Condicions per matricular-se

Progressió de matrícula

És indispensable matricular-se de les assignatures no superades de caràcter bàsic o obligatori si es volen incorporar matèries noves a la matrícula. Les assignatures de caràcter optatiu es poden substituir per altres assignatures optatives.

Els estudiants de grau i de màster tenen dret a formalitzar tres matrícules per superar una assignatura, tenint en compte que tant la qualificació de no presentat, no avaluable o la de suspens impliquen exhaurir els drets inherents a la matrícula d'aquella assignatura. Una vegada esgotades les tres matrícules, els estudiants de grau poden sol·licitar una matrícula extraordinària.

Per poder matricular-se d'assignatures de segon curs de grau, cal haver superat com a mínim 12 crèdits de primer curs; per poder matricular-se d'assignatures de tercer curs de grau, cal haver superat com a mínim 60 crèdits de primer i de segon curs; per poder matricular-se d'assignatures de quart curs de grau, cal haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs i un nombre total de 120 crèdits dels tres primers cursos, i, per poder matricular-se del Treball de Final de Grau, cal haver superat com a mínim dos terços del total de crèdits del pla d'estudis.

Es pot sol·licitar l'anul·lació total o parcial d'una matrícula dins els terminis que es fixin al calendari academicoadministratiu per a canvis de matrícula. Aquesta anul·lació no dóna dret, llevat de casos excepcionals i degudament justificats, a la devolució de l'import de la matrícula.

Documentació relacionada

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, està derogat pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat.

Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 822/2021