Treball de fi de grau

Treball de Fi de Grau

Els estudis de grau hauran de concloure, el darrer curs, amb l'elaboració i presentació d'un treball que permeti una avaluació global i sintètica de les competències específiques i transversals associades al títol.

Dins el marc que estableix la normativa de caràcter general, cada centre, a través de la seva comissió d'avaluació, podrà establir criteris específics sobre avaluació del treball de final de grau que, en funció dels recursos disponibles, regulin la possibilitat de constituir tribunals avaluadors, la possibilitat de defensa oral del treball, i qualsevol altre aspecte relacionat amb el desenvolupament i avaluació dels treballs de final de grau.

L'avaluació del treball serà sempre individual, encara que l'activitat s'hagi elaborat col·lectivament.

La informació sobre els treballs de final de grau haurà de fer-se pública a la guia docent i en aquesta informació hi haurà de constar, la informació específica següent:

  • Els criteris a partir dels quals s'avaluarà el treball.
  • Les activitats programades de seguiment i tutoria del treball.
  • El format en que s'haurà de presentar el treball(estructura, extensió o suportsdocumentals)
  • La data límit de presentació del treball.
  • Els procediments de revisió. 


Requisits per a matricular-se:

  • Per poder matricular-se del Treball de Fi de Grau, cal haver superat com a mínim dos terços del total de crèdits del pla d‘estudis.
  • Cal  haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs.


Guia del Treball Fi de Grau