Grau de Física

Responsables: Immaculada Martinez / María José García
Adreça electrònica : Immaculada.Martinez@uab.cat / MariaJose.Garcia.Fuste@uab.cat

Cal contactar amb el responsable de l'assignatura abans de fomalitzar el conveni o matricular l'assignatura.

L'alumnat de Física podrà cursar l'assignatura de Pràctiques Externes amb alguna de les Empreses, Serveis o Instituts amb qui el Departament de Física estableixi un conveni de col·laboració. L'objectiu principal d'aquesta assignatura és el d'introduir l'alumne/a en el món laboral tot oferint-li una possible futura via d'inserció laboral.


Algunes característiques de l'assignatura de Pràctiques Externes:

 • L'esperit de l'assignatura és que les pràctiques es cursin fora de la UAB.
 • Assignatura optativa de 12 ECTS = 300 hores de dedicació de l'alumne/a.
 • L'assignatura té un periode flexible de matrícula que s'estén al llarg del curs acadèmic.
 • No es podrà fer el mateix treball en les Pràctiques Externes i en el Treball de Grau. En cas de detectar una duplicitat, el TFG quedarà automaticament suspès.
 • Les pràctiques es podran cursar tant en el primer semestre com en el segon.


Procediment:

 1. L'alumne/a es dirigeix al professor responsable de les Pràctiques Externes i determinen l'entitat on realitzar les pràctiques.
 2. L'alumne/a omple el document adjunt “Dades Formalització del Conveni" (el document es mostra al final d'aquest apartat) i es posa en contacte amb l'entitat per omplir-lo. Aquest document ha de ser signat amb certificat digital pel responsable del conveni o tutor/a de l'entitat.
 3. L'alumne/a portarà el document "Dades Formalització del Conveni", al responsable de pràctiques per tal que validi el pla de treball i pugui tramitar el conveni.
 4. L'alumne/a, amb el vist i plau del responsable de les Pràctiques Externes, formalitza el conveni i es matricula de l'assignatura a la Gestió Acadèmica.
 5. En finalitzar les pràctiques, l'alumne/a lliurarà al professorat responsable de Pràctiques Externes una breu memòria del treball realitzat (es mostra un exemple al final de l'apartat), cal que adjunti una carta de valoració del seu tutor/a (exemple al final de l’apartat) a l'entitat. La memòria s'ha de lliurar, com a mínim, 15 dies abans del tancament d'actes.
 6. El professorat responsable de les Pràctiques Externes valorarà el treball realitzat i li atorgarà una qualificació abans del tancament d'actes del període corresponent.

 

Informació Important: pràctiques curriculars l'estiu de 2024

 • Si matricula l'assignatura el curs 2023-2024:
  • La data límit per entregar la documentació és el dia 1 de juny de 2024.
  • Les pràctiques no poden finalitzar més tard del 30 d'agost.
 • Si matricula l'assignatura el curs 2024-2025:
  • La data límit per entregar la documentació és el dia 1 de juliol de 2024.
  • La matrícula de l’assignatura es realitzarà a partir del 22 de juliol de 2024 en funció de l’ordre de matrícula del cognom.
  • Les pràctiques no podran iniciar-se en cap cas abans de tenir la matrícula formalitzada.

Atenció: els convenis que no es puguin gestionar i signar a finals de juliol no podran començar fins al setembre.


Documentació necessària per a la realització de les pràctxiques externes i la seva matriculació:

Dades Formalització Conveni


Model Memòria Alumne Pràctiques Externes


Fitxa d'avaluació Pràctiques Externes


Listat Històric d'empreses