Convalidació d'estudis estrangers

Les persones amb estudis estrangers parcials, o  totals sense homologació ni equivalència dels seus títols a Espanya , poden sol.licitar l'accés al grau per convalidació d'estudis estrangers, més informació de la UAB en el següent enllaç.
 

Accés a estudis de Grau per Convalidació d'Estudis Estrangers - Curs 2022/2023
 
Poden sol·licitar l'admissió:
Les persones amb estudis estrangers parcials, o totals que no han obtingut l'homologació ni equivalència dels seus títols a Espanya.

Calendari:
- Presentació de sol·licitud d'admissió: del 24 de febrer al 31 de març de 2023
- Publicació de la resolució: 16 de juny de 2023
- Matrícula: del 6 al 8 de setembre 2023

Places que s'ofereixen:
Oferta de places i criteris d'admissió per convalidació d'estudis estrangers curs 2023/2024

Requisits:
1. Poden sol·licitar l’admissió a una titulació de grau les persones a les quals es reconegui 30 o més crèdits.

2. A l’efecte de la valoració prèvia de l’expedient acadèmic per al reconeixement de crèdits, s’ha de tenir en compte els resultats acadèmics obtinguts per l’alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d’admissió.

3. No poden accedir per aquesta via les persones en l’expedient acadèmic d’origen de les quals constin assignatures de què s’hagin matriculat i no hagin superat per tercera vegada o successives.

4. Tampoc no poden accedir per aquesta via, un cop finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, les persones a les quals es reconegui un 75 %  o més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual volen accedir.

La sol·licitud de canvi d'estudis universitaris estrengers s’ha de realitzar a través de:


La documentació a presentar és la següent:

 • Document acreditatiu de gratuïtat (Família Nombrosa, Discapacitat +33%, Víctimes de Terrorisme o Violència de Gènere) expedit per les autoritats espanyoles.
 • Escrit de motivació.
 • DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal.
 • Pla d'estudis dels estudis d'origen.
 • Programes de les assignatures cursades, compulsats per la universitat d'origen.
 • Sistema de qualificació de la universitat d'origen.
 • Resolució denegatòria de l’homologació o equivalència del seu títol a Espanya o declaració jurada de no haver-la sol·licitat.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.


La documentació d'estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.
En el cas d'accés per convalidació d'estudis estrangers, cal presentar tota la documentació per correu electrònic a ga.ciencies@uab.cat .

Observacions:

 • Si el reconeixement de crèdits és de 30 crèdits o més no pots sol·licitar l'admissió a la UAB el mateix curs acadèmic per una altra via d'accés a la universitat.
 • Si et reconeguessin entre 1 i 29 crèdits podries sol·licitar l'admissió per la via de la preinscripció universitària únicament a la titulació i al centre que consten a la resolució de reconeixement, i amb una qualificació de 5.
 • Si no se't reconeix cap crèdit has d'incorporar-te al procediment general d'admissió que escaigui.


Per obtenir més informació:
Podeu contactar amb la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències:
-Correu electrònic: ga.ciencies@uab.cat