Publicació dels resultats

Revisió i custòdia d'exàmens

Un cop finalitzades les activitats d'avaluació, el professorat responsable de l'assignatura enregistra les qualificacions finals (incloses les modificacions que es puguin produir durant el període de revisió) en els suports que estableix la Universitat i tanca les actes d'avaluació. Una vegada dut a terme el procés de tancament definitiu, l'acta no es pot reobrir.

No obstant això, el deganat o la direcció de centre, per causes degudament justificades, pot autoritzar excepcionalment la modificació d'una acta d'avaluació final a petició del professorat responsable de l'assignatura.

Revisió 

Tens dret a la revisió dels diferents resultats de les activitats d'avaluació. La revisió ordinària ha de començar almenys vint-i-quatre hores després d'haver-se fet públiques les notes, o el mateix dia si abans s'ha anunciat públicament.
El període de revisió finalitzarà abans del termini establert al calendari academicoadministratiu per a la publicació i tancament d’actes.

En el cas d’activitats d’avaluació oral el centre ha de garantir els teus drets per conèixer els criteris utilitzats per determinar la qualificació.

Revisió extraordinària de les qualificacions finals

En cas de disconformitat amb la qualificació final, disposes de quinze dies naturals a partir de la data límit de tancament d'actes per presentar una sol·licitud de revisió. Cal adreçar-la al deganat o la direcció del centre, i lliurar-la a la gestió acadèmica corresponent o en un registre de la UAB.

La direcció o el deganat del centre ha d'arbitrar el procediment per resoldre les reclamacions de manera imparcial a través d’una comissió de revisió. El professorat responsable de la qualificació reclamada no en pot formar part. 

Aquest procediment sempre comporta l'audiència del professorat responsable de la qualificació i dels estudiants implicats.

Les sol·licituds s'han de resoldre en el termini màxim d'un mes.

El resultat del procediment de revisió extraordinària no pot implicar una reducció de qualificació per a l'estudiant fruit d'una nova valoració. Únicament es podria reduir la qualificació en cas de detectar-se un error material.

Custòdia de documents

Els documents i les activitats d'avaluació han d'estar sota la custòdia del professorat fins a la finalització del curs següent. A partir d'aquest termini es poden destruir mitjançant els sistemes que la Universitat ha establert per tal de garantir la confidencialitat i impedir la recuperació de les dades.

Pots demanar al professorat que, un cop tancades les actes, et retornin els treballs i memòries de pràctiques. En canvi, els treballs de fi d’estudis els haurà de custodiar la universitat durant el termini que indiqui la legislació.

La Universitat ha d'arxivar i custodiar les actes d'avaluació de manera permanent, ja que estan catalogades com documents essencials de la Universitat.

Per reproduir total o parcialment un treball o per utilitzar-lo per una finalitat diferent a la d’avaluació cal l’autorització explícita dels autors.

Documentació relacionada

Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 822/2021