Formularis

Per formular qualsevol de les sol·licituds que es detallen a continuació, t'has d'adreçar a la gestió acadèmica del centre on estàs matriculat, o bé al centre on s'imparteixen els estudis corresponents.

Pots fer la teva sol·licitud de tres maneres:

  1. Personalment a la gestió acadèmica.
  2. Per correu ordinari.
  3. Online a través del registre.

Pots sol·licitar els títols oficials des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet. Cal que et connectis a l'adreça: http://sia.uab.cat

Per formalitzar la sol·licitud hauràs lliurar o trametre per correu a la gestió acadèmica, el formulari corresponent degudament emplenat i acompanyat de la documentació pertinent. En la majoria dels casos, els terminis de sol·licitud els fixa el calendari acadèmicoadministratiu aprovat pel Consell de Govern de la UAB, però hi ha tràmits on el calendari el marca el propi centre on es cursen els estudis.

GENERALS
Sol·licitud. Formulari paper | Seu electrònica
Recurs d'alçada. Formulari paper
Recurs de reposició. Formulari paper
Sol·licitud de permanència a la UAB. Formulari paper

ACCÉS I MATRÍCULA
Accés per canvi d'estudis universitaris espanyols. Formulari paper
Accés per canvi d'estudis universitaris estrangers. Formulari paper
Convocatòria extraordinària de fi d'estudis de grau i màster. Formulari paper
Matrícula. Ampliació del nombre màxim de crèdits. Formulari paper
Matrícula. Anul·lació. Formulari paper
Matrícula. Modificació. Formulari paper
Matrícula dels requisits formatius complementaris. Formulari paper

BEQUES
Manifestació de renúncia a beca o ajut de la UAB. Formulari paper

CERTIFICATS
Certificat. Formulari paper
Certificat de qualificacions PAU/PAP/més grans de 25-45 anys. Formulari paper | Seu electrònica

DOMICILIACIONS I REINTEGRAMENTS
Domiciliació SEPA. Formulari paper
Reintegrament de preus públics. Formulari paper | Seu electrònica (Accés amb certificat digital)

RECONEIXEMENTS I EQUIPARACIONS D'ESTUDIS
Reconeixement acadèmic d'activitats. Formulari paper
Reconeixement de crèdits CFGS. Formulari paper
Reconeixement i/o transferència de crèdits. Formulari paper
Equiparació de plans d'estudi. Formulari paper

TÍTOLS
Títol oficial. Formulari paper | Seu electrònica (Accés amb NIU i contrasenya)
Títol propi. Formulari paper

ALTRES
Canvi del nom sentit. Formulari paper
Trasllat d'expedient PAU/Més grans de 25 anys-45 anys. Seu electrònica