Crèdits obtinguts en ensenyaments no oficials i per experiència laboral i professional

Reconeixement de crèdits obtinguts en ensenyaments no oficials i per experiència laboral i professional

Poden ser objecte de reconeixement acadèmic els crèdits superats en ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció de títols no oficials, així com l’experiència laboral i professional acreditada que estigui relacionada amb les competències inherents a la titulació. L’activitat professional es pot reconèixer sempre si es compleixen els següents requisits:

  • Informe favorable del tutor o tutora o, si no n’hi ha, de la coordinació de la titulació.
  • Valoració de l’acreditació de l’empresa que descrigui les tasques dutes a terme, certificació de vida laboral de la persona interessada i memòria justificativa en la qual s’exposin les competències assolides mitjançant activitat laboral.
  • Prova d’avaluació addicional quan ho sol·liciti el tutor o tutora o, si no n’hi ha, la coordinador de la titulació.

El nombre de crèdits que es poden reconèixer per aquestes activitats no pot ser superior al 15% del total de crèdits del pla d’estudis de destinació. Tanmateix, es podrà reconèixer fins a la totalitat dels crèdits superats en una titulació pròpia extingida si es reconeixen en la titulació oficial que la substitueix, sempre i quan estigui contemplat a la memòria de la titulació de destí.