seus usuaris i les seves usuàries, i de la societat en general, i que afavoreixi la inserció laboral dels seus titulats.

El 23 de novembre de 2010 el SGIQ de la Facultat de Ciències va obtenir l'avaluació positiva de l'AQU, en el marc del programa AUDIT (Certificat). 

 

Política Estratègica de Qualitat

Quadre Resum de la Política Estratègica de Qualitat

Informe anual de la Comissió de Qualitat

Annex 1. Quadre Global Indicadors

Annex 2. Pla de Millores fruit del procés de seguiment de la qualitat

Manual del SGIQ de la Facultat de Ciències

Mapa de processos del SGIQ. Facultat de Ciències


PROCESSOS DEL SGIQ DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES
Bloc 1. Polítiques de Qualitat
P1.01. Definició de la Política Estratègica i Objectius de Qualitat
P1.02. Definició, Desplegament, Seguiment i Revisió del SGIQ
P1.03. Creació i Disseny de Titulacions

Bloc 2. Titulacions
P2.01. Planificació i Programació d'Assignatures
P2.02. Programació de Treball de Fi d'Estudis (TFE)
P2.03. Programació de Pràctiques Externes (PE)
P2.04. Seguiment i Millora de Titulacions
P2.05. Modificació de Titulacions 
P2.06. Acreditació de Titulacions
P2.07. Extinció de Titulacions 

Bloc 3. Alumant 
P3.01. Accés a Estudis i Perfils d'Ingrés
P3.02. Tutorització de l'Alumnat 
P3.03. Mobilitat de l'Alumnat 
P3.04. Avaluació de l'Alumnat
P3.05. Activitats de Promoció i Difusió 

Bloc 4. Organització i Gestió de Recursos
P4.01. Organització Acadèmica
P4.02. Gestió de la Política de PAS
P4.03. Gestió de la Política de PDI 
P4.04. Gestió d'Espais i Equipaments
P4.05. Gestió de Serveis 
P4.06. Gestió de Recursos Econòmics

Bloc 5. Gestió de la Informació
P5.01. Gestió Documental
P5.02. Rendició de Comptes
P5.03. Inserció Laboral
P5.04. Satisfacció dels Grups d'Interès
P5.05. Gestió de Queixes, Suggeriments i Felicitacions
P5.06. Informació Pública