Discapacitat i NEE

II Pla d'Acció discapacitat i inclusió

Pla acció discapacitat i inclusió de la UAB

El Segon Pla d’acció sobre discapacitat i inclusió de la UAB per a 2018-2023 (II PAD) respon al compromís polític de la Universitat amb la garantia dels drets i la inclusió de les persones amb discapacitat. Com a continuïtat del Pla d’acció per a la igualtat d’oportunitats per a les persones amb discapacitat de la UAB per a 2011-2015 (I PAD), aprovat pel Consell de Govern a la sessió del 17 de novembre de 2010, es tracta d’un instrument que permet articular les polítiques per a l’atenció de la discapacitat i la inclusió en l’àmbit universitari.

Més enllà de l’exigència legal, la Universitat Autònoma de Barcelona entén que, per tal de garantir els drets de les persones, cal voluntat política, transversalitat en les formes d’actuació i implicació de tota la comunitat. 

El Pla d’acció sobre discapacitat i inclusió de la UAB (II PAD) s'enten com l’instrument que ha de permetre articular les polítiques inclusives a la Universitat. Es tracta d’un document elaborat per l’Observatori per a la Igualtat de la UAB, unitat encarregada de la realització del diagnosi, l' acompanyament en la discussió de les mesures i la redacció final. 

Més informació