Informació general

Matrícula de l’assignatura Pràctiques externes curs 2018/2019

Previ a la realització de les pràctiques, l’alumne ha de contactar amb la coordinació  de pràctiques del seu Grau per acordar els termes de realització d’aquestes, i complimentar el formulari de sol·licitud de conveni.

Aquest formulari s’ha portar a la gestió acadèmica per a la formalització del conveni,  un mínim 15 dies hàbils abans de l’inici de les pràctiques.

MOLT IMPORTANT!!  Cal matricular l’assignatura de pràctiques abans d’iniciar-les.

Normativa vigent de Pràctiques en empresa

Model memòria final (alumne)

Model informe final (entitat col·laboradora)

GRAU DE GEOLOGIA - Assignació de les pràctiques curs 2018/2019