Canvi d’estudis universitaris estrangers

Requisits
Pots accedir a una titulació per aquesta via si tens estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagin obtingut l'homologació o equivalència al nivell del seu títol a Espanya.

Les persones que hagin obtingut l'homologació o equivalència al nivell hauran de sol·licitar l'admissió per la via d'admissió de titulacions universitàries.

Un dels requisits necessaris és que es convalidin 30 o més crèdits de la titulació per a la qual sol·licites l'admissió. No obstant això, si es convaliden un 75 % o més dels crèdits totals de la titulació de destinació no hi podràs accedir, amb l'excepció d'aquells casos en què restin places vacants i el Vicerectorat corresponent de la UAB ho autoritzi.

A efectes del reconeixement dels crèdits i de la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs, es consideren les qualificacions obtingudes fins al moment en què s'acaba el termini de la sol·licitud d'admissió.

En cas que a l'expedient acadèmic previ hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o més, no pots accedir als estudis.

Si el reconeixement de crèdits és de 30 crèdits o més, no pots sol·licitar l'admissió a la UAB el mateix curs acadèmic per una altra via d'accés a la universitat. Si et reconeguessin entre 1 i 29 crèdits, podries sol·licitar l'admissió per la via de la preinscripció universitària, únicament a la titulació i al centre que consten a la resolució de reconeixement, i amb una qualificació de 5. Si no se't reconeix cap crèdit, has d'incorporar-te al rocediment general d'admissió que escaigui.

Sol·licituds
Cada centre de la UAB publica anualment el nombre de places ofertes per a cada estudi, així com els criteris generals d'admissió i els terminis per dur a terme la preinscripció. En el calendari academicoadministratiu que aprova per a cada curs acadèmic el Consell de Govern de la UAB, es fixen les dates corresponents. El Vicerectorat corresponent pot autoritzar terminis extraordinaris de sol·licitud, a petició del deganat o direcció del centre, sempre que es compleixin les condicions següents:

     - Quedin places vacants d'aquesta oferta.
     - La resolució del procediment es produeixi abans de l'inici de curs d'incorporació

La sol·licitud ha d'anar adreçada al rector o rectora de la UAB i s'ha de lliurar a la gestió acadèmica del centre al qual es vol accedir. S'ha de fer per a cada estudi i centre que es demani i cal acompanyar la sol·licitud de la documentació següent:
- Formulari de sol·licitud.
- Resguard d'ingrés de l'import del preu públic de la sol·licitud.
- Documentació acreditativa d'exempció o bonificació d'aquest preu públic.
- Escrit de motivació.
- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
- Certificat acadèmic personal.
- Pla d'estudis dels estudis d'origen.
- Programes o guies docents de les assignatures cursades, compulsats per la universitat d'origen.
- Sistema de qualificació de la universitat d'origen.
- Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.

La documentació d'estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.

Les sol·licituds que no compleixin els requisits fixats a la legislació es denegaran. Les sol·licituds que sí que compleixen els requisits s'ordenen segons els criteris següents:

- En primer lloc, les persones procedents de titulacions afins a la branca de coneixement de les titulacions sol·licitades.
- En segon lloc, les persones procedents de titulacions no afins.

Dins de cada grup s'ordenen les sol·licituds d'acord amb la baremació dels expedients acadèmics, en aplicació dels criteris fixats a la Normativa d'accés als estudis de la UAB, i publicats per cada centre.

Un cop signada la resolució d'admissió, el centre publica la relació de sol·licituds autoritzades, en llista d'espera i denegades.

Més informació

Sol·licitud d'accés al grau per canvi d'estudis universitaris estrangers
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007
Preus dels serveis acadèmics i administratius a les universitats públiques catalanes per al curs 2017-2018
Calendari Acadèmic Administratiu 2017-2018
Servei d'Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU)
Servei d'equivalència de notes mitjanes de l'ANECA
Legalització de documents (Ministeri d'Educació)
Legalització de documents (Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació)
Ordre EDU/1161/2010 (països amb els que s'han subscrit acords internacionals)
Resolució del 6 de juliol de 2010