Informació general

Pràctiques externes

Tipologia:

a) Són pràctiques acadèmiques externes curriculars aquelles que s’integren dins dels plans d’estudis i tenen valor en crèdits ECTS. Caldrà formalitzar obligatòriament (un mínim de 15 dies abans de l'inici de l'estada) el model de conveni curricular UAB amb la Gestió Acadèmica de l'Escola. Cal disposar de l'IDCat o certificat digital equivalent per signar (el podeu tramitar al Rectorat o a qualsevol altra entitat habilitada).

Requisits d'accés pràctiques externes curriculars:

 • Estar matriculat a l’ensenyament universitari al qual es vinculen les competències bàsiques que ha d’adquirir amb les pràctiques.
 • Estar matriculat a l’assignatura vinculada del pla d’estudis de què es tracti (cal haver superat un mínim de crèdits del pla d'estudis, veure condicions). No mantenir una vinculació laboral amb l’entitat col·laboradora on es vulguin fer les pràctiques o una relació de parentiu de fins a segon grau amb algun directiu o amb el tutor o tutora extern. En cas que no sigui així, consulteu casos d'excepcionalitat amb la Gestió Acadèmica.
 • No superar el màxim de crèdits optatius de la titulació.
 • Haver contractat l'assegurança complementària corresponent.
 • En cas de pràctiques no remunerades, disposar del Número de la Seguretat Social (NUSS) específic per a pràctiques formatives.
 • Disposar de l'IDCat o certificat digital equivalent (el podeu obtenir a l'Oficina de Registre del Rectorat o a qualsevol altra entitat habilitada).

Passos a seguir per fer pràctiques externes curriculars:

 • Consultar els requisits d'accés.
 • Posar-se en contacte amb el coordinador/a de pràctiques del grau corresponent.
 • Fer arribar a la Gestió Acadèmica el formulari de sol·licitud (formulari de dades entitat i vostres - veure web apartat del vostre grau) signat pel coordinador/a de pràctiques 15 dies abans  de l’inici de les pràctiques.
 • Per a formalitzar la matrícula heu d'enviar un correu a la gestió acadèmica adjuntant l'autorització de la coordinació o be el formulari de formalització de conveni, emplenat i signat.
 • Dates matrícula: consulteu Dates destacades de l'Agenda

b) Són  pràctiques  acadèmiques  extracurriculars aquelles  que  no  formen  part  del  pla d’estudis (no donen crèdits) i que, per a l’estudiant, tenen un caràcter totalment voluntari. Tot i tractar-se de pràctiques extracurriculars, aquestes han de tenir una vinculació directa amb els estudis  que l’estudiant estigui cursant.

Requisits d'accés pràctiques externes extracurriculars:

 • Estar  matriculat a l’ensenyament universitari al qual es vinculen les competències bàsiques que ha d’adquirir amb les pràctiques.
 • Haver superat 120 crèdits en el cas d’estudiants de grau.
 • Haver contractat l'assegurança complementària corresponent.
 • Consulteu tots els detalls al Servei d'Ocupabilitat.

Documentació :
Normativa vigent de Pràctiques en empresa
Model memòria final (alumne)
Model informe final (entitat col·laboradora)
Protocol actuació assetjament