Avaluació per compensació

Avaluació curricular mitjançant compensació

Consisteix en la compensació de qualificacions entre assignatures d'una titulació de grau.

Requisits

 1. Has d'haver esgotat en aquesta assignatura el nombre de matrícules ordinàries de la UAB establert a la normativa que regula el règim de permanència.
 2. En cas que superant l'assignatura finalitzis els estudis, no cal que hagis esgotat aquest nombre de matrícules ordinàries.
 3. En cas que sol·licitis l’avaluació per compensació d’una assignatura optativa, és imprescindible que finalitzis els teus estudis en superar aquesta assignatura.
 4. Has d'haver obtingut en alguna de les avaluacions de l'assignatura una qualificació igual o superior a 3,5.
 5. L'avaluació per compensació només pots sol·licitar-la una sola vegada a cada titulació. Queden exclosos el treball de final de grau i el pràcticum.
 6. Només es pot compensar una assignatura, amb un nombre màxim de 12 crèdits.
 7. El degà o degana o director o directora de cada centre és qui resol les sol·licituds d'avaluació per compensació, sempre d'acord amb el compliment dels requisits aquí exposats.
 8. Els períodes de sol·licitud i d'avaluació s'estableixen al calendari academicoadministratiu de la UAB.
 9. Les assignatures aprovades per compensació es consignen a l’expedient de l’estudiant en el moment del tancament global de l’assignatura, o posteriorment a la data d’aquest tancament si la data de la resolució és posterior.
 10. La qualificació de l'assignatura d'apte/a per compensació i no pot ser objecte de reconeixement en altres ensenyaments de grau a la UAB. A l'efecte exclusivament de baremació de l'expedient, aquestes assignatures es computen amb una qualificació de 5.
 11. Hauràs d'estar matriculat/ada de l'assignatura per a la que sol·licites l’avaluació per compensació durant l’any acadèmic en el que presentes la sol·licitud.