Continuació d'estudis

Continuació d'estudis

Quan, d'acord amb aquesta normativa, un estudiant es troba en situació de no poder continuar els estudis de grau que ha iniciat, només pot reiniciar aquests estudis si prové d'altres titulacions, com a titulat (via preinscripció), o per la via d'accés per canvi d'estudis (s'ha de sol·licitar a la universitat).

Als estudiants que accedeixen a estudis de la UAB procedents d'altres universitats, se'ls aplica aquesta normativa sobre règim de permanència a partir de l'accés a la UAB i no es considera la trajectòria prèvia a la universitat d'origen.

Alumnes amb discapacitat o en situacions excepcionals

La UAB ha de promoure l'adequació efectiva d'aquesta normativa de permanència a les necessitats dels estudiants amb discapacitat, mitjançant la valoració del cas concret i l'adopció de les mesures específiques adequades.

Reclamacions derivades de l'aplicació d'aquesta normativa

Les reclamacions derivades de l'aplicació d'aquesta normativa les resol en primera instància el degà o degana, o el director o directora de centre. Aquesta resolució es pot recórrer davant del rector o rectora, que les resol a proposta del Consell Social, després de valorar les circumstàncies al·legades i l'informe del centre docent. Les resolucions del rector o rectora esgoten la via administrativa i es poden recórrer davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Disposició transitòria per als estudiants de grau i de màster que hagin iniciat els estudis abans del curs acadèmic 2015-2016

Als estudiants de grau i de màster que hagin iniciat els estudis abans del curs acadèmic 2015-2016 els és aplicable aquesta normativa amb les particularitats següents:

  • Les disposicions referents als anys de permanència i al còmput de matrícules es començaran a aplicar a partir del curs 2015-2016.
Documentació relacionada

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, està derogat pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat.

Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 822/2021