Exàmens

Nota: en aquesta Guia per a l'avaluació de l'alumnat s'hi recullen les directrius particulars de la Facultat de Ciències que complementen i/o desenvolupen les generals de la UAB.

Tots els exàmens de grau i de màster  versió 27/05/2022