Grau de Física

Responsables: Immaculada Martinez / María José García
Adreça electrònica : immaculada.martinez@uab.cat / mariajose.garcia.fuste@uab.cat 

Cal contactar amb el Responsable de l'assignatura abans de fomalitzar el conveni o matricular l'assignatura.

Els alumnes de Física podran cursar l'assignatura de Pràctiques Externes amb alguna de les Empreses, Serveis o Instituts amb qui el Departament de Física estableixi un conveni de col·laboració. L'objectiu principal d'aquesta assignatura és el d'introduir l'alumne/a en el món laboral tot oferint-li una possible futura via d'inserció laboral.


Algunes característiques de l'assignatura de Pràctiques Externes:

 • L'esperit de l'assignatura és que les pràctiques es cursin fora de la UAB.
 • Assignatura optativa de 12 ECTS = 300 hores de dedicació de l'alumne/a.
 • L'assignatura té un periode flexible de matrícula que s'estén al llarg del curs acadèmic.
 • No es podrà fer el mateix treball en les Pràctiques Externes i en el Treball de Grau. En cas de detectar una duplicitat, el TFG quedarà automaticament suspès.
 • Les pràctiques es podran cursar en tres períodos: primer semestre, segon semestre i estiu.


Procediment:

 1. L'alumne/a es dirigeix al professor responsable de les Pràctiques Externes i determinen l'empresa on realitzar les pràctiques.
 2. L'alumne/a omple la "Fitxa de pre-inscripció" (document que es mostra al final d'aquest apartat) i es posa en contacte amb l'empresa per omplir la "Fitxa del Pla de Treball" que serà signada pel responsable del conveni o tutor de l'empresa.
 3. L'alumne portarà la "Fitxa de pre-inscripció", la "Fitxa del Pla de Treball" i el full de "Dades Formalització del Conveni", aquest darrer sense signar, al responsable de pràctiques per la tramitació del conveni.
 4. L'alumne/a, amb el vist i plau del Responsable de les Pràctiques Externes, formalitza el conveni i es matricula de l'assignatura a l'Administració de Ciències.
 5. En finalitzar les pràctiques, l'alumne lliurarà al professor responsable de Pràctiques Externes una breu memòria del treball realitzat (es mostra un exemple al final de l'apartat), cal que adjunti una carta de valoració del seu tutor a l'empresa. La memòria s'ha de lliurar 15 dies abans del tancament d'actes.
 6. El professor responsable de les Pràctiques Externes valorarà el treball realitzat i li atorgarà una qualificació abans del tancament d'actes del corresponent període.

 

Documentació necessària per a la realització de les pràctxiques externes i la seva matriculació

Fitxa Pla de Treball

Fitxa de pre-inscripció

Dades Formalització Conveni

Model informe final pràctiques externes

Fitxa d'avaluació Pràctiques Externes

Listat Històric d'empreses